หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
 
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 ประจำปีการศึกษา 2556 คณะศิลปกรรมศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่่ 11/30/2020 6:06:48 PM
ลำดับ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเครื่องหนัง 1153107070118 นางสาวพรรณนิภา   แย้มศิลป์8/12/2557 19:44:09 
ปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีสากล 1151107210098 นายพีระพัฒน์   ธาราฉัตร8/12/2557 13:11:53 
ปริญญาตรี สาขาวิชาประติมากรรม 1153107020287 นายไชยพัฒน์   คลองข่อย8/12/2557 13:21:06 
ปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะไทย 1153107040202 นายศักดินันท์   เก่งวิกาล5/12/2557 11:30:33 
ปริญญาตรี สาขาวิชาหัตถกรรม 1153107050029 นางสาวดาวใจ   หลักคำ8/12/2557 12:59:27 
ปริญญาตรี สาขาวิชาหัตถกรรม 1153107050052 นายเศรษฐพงศ์   สิทธิวงศ์8/12/2557 12:57:38 
ปริญญาตรี สาขาวิชาหัตถกรรม 1153107050086 นางสาวณัฐชนา   ช้างชนะ8/12/2557 13:04:29 
ปริญญาตรี สาขาวิชาหัตถกรรม 1153107050094 นางสาวสุนิษา   มิดำ8/12/2557 12:38:07 
ปริญญาตรี สาขาวิชาหัตถกรรม 1153107050110 นายสมรรถชัย   เห็นสว่าง8/12/2557 13:11:29 
10 ปริญญาตรี สาขาวิชาหัตถกรรม 1153107050136 นายวุฒิคุณ   แพรกรีฑาเวศน์8/12/2557 13:07:28 
11 ปริญญาตรี สาขาวิชาหัตถกรรม 1153107050169 นายกิตติศักดิ์   บุญพูล4/12/2557 7:20:15 
12 ปริญญาตรี สาขาวิชาหัตถกรรม 1153107050177 นางสาวอรญา   ไตรหิรัญ8/12/2557 13:01:47 
13 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 1153107090025 นางสาวนิตยา   พูนผล3/12/2557 13:13:28 
14 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 1153107090033 นางสาวใบเฟิร์น   โหตรภวานนท์8/12/2557 11:27:54 
15 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 1153107090041 นางสาวจารุวรรณ   สุวรรณวิโก2/12/2557 22:54:22 
16 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 1153107090058 นางสาวทิพย์สุดา   ปิ่นขยัน2/12/2557 21:51:22 
17 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 1153107090066 นางสาวกฤตยาภรณ์   ชูเอี่ยม3/12/2557 20:45:27 
18 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 1153107090082 นางสาวเจนจิรา   มนต์วิรัตน์กุล3/12/2557 14:51:41 
19 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 1153107090116 นางสาวพัสตร์ภูษิต   บุนนาค2/12/2557 21:30:20 
20 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 1153107090132 นางสาวพรทิพย์   ศรีเพ็ชร3/12/2557 11:20:21 
21 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 1153107090140 นางสาวพรรณรัตน์   สุขการค้า7/12/2557 21:13:27 
22 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 1153107090157 นายนิธิศ   เกตุสุวรรณ6/12/2557 13:07:16 
23 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 1153107090165 นางสาวกมลพร   ใจหาญ6/12/2557 12:39:35 
24 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 1153107090173 นายสดุดี   วันศุกร์ประเสริฐ2/12/2557 22:29:10 
25 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 1153107090199 นางสาววราภรณ์   คำบาง8/12/2557 1:16:57 
26 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 1153107090207 นายชัยอนันต์   จันทร์แต่งผล4/12/2557 9:32:02 
27 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 1153107090223 นางสาวอารญา   รักศรี7/12/2557 21:20:18 
28 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 1153107090256 นางสาวพิมลพรรณ   มะโนแจ่ม5/12/2557 20:54:10 
29 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 1153107090264 นางสาวอภิภัค   โสภณพินิจ2/12/2557 23:37:00 
30 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 1153107090272 นายสิทธิชัย   พวงทอง3/12/2557 15:26:49 
31 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 1153107090280 นายวัชรพงษ์   คำพันธ์5/12/2557 15:57:41 
32 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 1153107090298 นางสาวชุตาภา   หอมสุวรรณ8/12/2557 11:15:45 
33 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 1153107090306 นางสาวสุภัทรา   แย้มสกุล8/12/2557 12:17:53 
34 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 1153107090314 นางสาวธัญรัตน์   โพธิ์โพน2/12/2557 22:29:10 
35 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบภายใน 1152107110098 นางสาวสุวรรณี   ศรีจันทร์21/11/2557 13:38:49 
36 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบภายใน 1153107110021 นางสาวสุดารัตน์   ช่วยชู8/10/2557 11:35:48 
37 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบภายใน 1153107110252 นายนาวิน   ชัยลิ้นฟ้า6/12/2557 21:24:59 
38 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบภายใน 1153107110336 นายพุฒิพงศ์   บุณยบวรวิวัฒน์25/11/2557 12:25:01 
 
 
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat