หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
 
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 ประจำปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่่ 11/30/2020 5:41:37 PM
ลำดับ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1152101021333 นายวีกิจ   วงศ์สัมพันธ์เวช6/12/2557 18:41:54 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020010 นางสาวอโรชา   บุญตะหล้า6/12/2557 23:31:44 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020028 นางสาวนิลาวรรณ   แพรงาม6/12/2557 22:06:38 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020036 นางสาวพรพิชชา   น้อยพานิช6/12/2557 15:51:04 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020044 นายพงศธร   จันทร์ศรีบุตร6/12/2557 14:33:05 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020051 นางสาวณัฐวดี   อู่ผลเจริญ26/11/2557 19:55:03 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020069 นางสาวจีราพรรณ์   พุทธา7/12/2557 12:59:46 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020077 นางสาวอรจรรยา   จำนงค์หาญ7/12/2557 7:34:42 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020093 นางสาววรรณกร   ดาบเงินธนโชค7/12/2557 7:30:36 
10 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020184 นายพิชชากร   เตียนพลกรัง26/11/2557 14:06:39 
11 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020192 นางสาวปิยฉัตร   ทองบ่อ28/11/2557 11:57:03 
12 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020218 นางสาวธัญญธร   ธนโชติกูล6/12/2557 20:30:28 
13 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020234 นางสาวจิรพรรณ   ลี้สุทธิพรชัย26/11/2557 11:20:08 
14 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020283 นางสาวสุกันยา   ผลดี6/12/2557 15:59:09 
15 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020291 นายปิยะพัฒน์   จินดามัย7/12/2557 3:46:18 
16 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020309 นายศิวาวุธ   ต้นโพธิ์25/11/2557 21:31:39 
17 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020390 นางสาวสุนันท์   ชาติรัมภูมิ1/12/2557 14:46:51 
18 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020465 นางสาวสุภาวดี   ยอดจันทร์7/12/2557 12:57:36 
19 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020473 นางสาวอรไท   สุวรรณศรี26/11/2557 16:08:37 
20 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020523 นางสาวอรวรรณ   สุวรรณรัตนะนารี30/11/2557 22:14:57 
21 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020531 นางสาวปิยนุช   นุ่มมาก7/12/2557 7:50:49 
22 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020549 นางสาวธัญลักษณ์   หัสจรรย์7/12/2557 7:52:38 
23 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020614 นางสาวพิมพิศา   ภัทรบรรณกิจ6/12/2557 12:39:14 
24 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020747 นางสาวญาณิศา   อุปมัย5/12/2557 17:53:24 
25 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020754 นางสาวพิมพ์ประไพ   ใสงาม1/12/2557 19:25:32 
26 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020762 นางสาววรรณวิสา   แก้วสี5/12/2557 23:06:55 
27 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020788 นางสาวนภัสสร   ธรรมสะอาด7/12/2557 7:31:17 
28 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020804 นางสาวปรารถนา   คล่องเชิงศร26/11/2557 18:02:43 
29 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020812 นางสาววศินี   อำพันทอง26/11/2557 18:24:52 
30 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020820 นายดนตรี   สายสุวรรณ6/12/2557 9:28:25 
31 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020838 นางสาวเมย์ฐิตา   แก้วเหล็ก7/12/2557 0:58:55 
32 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020846 นางสาวมยุรี   ดีทรัพย์7/12/2557 0:50:28 
33 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020853 นางสาวสาธิดา   คีรีก้องสกล7/12/2557 18:11:29 
34 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020879 นางสาวอรทัย   กมลกลาง27/11/2557 14:59:38 
35 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020887 นางสาวเขมวนัส   ยังมีสุข7/12/2557 7:26:43 
36 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020911 นางสาวมรกต   ผาสุข7/12/2557 7:19:47 
37 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020945 นางสาวอนุธิดา   ปราโมทย์7/12/2557 7:48:59 
38 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020952 นางสาวสุหัชชา   หนูทอง7/12/2557 9:22:35 
39 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020960 นางสาวอลิษา   ศรีบัดดี7/12/2557 1:03:33 
40 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020978 นางสาววริศรา   กัณหะโพธิ์7/12/2557 8:04:59 
41 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101020986 นางสาวกนิฏฐา   เจียงเมธีจิตต์9/12/2557 6:53:05 
42 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021034 นายธนโชติ   จันสด26/11/2557 15:47:16 
43 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021083 นางสาวศรัญญา   นัดดาเวช26/11/2557 19:16:36 
44 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021091 นางสาวพิมพ์ประไพ   นาน่วม26/11/2557 11:43:28 
45 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021109 นางสาวมณฑณี   พิศวง6/12/2557 14:07:52 
46 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021117 นางสาวอัจฉรา   ศรีศวร7/12/2557 8:18:47 
47 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021125 นางสาวนันทนา   นันทวัตร6/12/2557 22:15:33 
48 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021133 นางสาวสุกัญญา   บุญเสนอ7/12/2557 8:15:33 
49 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021174 นางสาวชลหทัย   เพ็งปาน30/11/2557 22:01:51 
50 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021182 นางสาวนฤมล   ฟักเชือก26/11/2557 23:33:34 
51 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021190 นางสาวสาวิตรี   ฉิมคราม9/12/2557 20:28:35 
52 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021216 นางสาวอรทิชา   รุจิภานนท์29/11/2557 19:34:59 
53 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021265 นายธานินทร์   พัชรีธร6/12/2557 20:50:17 
54 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021273 นางสาวธัญรดา   งามเนรมิตดี26/11/2557 20:56:57 
55 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021299 นางสาวสุพรรษา   ทรงสุภาพ1/12/2557 19:02:51 
56 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021307 นางสาวปรียาภรณ์   คันธวะ7/12/2557 7:33:13 
57 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021315 นางสาวรัตนา   เกษมสุข8/12/2557 20:20:15 
58 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021349 นางสาววิมลวรรณ   ธรรมศิริ7/12/2557 4:00:21 
59 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021356 นางสาวนฤมล   ศรีขำกูล5/12/2557 11:51:30 
60 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021364 นางสาวปวีณา   พ่วงทรัพย์26/11/2557 13:31:17 
61 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021380 นายปรัชญา   สวัสดิ์รักษ์21/08/2560 19:59:04 
62 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021414 นางสาวนุชรี   นวนจันทร์5/12/2557 16:30:50 
63 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021422 นางสาวศิริลักษณ์   วานิช28/11/2557 9:25:55 
64 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021448 นายเติมศักดิ์   ศิริบูชา5/12/2557 16:20:24 
65 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021471 นางสาวณัฐพร   เทวิน26/11/2557 15:59:52 
66 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021489 นางสาวประภาวดี   คำสุภีร์4/12/2557 18:55:47 
67 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021497 นายณัฐิวุฒิ   นาดี5/12/2557 15:44:30 
68 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021505 นางสาวอุ้ม   ประจวบวัน6/12/2557 9:07:17 
69 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021513 นางสาวทิวากร   หงษ์คำ7/12/2557 12:54:14 
70 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021539 นางสาวปวีณา   บุญวาส1/12/2557 11:26:00 
71 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021547 นางสาวสุภาภรณ์   งามวงษ์6/12/2557 0:34:08 
72 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021554 นางสาวนัทอนงค์   จันทร์ทรง6/12/2557 17:06:19 
73 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021562 นางสาวกรนันท์   อันลูกท้าว7/12/2557 12:54:58 
74 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021570 นางสาวธัญญพร   เจริญวิบูลย์ศิริ1/12/2557 23:40:18 
75 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021588 นางสาววรรณี   วันเดนฮือเวล6/12/2557 23:16:48 
76 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021604 นางสาวปิยธิดา   ปานเกลียว6/12/2557 15:17:38 
77 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021653 นางสาวสุพัตรา   อ่อนทา7/12/2557 7:36:37 
78 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021679 นางสาวนิมณฑน์ลักษณ   เพิ่มสุข2/12/2557 16:53:35 
79 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021695 นางสาวเกสรา   ทองฉอ้อน30/11/2557 19:42:07 
80 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021703 นางสาวสุปรียา   ชัยไพรินศิริ26/11/2557 9:16:14 
81 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021729 นางสาวสุกัลยา   ทรัพย์ทิพย์25/11/2557 20:10:12 
82 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021737 นายวรรณวัชร์   ใจปทุม2/12/2557 10:12:31 
83 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021745 นางสาวประไพพรรณ   วัดจินดา6/12/2557 21:22:15 
84 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021752 นางสาวอภิญญา   เวชปรีชา5/12/2557 19:14:41 
85 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021760 นางสาวพัทธนันท์   เลิศกิตติธัชช์กุล7/12/2557 8:08:51 
86 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021778 นางสาวธนัชชา   เทพยกุล30/11/2557 18:47:42 
87 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021786 นางสาวชลิตา   สมุห์สนธ์1/12/2557 14:30:40 
88 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 1153101021794 นางสาววรรณพร   เทียนเมืองปัก26/11/2557 10:29:33 
89 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1150101010405 นางสาวณัฐฌา   ชุ่มชวย8/12/2557 12:57:32 
90 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1152101010609 นายพลเชษฐ์   ขาวดำ6/12/2557 18:32:58 
91 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1152101010674 นางสาวกนกรช   เสือโรจน์6/12/2557 18:21:34 
92 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1152101011557 นายก่อเกียรติ   นาคะวิวัฒน์6/12/2557 18:46:13 
93 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010037 นางสาวธิดารัตน์   นิ่มละมูล26/11/2557 16:56:03 
94 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010052 นายกฤษดา   ขวัญเจริญ6/12/2557 11:57:20 
95 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010078 นางสาวกรกมล   กาญจนสาขา26/11/2557 8:24:39 
96 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010094 นางสาวณิชวรรณ   เป้าคำภา27/11/2557 14:34:35 
97 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010144 นางสาวจุฑาธิปต์   ทองผา20/11/2557 17:20:22 
98 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010169 นางสาวพนิดา   บูรณะเสรี6/12/2557 16:40:16 
99 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010177 นางสาวกุณวดีนันท์   วัฒนา2/12/2557 19:33:19 
100 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010185 นางสาวจิรวรรณ   นงนวล1/12/2557 14:43:27 
101 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010193 นางสาวปัฏฐิตา   บุญรอด6/7/2020 4:13:31 PM 
102 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010227 นางสาวอวัสดา   แช่มช้อย25/11/2557 21:42:58 
103 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010276 นางสาวหทัยกาญจน์   ศิริโภคานนท์7/12/2557 7:06:52 
104 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010334 นางสาวปวีณา   อุทัยวัฒน์26/11/2557 9:47:28 
105 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010383 นางสาวณัฐตกานต์   ต้อยเส็ง1/12/2557 17:32:41 
106 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010417 นายสุเมธ   ใจกล้า6/12/2557 19:46:53 
107 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010425 นายพิชานนท์   หวังวีระ4/12/2557 13:27:50 
108 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010466 นางสาวศศิพัชร   เพิ่มพูนโภไคย6/12/2557 16:34:01 
109 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010490 นางสาวเบญจวรรณ   สุวรรณโน28/11/2557 13:45:16 
110 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010508 นายณัฐิวุฒิ   รอดพันธุ์6/12/2557 22:20:47 
111 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010557 นายภูมิพัฒน์   ฉายา25/11/2557 15:04:35 
112 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010714 นางสาวดวงฤทัย   พุทธพรทิพย์19/11/2557 20:53:41 
113 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010722 นางสาววรัญญา   ซ่อนกลิ่น6/12/2557 12:04:11 
114 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010755 นางสาวศุภมาส   โตแปลก6/12/2557 19:01:35 
115 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010763 นางสาวสุพรรณี   ปิณฑคุปต์6/12/2557 19:42:40 
116 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010771 นางสาวจารุณี   อุดมภักดี26/11/2557 2:33:40 
117 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010797 นางสาวชัชดาพร   โพธิบุตร27/11/2557 13:59:22 
118 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010813 นางสาวสิริมา   แจ้งใจ25/11/2557 16:27:53 
119 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010821 นางสาวฤทัยธิดา   ด่านพงศกร6/12/2557 11:59:01 
120 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010847 นางสาวเปรมฤดี   เพ็ชร์อินทร์31/10/2557 12:47:15 
121 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010854 นายวันชนะ   ทองนอก7/12/2557 8:43:06 
122 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010862 นางสาวช่อทิพย์   ร่มศาลา6/12/2557 20:04:34 
123 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010904 นางสาวศิริพร   หม่อยหลง6/12/2557 20:10:49 
124 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010920 นางสาวรวีวรรณ   ลักษณะผ่อง25/11/2557 11:43:43 
125 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010938 นางสาวจิราภรณ์   พัฒโนทัย6/12/2557 22:05:47 
126 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010946 นางสาวเจนจิรา   ใจฉ่ำ6/12/2557 9:16:03 
127 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010953 นางสาวจันจิรา   มาลัยมาลย์6/12/2557 15:43:33 
128 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010979 นางสาววีรยา   อยู่ยืนยง4/12/2557 13:10:25 
129 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010987 นางสาวปรางค์ทอง   ป่วนอำ6/12/2557 11:01:20 
130 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101010995 นางสาววรนุช   บุญประโคน12/02/2558 21:16:52 
131 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011027 นายศิริวัฒณ์   ตันตาปกุล6/12/2557 12:48:28 
132 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011043 นางสาววรรณิสา   วิเชียรศรี5/12/2557 10:52:03 
133 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011050 นางสาวสโรชา   ร่มโพธิ์6/12/2557 15:20:45 
134 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011068 นางสาวปรียารัตน์   จันทะหมุด6/12/2557 10:06:29 
135 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011084 นางสาวลัดดา   อ่อนละมุล6/12/2557 10:04:23 
136 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011092 นายวิรัญจ์   ตันสถิตย์1/12/2557 16:04:43 
137 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011134 นายธนากรณ์   เกตุเลขา6/12/2557 16:38:24 
138 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011175 นางสาวสุชาดา   เศรษฐธรางกูร6/12/2557 15:23:30 
139 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011191 นางสาวชารียา   วาณิชสรไกร1/12/2557 13:14:17 
140 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011209 นายสิทธาเทพ   สุรวงศ์ไพศาล25/11/2557 11:56:06 
141 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011290 นางสาวธันยาพร   จิตรโชติ6/12/2557 15:40:04 
142 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011316 นางสาววิภาพร   แจ้งสว่าง25/11/2557 17:35:25 
143 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011332 นายธวัชชัย   ฉัตรจินดากุล26/11/2557 17:28:40 
144 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011340 นางสาวนันทวรรณ   วิศิริ5/12/2557 11:41:19 
145 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011357 นางสาวดารุณี   ลี้สมบูรณ์6/12/2557 20:00:07 
146 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011373 นางสาววรนิษฐ์   กิตติเมธีทิพย์3/12/2557 12:32:22 
147 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011407 นางสาวภัทราวดี   ภักดีณรงค์4/12/2557 16:52:56 
148 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011431 นางสาวรุ่งอรุณ   ไสยศาสตร์2/12/2557 6:02:35 
149 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011449 นางสาวสิทินี   เมินดี29/11/2557 17:44:54 
150 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011456 นางสาวเบญจวรรณ   เล็กสาคร6/12/2557 16:19:34 
151 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011464 นางสาวนิสารัตน์   หอมทวนลม5/12/2557 22:01:17 
152 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011498 นางสาวณัฐกานต์   สุทธิสอาด25/11/2557 16:21:20 
153 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011522 นางสาวปราณวราห์   โพธานนท์6/12/2557 22:58:49 
154 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011530 นางสาวเจียรนัย   พิกุลกลิ่น6/12/2557 16:28:49 
155 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011563 นายอาจพล   สังข์มี1/12/2557 15:02:32 
156 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011571 นายวิทวัส   ยิ่งเชี่ยว26/11/2557 12:17:07 
157 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011597 นางสาวปาริตา   ตุรากัน5/12/2557 13:22:03 
158 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011605 นางสาววัฒจิราภรณ   แย้มวงษ์5/12/2557 13:41:23 
159 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011613 นางสาวนฤมล   บุญลา25/11/2557 11:40:38 
160 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011621 นางสาวจิราพร   คงใหญ่6/12/2557 9:51:30 
161 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011639 นางสาวปิติพร   บุญสถิตย์30/11/2557 22:03:24 
162 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011647 นางสาวลลิตา   ศรีหาญ28/11/2557 12:56:02 
163 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011654 นางสาววรรณวิสา   เสมอใจ27/11/2557 15:26:20 
164 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011662 นางสาวกาญวิดา   วงษ์ดี5/12/2557 10:16:45 
165 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011670 นางสาวทิพวรรณ   มาฮวบ5/12/2557 20:38:24 
166 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011688 นางสาวศุภรัตน์   อุ้ยคำ2/12/2557 8:49:01 
167 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011696 นางสาวจุฑามาศ   จุลสุคนธ์5/12/2557 15:51:16 
168 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011704 นายอมรเทพ   ภูรัพพา2/12/2557 19:07:53 
169 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011738 นางสาวปัทมา   นนทชัย6/12/2557 15:41:54 
170 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1153101011761 นางสาวปัทมา   ทัสสกุลพนิช6/12/2557 18:48:32 
171 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1253101010019 นางสาวหนาน บิง   อี้6/12/2557 11:19:10 
172 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101030019 นายศิวกร   ชัยรุ่งปัญญา26/11/2557 11:52:21 
173 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101030027 นางสาวนภสร   ชุมพะลัย26/11/2557 12:18:11 
174 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101030068 นางสาวธนพร   ภู่นพคุณดี4/12/2557 8:38:08 
175 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101030209 นายพงศธร   ตรีชินะพงศ์7/12/2557 12:15:19 
176 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101030217 นางสาวชลธิชา   นาคประสิทธิ์24/11/2557 13:14:09 
177 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101030225 นางสาวศิระวรรณ   บัวศรี27/11/2557 15:36:01 
178 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101030241 นางสาวภัทรภร   พรหมวสุ6/12/2557 19:37:06 
179 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101030266 นายวสิทธิ์   สถิตวรพงศ์8/12/2557 13:58:17 
180 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101030308 นางสาวจุฑามณี   สิทธิวิบูลย์26/11/2557 13:26:37 
181 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101030324 นางสาวนงลักษณ์   ทาตะนาม1/12/2557 12:19:23 
182 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101030332 นางสาวปรางค์ทิพย์   เอี่ยมท้วม2/12/2557 18:09:28 
183 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101030365 นางสาวสุภจี   หาภา25/11/2557 19:16:44 
184 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101030399 นางสาวอริศรา   เตียสกุล3/12/2557 14:02:55 
185 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101030480 นายภานุเดช   ปราบท่าโพธิ์8/12/2557 13:05:35 
186 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101030498 นางสาววรรณวิภา   จินะราช16/11/2557 22:07:41 
187 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101030522 นายพีร์   โกราษฎร์7/12/2557 8:25:34 
188 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101030597 นางสาวปารมี   ปกิรณะ3/12/2557 23:25:15 
189 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101030753 นางสาวอรวรรณ   อานทิพย์6/12/2557 16:50:00 
190 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101030779 นางสาวลลิตา   ธัญญวุฒิ6/12/2557 19:46:48 
191 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101030795 นางสาวกนกพร   กุลจิตติวณิชย์14/11/2557 23:16:53 
192 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101030803 นางสาวชลิตา   สุขประสงค์26/11/2557 14:28:08 
193 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101030811 นางสาวศุภรา   ไตรวงษ์26/11/2557 21:26:15 
194 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101030829 นางสาวสุชาดา   เพชรวิไลกุล5/12/2557 19:11:32 
195 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101030837 นางสาวรุ่งทิพย์   ทรัพย์ทวีวัฒนา24/11/2557 16:55:58 
196 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101030845 นายจาตุรงค์   แข่งขันดี7/12/2557 8:25:19 
197 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101030860 นางสาวกมลลดา   กลิ่นประทุม29/11/2557 22:38:24 
198 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101030878 นางสาวกนกวรรณ   ปาจิตร์24/11/2557 20:33:55 
199 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101030886 นางสาวไพลิน   ชมภู6/12/2557 12:54:05 
200 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101030894 นายบุณยวัฒน์   เจริญบุญวานนท์30/11/2557 19:19:42 
201 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101030902 นางสาวนัชชา   แจ้งอัมพร24/11/2557 13:00:32 
202 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101030936 นางสาวอทิตยา   เจนจบเขต7/12/2557 7:39:43 
203 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101030969 นางสาวปฐมา   จิระพลังสันติ29/11/2557 15:32:58 
204 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101030977 นางสาวปุญญิศา   ศรีขุ่ยอ๊อด6/12/2557 22:01:58 
205 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101030993 นางสาวกิตติยา   ประภารักษ์วรกุล1/12/2557 23:03:14 
206 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031009 นายธาฤต   รัตนประทุม6/12/2557 9:15:13 
207 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031017 นางสาวณัฏฐิกา   ข้อสว่าง1/12/2557 11:55:09 
208 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031025 นายสหภาพ   วิริยพรสวัสดิ์26/11/2557 15:42:48 
209 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031033 นางสาวทิพวัลย์   พรหมวาส30/06/2558 17:14:41 
210 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031066 นายชาร์น ปรัชญ์   วิลเลี่ยมส์1/12/2557 12:47:54 
211 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031074 นายบวรศักดิ์   แสนเสนา1/12/2557 13:40:05 
212 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031090 นายภาคิน   ประกอบการ25/11/2557 17:37:06 
213 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031124 นางสาวกัตติกา   สุขปลื้ม28/11/2557 10:57:38 
214 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031132 นางสาวสุพัตรา   พันธุ์พฤกษ์5/12/2557 20:45:10 
215 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031140 นายวรวิทย์   เจริญสุข30/11/2557 1:58:43 
216 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031181 นายณัฐวัตร   ศุภพฤกษ์24/11/2557 21:18:27 
217 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031199 นายวุฒิชัย   ชูชัยวุฒิพงศ์29/11/2557 23:08:01 
218 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031207 นางสาวโสภิดา   พวงดอกไม้5/12/2557 9:04:09 
219 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031215 นางสาวศันสนีย์   สวัสดีนาม24/11/2557 11:30:25 
220 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031272 นางสาวปารวี   จงเกิดสิริทรัพย์6/12/2557 16:04:57 
221 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031298 นายธีรฉัตร   วีณิน6/12/2557 11:51:07 
222 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031330 นางสาวไพรินทร์   สีทอง6/12/2557 19:47:34 
223 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031413 นางสาวจิตรลดา   ดอนทอง6/12/2557 21:57:05 
224 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031447 นางสาวดวงฤทัย   ภูน้ำเย็น1/12/2557 20:12:57 
225 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031462 นางสาวสาริณี   วิริยะสกุลมีชัย26/11/2557 23:22:29 
226 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031488 นายภิญโญ   หวังโสภารักษ์4/12/2557 10:37:14 
227 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031496 นางสาวธีรภรณ์   มาทอง3/12/2557 12:56:21 
228 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031504 นางสาววัชราวดี   อุ่นรั้ว27/11/2557 11:46:13 
229 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031538 นางสาวปภัสรา   เพชรพลอย27/11/2557 19:01:46 
230 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031553 นายขวัญชัย   วงค์เพชร20/01/2558 8:12:20 
231 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031561 นางสาวพิมพ์เพชร   ชายทวีป3/12/2557 14:47:14 
232 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031579 นางสาวกชกร   อินเฉิดฉาย7/12/2557 8:23:45 
233 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031595 นางสาวรัชนาถ   ยรรยงเกียรติ24/11/2557 13:26:22 
234 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031603 นางสาวนรัมภา   ลวสุต1/12/2557 19:01:33 
235 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031611 นางสาววัลคุ์วดี   ภักดีไทย24/11/2557 22:03:12 
236 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031637 นางสาวพิมพ์ชนก   บินกอรี30/11/2557 11:37:10 
237 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031645 นางสาวณัฐธิดา   ภูคบทอง24/11/2557 11:12:50 
238 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031678 นายศิวเทพ   รารองคำ1/12/2557 23:14:13 
239 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031686 นางสาวกนกวรรณ   พลไพร่ฟ้า28/11/2557 21:42:48 
240 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031702 นางสาวพัทธ์ธีรา   พิมพ์โคตร27/11/2557 19:22:39 
241 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031744 นางสาวภัทรวดี   ชมนาค25/11/2557 21:07:54 
242 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031769 นางสาวจุฑารัตน์   ศรีทองกุล24/11/2557 15:20:20 
243 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031777 นางสาวสุชาดา   เกิดคำ3/12/2557 21:54:20 
244 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031793 นางสาวธวัลรัตน์   วารีย์30/11/2557 22:33:37 
245 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031801 นางสาวธวัลฉัตร   พรมทา20/11/2557 21:34:38 
246 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031819 นางสาวธนพร   ผิวชะอุ่ม28/11/2557 16:00:15 
247 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031835 นางสาวอังสุมารินทร์   แก้วประดิษฐ5/12/2557 12:42:26 
248 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031843 นางสาวณิชากร   คำมา26/11/2557 13:22:56 
249 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031850 นางสาวพรชนก   มารุดเกล้า6/12/2557 19:44:42 
250 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 1153101031876 นางสาวศิริวรรณ   บุญมี26/11/2557 19:38:44 
 
 
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat