หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา ณ 11/30/2020 6:43:22 PM
   
สาขา
จำนวนบัณฑิต
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
จำนวนผู้กรอกข้อมูล (คน)
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
เปอร์เซ็นต์รวม สถานะ รายชื่อบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
--3-3 
--2-2 
66.67 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
64---64 
58---58 
90.62 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
123---123 
108---108 
87.8 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
118---118 
111---111 
94.07 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
99---99 
94---94 
94.95 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
100---100 
95---95 
95 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
--1-1 
--1-1 
100 %คลิกดูรายชื่อ
รวม
504040508
466030469
92.32 % 
 
คณะ งานใหม่ รวมงานใหม่ งานเดิม รวมมีงานทำ ยังไม่เคยทำงาน ศึกษาต่อ
มีงานทำ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ ทำงานและกำลังศึกษาต่อ อยู่ในสายงานเดิม
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์2241.51 %00 %611.32 %23.77 %3056.6 %815.09 %3871.7 %1426.42 %11.89 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์3146.97 %00 %34.55 %11.52 %3553.03 %1116.67 %4669.7 %1928.79 %11.52 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง2863.64 %24.55 %49.09 %00 %3477.27 %24.55 %3681.82 %818.18 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์3855.07 %22.9 %811.59 %00 %4869.57 %11.45 %4971.01 %2028.99 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย3150 %34.84 %58.06 %11.61 %4064.52 %46.45 %4470.97 %1524.19 %34.84 %
รวม15051.02 %72.38 %268.84 %41.36 %18763.61 %268.84 %21372.45 %7625.85 %51.7 %
 
สาขา ระยะเวลาที่ได้งานหลังสำเร็จการศึกษา
งานเเดิม / ได้งานระหว่างศึกษา ได้งานก่อนจบ / ได้งานทันที 1 - 2 เดือน 3 - 6 เดือน 7 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์1436.84 %923.68 %718.42 %513.16 %37.89 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์1430.43 %613.04 %1430.43 %919.57 %24.35 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง822.22 %1130.56 %925 %411.11 %38.33 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์1122.45 %1020.41 %1020.41 %1632.65 %24.08 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย1227.27 %715.91 %1738.64 %715.91 %00 %12.27 %00 %
รวม5927.7 %4320.19 %5726.76 %4119.25 %104.69 %10.47 %00 %
 
คณะ ประเภทของงาน
ข้าราชการ
/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
/องค์กรธุรกิจเอกชน
ธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ
/Startup
กิจการของบิดา มารดา
/ครอบครัว
พนักงานองค์การต่างประเทศ
/ระหว่างประเทศ
อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์410.53 %25.26 %2565.79 %615.79 %00 %00 %12.63 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์00 %00 %3678.26 %510.87 %00 %00 %510.87 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง25.56 %00 %3494.44 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์00 %24.08 %4591.84 %24.08 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย49.09 %00 %3886.36 %24.55 %00 %00 %00 %
รวม104.69 %41.88 %17883.57 %157.04 %00 %00 %62.82 %
 
สาขา ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จ
ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาที่สำเร็จ
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ แต่ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลย
คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์718.42 %25.26 %1642.11 %1334.21 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์1532.61 %00 %1736.96 %1430.43 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง2261.11 %38.33 %513.89 %616.67 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์2040.82 %918.37 %1428.57 %612.24 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย2147.73 %24.55 %818.18 %1329.55 %
รวม8539.91 %167.51 %6028.17 %5224.41 %
 
สาขา การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์18.42 %44.74 %31.58 %2.63 %2.63 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์19.57 %45.65 %28.26 %2.17 %4.35 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง33.33 %44.44 %16.67 %5.56 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์18.37 %44.9 %28.57 %4.08 %4.08 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย22.73 %47.73 %20.45 %4.55 %4.55 %
รวม22.07 %45.54 %25.35 %3.76 %3.29 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี