หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
 
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 ประจำปีการศึกษา 2556 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่่ 11/30/2020 5:12:55 PM
ลำดับ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ
ปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 1151110020492 นางสาวภาณินี   สารธรรม28/11/2557 11:35:20 
ปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 1152110020409 นางสาวชฎาภรณ   อุดมศิลป์7/12/2557 20:49:46 
ปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 1152110020417 นางสาวชีวา   ทวีสิงห์21/10/2557 20:12:26 
ปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 1152110020664 นางสาวศรัญญา   วิเชียรกัลยารัตน์8/12/2557 0:11:58 
ปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 1152110020912 นายประณิธิ   จินดาหนา7/12/2557 23:31:48 
 
 
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat