หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2556  ข้อมูล ณ วันที่ 1/19/2021 4:14:56 PM
 
คณะ จำนวน (1) จำนวน (2) จำนวน (3) จำนวน (4) จำนวน (5) จำนวน (6) จำนวน (7) จำนวน (8) จำนวน (9) จำนวน (10) จำนวน (11)
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร56543047-5332617,529.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์104995522614446016,576.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี51472615-7111918,124.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ323121-3-3111815,626.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล98925162043115419,017.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม181811131---1218,483.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก41402028-4--2418,654.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์343316261-331818,455.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า10510045-44-1336519,855.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา1211134354852338721,192.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ292614151-331418,478.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ494814114-1442516,596.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม323221-3-2221515,625.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร272619-5----1615,679.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม17316610243412999618,335.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ15114974140-5668518,899.00  
รวม1,1211,074562302711439434363418,468.00  
 
หมายเหตุ
(1) จำนวน บัณฑิต ทั้งหมด
(2) จำนวน บัณฑิต ที่ตอบแบบสอบถาม
(3) จำนวน บัณฑิต ที่ได้งานหลังจากสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
(4) จำนวน บัณฑิต ที่ประกอบอาชีพอิสระ
(5) จำนวน บัณฑิต ที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
(6) จำนวน บัณฑิต ที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว
(7) จำนวน บัณฑิต ที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
(8) จำนวน บัณฑิต ที่อุปสมบท
(9) จำนวน บัณฑิต ที่เกณฑ์ทหาร
(10) จำนวน บัณฑิต ที่ทำงานตรงกับสาขาที่ท่านได้สำเร็จการศึกษา
(11) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ บัณฑิต
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี