หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา ณ 11/30/2020 5:02:45 PM
   
สาขา
จำนวนบัณฑิต
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
จำนวนผู้กรอกข้อมูล (คน)
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
เปอร์เซ็นต์รวม สถานะ รายชื่อบัณฑิต
แพทย์แผนไทยประยุกต์
47---47 
45---45 
95.74 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา
39---39 
39---39 
100 %คลิกดูรายชื่อ
รวม
8600086
8400084
97.67 % 
 
คณะ งานใหม่ รวมงานใหม่ งานเดิม รวมมีงานทำ ยังไม่เคยทำงาน ศึกษาต่อ
มีงานทำ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ ทำงานและกำลังศึกษาต่อ อยู่ในสายงานเดิม
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
แพทย์แผนไทยประยุกต์2152.5 %12.5 %615 %25 %3075 %37.5 %3382.5 %37.5 %410 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา1134.38 %412.5 %39.38 %00 %1856.25 %515.62 %2371.88 %825 %13.12 %
รวม3244.44 %56.94 %912.5 %22.78 %4866.67 %811.11 %5677.78 %1115.28 %56.94 %
 
สาขา ระยะเวลาที่ได้งานหลังสำเร็จการศึกษา
งานเเดิม / ได้งานระหว่างศึกษา ได้งานก่อนจบ / ได้งานทันที 1 - 2 เดือน 3 - 6 เดือน 7 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
แพทย์แผนไทยประยุกต์1030.3 %1133.33 %515.15 %515.15 %26.06 %00 %00 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา1252.17 %417.39 %417.39 %313.04 %00 %00 %00 %
รวม2239.29 %1526.79 %916.07 %814.29 %23.57 %00 %00 %
 
คณะ ประเภทของงาน
ข้าราชการ
/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
/องค์กรธุรกิจเอกชน
ธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ
/Startup
กิจการของบิดา มารดา
/ครอบครัว
พนักงานองค์การต่างประเทศ
/ระหว่างประเทศ
อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
แพทย์แผนไทยประยุกต์1236.36 %00 %1648.48 %412.12 %00 %00 %13.03 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา28.7 %14.35 %1878.26 %28.7 %00 %00 %00 %
รวม1425 %11.79 %3460.71 %610.71 %00 %00 %11.79 %
 
สาขา ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จ
ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาที่สำเร็จ
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ แต่ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลย
คน % คน % คน % คน %
แพทย์แผนไทยประยุกต์1854.55 %26.06 %515.15 %824.24 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา1252.17 %313.04 %28.7 %626.09 %
รวม3053.57 %58.93 %712.5 %1425 %
 
สาขา การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
แพทย์แผนไทยประยุกต์36.36 %21.21 %36.36 %3.03 %3.03 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา39.13 %30.43 %21.74 %0 %8.7 %
รวม37.5 %25 %30.36 %1.79 %5.36 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี