หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ประจำปีการศึกษา 2556  ข้อมูล ณ วันที่ 1/19/2021 4:50:38 PM
 
คณะ จำนวน (1) จำนวน (2) จำนวน (3) จำนวน (4) จำนวน (5) จำนวน (6) จำนวน (7) จำนวน (8) จำนวน (9) จำนวน (10) จำนวน (11)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)31312115-1--2414,391.00  
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา1181075582068116917,581.00  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา1151106052045226115,961.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์252520-2-2--1513,700.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล181813-3-1--1312,446.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า11107-3----715,746.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา201511-4----916,380.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม13119-1-1--613,438.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ665-1----413,330.00  
รวม357333201145910183320815,777.00  
 
หมายเหตุ
(1) จำนวน บัณฑิต ทั้งหมด
(2) จำนวน บัณฑิต ที่ตอบแบบสอบถาม
(3) จำนวน บัณฑิต ที่ได้งานหลังจากสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
(4) จำนวน บัณฑิต ที่ประกอบอาชีพอิสระ
(5) จำนวน บัณฑิต ที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
(6) จำนวน บัณฑิต ที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว
(7) จำนวน บัณฑิต ที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
(8) จำนวน บัณฑิต ที่อุปสมบท
(9) จำนวน บัณฑิต ที่เกณฑ์ทหาร
(10) จำนวน บัณฑิต ที่ทำงานตรงกับสาขาที่ท่านได้สำเร็จการศึกษา
(11) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ บัณฑิต
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี