หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
 
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 ประจำปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูล ณ วันที่่ 11/30/2020 5:59:31 PM
ลำดับ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ
ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010062 นางสาวนารีรัตน์   ร่มโพธิ์ชี7/12/2557 12:29:34 
ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010138 นางสาวพัชรี   เชื้อปู่7/12/2557 12:15:56 
ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010153 นางสาวสุภลักษณ์   คชสินธิ์4/12/2557 15:12:59 
ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010302 นางสาวชลธิชา   หอทอง6/12/2557 20:47:06 
ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010351 นางสาวนวพร   จันทร์นาค4/12/2557 16:32:48 
ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010369 นายวราวุฒิ   ป้อมรอด7/12/2557 12:13:21 
ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010385 นางสาวอลิสา   แสงครบุรี2/12/2557 21:33:40 
ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010393 นางสาวศิริกัญญา   จานแก้ว6/12/2557 13:50:21 
ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010401 นางสาวทิพรัตน์   ฝ่ายพลแสน6/12/2557 20:57:19 
10 ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010435 นางสาวศิริลักษณ์   ชัยยา7/12/2557 12:35:57 
11 ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010468 นางสาวกาญจนา   โชติช่วง3/12/2557 11:40:46 
12 ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010476 นางสาวพรสุดา   ลำบัวลอย7/12/2557 12:22:14 
13 ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010484 นางสาวเพชรลดา   นามวงษ์7/12/2557 7:31:19 
14 ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010542 นางสาวสกุลณา   กอยรัมย์4/12/2557 18:58:58 
15 ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010567 นางสาวชนาพร   พัฒนะถาวร7/12/2557 12:22:30 
16 ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010674 นางสาวกฤติมา   วงษ์คำนา7/12/2557 12:39:26 
17 ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010682 นายธีรพล   ไชยยะ7/12/2557 12:35:05 
18 ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010690 นางสาวธันย์ชนก   จักษุกิจ7/12/2557 12:38:01 
19 ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010708 นางสาวจุฑามาศ   ยาวิลาศ6/12/2557 22:10:26 
20 ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010716 นางสาวจีราพร   โฉมยา7/12/2557 12:18:57 
21 ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010724 นางสาวจีราภา   โฉมยา7/12/2557 12:19:04 
22 ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010732 นางสาวสุนีย์   สว่างภพ6/12/2557 13:56:39 
23 ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010740 นางสาววรรณภา   ชูนาม7/12/2557 12:27:23 
24 ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010765 นางสาวฐิติมา   ผลาการ2/12/2557 21:17:32 
25 ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010773 นางสาวสุธาวัลย์   จิตรแจ้ง4/12/2557 14:42:53 
26 ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010823 นางสาวฐานิกา   พ่อลีละ16/11/2557 23:49:59 
27 ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010831 นางสาวสิริจันทร์   บุตรวงษ์4/12/2557 14:13:31 
28 ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010849 นางสาวสุพัตรา   แสงเทียร16/11/2557 21:59:04 
29 ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010856 นางสาวเพยาว์   แซ่เตีย7/12/2557 5:31:45 
30 ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010864 นางสาวนิตรา   ไหมสุข6/12/2557 7:00:33 
31 ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010898 นางสาวธนิษฐา   ยศสูงเนิน14/11/2557 22:44:24 
32 ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010906 นางสาวเมสินี   จุ้ยสวัสดิ์6/12/2557 20:43:41 
33 ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010922 นายปัญญวิชญ์   มณีพงศ์7/12/2557 10:33:29 
34 ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010948 นางสาวอนงค์   นิราศคำ7/12/2557 12:25:51 
35 ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010955 นางสาวปราลี   คำสุนทร13/11/2557 20:54:08 
36 ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109010963 นางสาววาสนา   จรรยางาม6/12/2557 13:54:52 
37 ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109011003 นางสาวสุนิศา   บุญประสิทธิ์7/12/2557 12:27:56 
38 ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1153109011011 นางสาวตุลาภรณ์   เจริญเสียง7/12/2557 8:05:54 
39 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 1153109020236 นางสาวพรสิริ   จำนงค์บุญ3/12/2557 8:31:07 
40 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 1153109020293 นายนครินทร์   สีเสน28/10/2557 15:54:54 
41 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 1153109020319 นางสาววรรณศิริ   ศรีวฤทธิ์7/12/2557 16:58:57 
42 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 1153109020350 นางสาวรพีพรรณ   พระทอง18/10/2557 7:29:13 
43 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 1153109020376 นายพัชรพงษ์   ขอรวมเดช27/11/2557 16:37:16 
44 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 1153109020392 นางสาวจิราพร   อวยพร24/11/2557 21:18:27 
45 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 1153109020400 นางสาวศศิสกุล   ประเสริฐสังข์7/11/2557 13:47:55 
46 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 1153109020475 นางสาวสิรินาถ   หลิ่มบุญเรือง25/11/2557 21:48:11 
47 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 1153109020483 นายโชติวิทย์   วิริยะชัยเลิศ6/12/2557 21:54:13 
48 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 1153109020509 นายประณต   พรมทา25/07/2559 9:15:40 
49 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 1153109020525 นางสาวณัฐญา   ศรีกุลภัทร5/12/2557 23:06:34 
50 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 1153109020533 นางสาววาสนา   สุทัศษา6/12/2557 21:43:25 
51 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 1153109020558 นางสาวมินทิรา   ดาจันทา25/11/2557 18:23:10 
52 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 1153109020566 นางสาวสุภัสสร   สุพร19/10/2557 10:35:53 
53 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 1153109020574 นางสาวอัญชิสา   พรมทา17/10/2557 11:34:28 
54 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 1153109020590 นางสาวสุรีภรณ์   อินทร์อ่ำ14/11/2557 12:43:17 
55 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 1153109020640 นางสาวเสาวลักษณ์   โรจน์อำพร17/10/2557 19:12:53 
56 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 1153109020657 นางสาวมณีรัตน์   ชิณวงษ์17/10/2557 10:55:37 
57 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 1153109020665 นางสาวนภวรรณ   โพธิ์ทอง29/10/2557 0:45:13 
58 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 1153109020681 นางสาวภัทรียา   หัสถา1/11/2557 9:56:19 
59 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 1153109020699 นางสาวเมตตา   จันทรัตน์1/11/2557 9:35:34 
60 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 1153109020756 นายนฤนาท   สุดชารี12/12/2557 14:47:19 
61 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 1153109020772 นางสาวพรรณทิวา   ทัพธานี5/12/2557 13:03:30 
62 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 1153109020780 นางสาวชวิศา   พิณสุวรรณ์6/12/2557 21:22:42 
63 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 1153109020822 นางสาวปัญญดา   แก้วธวัชวิเศษ5/12/2557 8:19:34 
64 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 1153109020830 นางสาวศิรภัสสร   เชื้อสุวรรณ6/12/2557 21:19:05 
65 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 1153109020848 นางสาวรัชดาภรณ์   เนียมลอย21/10/2557 17:54:03 
66 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 1153109020855 นางสาวกมลพรรณ   ประวันโน22/10/2557 11:17:26 
67 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 1153109020871 นางสาวธิดารัตน์   เหล่าชัย4/11/2560 18:23:31 
68 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 1153109020889 นายเอกพจน์   ศิริสุข7/12/2557 7:27:20 
69 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 1153109020905 นางสาวจุฑาทิพย์   ตั้งไพศาลสัมพันธ์6/12/2557 22:21:37 
70 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 1153109020913 นางสาวศิริพร   จิตเจนสุวรรณ4/12/2557 16:29:14 
71 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 1153109020939 นางสาวขวัญนภา   ปานะพงษ์2/12/2557 22:52:25 
72 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 1153109020988 นางสาวอรุณวรรณ   วงษ์ทับ4/12/2557 15:04:17 
73 ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี 1153109021002 นางสาวกัญญ์ณพัชร   ผดุงปัญญาศิลป์25/11/2557 10:51:31 
74 ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 1152109040244 นางสาวชลฤดี   สาอุตม์4/12/2557 15:44:26 
75 ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 1153109040069 นางสาวจริยา   อุบลรัตน์8/12/2557 19:51:20 
76 ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 1153109040077 นางสาวเสาวลักษณ์   นักใจธรรม6/12/2557 21:44:35 
77 ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 1153109040325 นางสาวยุวดี   สดใส6/12/2557 16:17:26 
78 ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 1153109040333 นางสาวพรรณปพร   สอาดรัตน์8/12/2557 11:25:03 
79 ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 1153109040374 นางสาวทิพวรรณ   คัฒมาตย์1/12/2557 9:18:38 
80 ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 1153109040382 นางสาวฐิติพร   เสือเรือง25/11/2557 20:23:01 
81 ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 1153109040416 นางสาววัชราภรณ์   แสงสว่าง28/11/2557 14:00:44 
82 ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 1153109040473 นางสาวขวัญจันทร์   ทามาศ6/12/2557 10:51:21 
83 ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 1153109040499 นางสาวนันทนา   โพธิ์แสง26/11/2557 12:09:55 
84 ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 1153109040507 นายอรรถสิทธิ์   เทพกิฬา24/11/2557 21:24:24 
85 ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 1153109040572 นางสาวภารดี   คชรินทร์28/11/2557 8:37:27 
86 ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 1153109040580 นางสาวณัฐญา   แสงสว่าง24/11/2557 8:08:36 
87 ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 1153109040606 นางสาวรัตนาภร   บุญประกอบ8/12/2557 8:43:40 
88 ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 1153109040614 นางสาวอริสา   อาดำ6/12/2557 21:46:04 
89 ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 1153109040622 นางสาวปวีณา   ทนงศักดิ์วิเศษ5/12/2557 17:18:53 
90 ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 1153109040630 นางสาวศิริพร   เลาะหมัด24/11/2557 9:29:40 
91 ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 1153109040648 นางสาวสุพัตรา   กุระคำแสง24/11/2557 13:59:22 
92 ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 1153109040655 นางสาวรัชดาพร   พิกุลศิริ4/05/2558 10:00:31 
93 ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 1153109040663 นางสาวกนกอร   เกิดแจ่ม1/12/2557 21:00:34 
94 ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 1153109040689 นางสาวปวีณา   แก้วกิริยา28/11/2557 11:50:53 
95 ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 1153109040697 นางสาวพรประภา   ศรีสมบัติ24/11/2557 13:33:37 
96 ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 1153109040705 นางสาวชเนตตี   แจ่มยวง24/11/2557 16:49:59 
97 ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 1153109040721 นายธนัช   วรจินดา22/11/2557 23:55:35 
98 ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 1153109040739 นางสาวปิยะณัฐ   ตันเจริญ8/12/2557 18:45:02 
99 ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 1153109040747 นางสาวไอยลดา   ศรีมณฑล6/12/2557 20:22:09 
100 ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 1153109040754 นางสาวจินตนา   กุศลส่ง25/11/2557 19:06:42 
101 ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 1153109040770 นางสาวขนิษฐา   แพะขุนทด24/11/2557 11:23:53 
102 ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 1153109040788 นางสาวทิพย์สุดา   คนงาม25/11/2557 20:41:50 
103 ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 1153109040796 นางสาวปวันรัตน์   เชิงขุนทด30/11/2557 12:28:55 
104 ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 1153109040804 นายสุพจน์   กรดเต็ม24/11/2557 1:51:06 
105 ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 1153109040820 นายจิรภัทร   น้ำแก้ว5/12/2557 17:37:09 
106 ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 1153109040846 นางสาวณัฐวดี   นุ่นเหว่า17/12/2558 12:09:45 
107 ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 1153109040861 นางสาววรรณิสา   แก้วสม29/11/2557 20:14:32 
108 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060067 นางสาวมุขมณี   มีคำ18/11/2557 16:12:47 
109 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060075 นายณพล   ทับทิมดี8/12/2557 9:48:05 
110 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060091 นายยศินทร์   อัญชลีพัชระ25/11/2557 20:16:07 
111 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060133 นางสาวนวพรรษ   สุพันธุ์วณิช26/11/2557 19:09:58 
112 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060174 นายธีรพงษ์   ศรีสว่าง2/12/2557 21:39:16 
113 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060182 นายณฐเนศ   จำปา2/12/2557 13:59:15 
114 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060224 นางสาววราภรณ์   วงค์พระจันทร์8/12/2557 9:21:25 
115 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060257 นางสาวอารีย์รัตน์   ทองขาว26/11/2557 8:14:35 
116 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060265 นางสาวสุดาพร   วงษ์เป็ง18/11/2557 20:04:28 
117 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060273 นายสิทธิชัย   หยองใหญ่28/11/2557 19:20:34 
118 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060307 นายณัฏฐ์ภาค   ฟักทิม1/12/2557 9:34:11 
119 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060323 นายอรรถรัฐ   เลิศเพ็ญพักตร์7/12/2557 17:08:52 
120 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060349 นายสุจินดา   พวงย้อย2/12/2557 13:06:37 
121 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060364 นางสาววรางคณา   สกุลเพชรถาวร18/11/2557 15:32:00 
122 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060430 นางสาวนฤมล   จุมพลนิรมล8/12/2557 8:11:19 
123 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060521 นางสาวจุรีรัตน์   เดชพละ7/12/2557 7:59:18 
124 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060539 นายกิตติศักดิ์   มหามล26/11/2557 10:54:39 
125 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060547 นางสาวฐานิยา   ศักดิ์ชินบุตร26/11/2557 19:26:06 
126 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060554 นางสาวภัทราภรณ์   ภู่เต็ง8/12/2557 11:47:53 
127 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060570 นางสาวนิตยา   รอดประเสริฐ6/12/2557 0:44:00 
128 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060596 นายแมคเครน   สุขใจ28/11/2557 11:23:07 
129 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060604 นายนครินทร์   มณีสาย26/11/2557 13:36:14 
130 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060620 นางสาวเขมิกา   อุตคำ28/11/2557 11:57:22 
131 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060661 นายสัมฤทธิ์   ฉายวิริยะ2/12/2557 12:22:13 
132 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060687 นางสาวผุสดี   เพชรบุญเพ็ญ09/08/2561 13:45:53 
133 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060711 นางสาวสุนิสา   เถาว์พุดซา4/12/2557 17:06:20 
134 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060737 นายอานันท์   ทองย้อย27/10/2557 12:18:24 
135 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060745 นางสาวดวงฤทัย   แกล้วการไร่7/12/2557 20:37:27 
136 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060760 นางสาวสมัญญา   ปิ่นทอง26/11/2557 18:14:18 
137 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060786 นางสาวอมรรัตน์   เชตใจ7/12/2557 17:17:13 
138 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060794 นายธนพล   เอกประภู25/11/2557 23:32:13 
139 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060802 นางสาวรุ่งทิวา   พุกเทศ4/12/2557 22:43:37 
140 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060810 นายณัฐวัตร   จ่อนดี2/12/2557 16:46:39 
141 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060828 นางสาวพัทธ์ธีรา   พรหมสาขา ณ สกลนคร26/11/2557 7:40:07 
142 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060844 นางสาววิภาพร   ยังอยู่4/12/2557 12:58:54 
143 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060851 นางสาวประภาพรรณ   เรืองทอง6/12/2557 21:21:44 
144 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060869 นายธนชล   วงษ์สีหา7/12/2557 19:07:53 
145 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060877 นางสาวมุกขรินทร์   อินนันชัย3/12/2557 15:11:05 
146 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060885 นางสาวสุวพร   เย็นจิตร์25/11/2557 21:59:49 
147 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060893 นายภมร   บุญพันธ์7/12/2557 12:20:30 
148 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060901 นายสหรัฐ   พหลเวชช์30/11/2557 15:53:46 
149 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060927 นายจิรติ   นิ่มเรือง26/11/2557 19:11:41 
150 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060935 นายชลศธร   รำไพ2/12/2557 10:16:44 
151 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060943 นายสรายุทธ   ยลทรัพย์ศิริ25/11/2557 23:00:14 
152 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060950 นางสาวขวัญฤทัย   อำนวยศิลป์30/11/2557 20:32:20 
153 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060968 นางสาวกันยารัตน์   ลีชวนค้า6/12/2557 20:08:02 
154 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060976 นางสาวธณัติฐา   โพธิรัตน์6/12/2557 20:59:15 
155 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109060984 นางสาวอิสริยา   โพธิ์นิ่มแดง26/11/2557 8:18:04 
156 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109061016 นางสาวอลิษา   ศุกระกาญจน์6/12/2557 23:47:45 
157 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109061024 นางสาวสุธาสินี   บุญมี2/12/2557 13:35:58 
158 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109061040 นายธีระพล   แก่นเสา2/12/2557 20:10:51 
159 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153109061065 นายดุสิต   ศรีเวช15/12/2558 20:54:24 
160 ปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 1153109080024 นายพีระพล   ศรีศักดิ์อนันต์12/11/2558 11:53:51 
161 ปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 1153109080065 นางสาวเมวิกา   คงมั่น25/11/2557 14:06:52 
162 ปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 1153109080081 นางสาวภัทธรวดี   ประทุมทอง7/12/2557 12:40:50 
163 ปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 1153109080107 นางสาวนิภาวรรณ   เจริญวงษ์3/12/2557 17:57:48 
164 ปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 1153109080164 นางสาวดวงเดือน   บุญยะทิม28/10/2557 16:39:20 
165 ปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 1153109080198 นางสาวปารมี   จริยเมธางกูร28/10/2557 16:41:30 
166 ปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 1153109080206 นายพรนริศ   ทิพย์ศรี25/11/2557 15:34:41 
167 ปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 1153109080255 นางสาววันเพ็ญ   มาลัย6/12/2557 14:46:21 
168 ปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 1153109080297 นายกิตติพจน์   กั๊กสูงเนิน28/10/2557 15:29:35 
169 ปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 1153109080313 นางสาวเกวลี   นิลกำแหง28/10/2557 15:20:38 
170 ปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 1153109080354 นายทศวรรษ   ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร8/12/2557 16:32:02 
171 ปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 1153109080370 นางสาวศุภลักษณ์   มากคงแก้ว8/12/2557 8:32:15 
172 ปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 1153109080404 นางสาวสุปรียา   สันติสวัสดิ์3/12/2557 20:43:50 
173 ปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 1153109080412 นางสาวอิสราพร   แก้วแต้ม9/12/2557 0:42:16 
174 ปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 1153109080420 นางสาวมณีรัตน์   ต้นยาง7/12/2557 7:21:46 
175 ปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 1153109080461 นายภาคภูมิ   รัตนกฤตยากุล29/11/2557 13:24:03 
176 ปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 1153109080479 นายเมธี   วิรัชโชติเสถียร27/10/2557 8:55:58 
177 ปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 1153109080487 นายปรัชญา   พิลาตัน3/12/2557 9:21:23 
178 ปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 1153109080503 นางสาวจิราภา   ไหมสมบุญ27/04/2561 9:47:43 
179 ปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 1153109080511 นายกฤษฎา   ใจตรง21/11/2557 9:02:12 
180 ปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 1153109080537 นายอภิชาติ   วิฑูรเศรษฐ์3/12/2557 21:30:46 
181 ปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 1153109080560 นายวรวัชร   เทียมประกาศิต7/12/2557 19:50:26 
182 ปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 1153109080594 นางสาวพิมลพร   แสนศรี6/12/2557 23:40:20 
183 ปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 1153109080636 นางสาวปรัชญาณี   นุ่มสุข6/12/2557 17:47:37 
184 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050019 นางสาวอภิวาท์   กิมเกถนอม10/11/2557 19:36:24 
185 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050068 นายจักรี   ศรีอินทร์10/11/2557 12:05:35 
186 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050159 นางสาวพนิดา   โภคา11/11/2557 11:30:49 
187 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050266 นายปราโมทย์   พงศ์พันธ์พฤทธิ์10/11/2557 19:20:14 
188 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050316 นางสาวพชร   จินตกะวงส์10/11/2557 10:43:28 
189 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050357 นายเมธี   ไทยตระกูล10/11/2557 12:45:38 
190 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050365 นางสาวอรพรรณ   บุญมีสง่า10/11/2557 11:24:32 
191 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050373 นายเจนภพ   มาลัยวงษ์5/07/2559 16:24:35 
192 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050415 นางสาวประภาสกุล   นิลพัทธ์10/11/2557 11:50:30 
193 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050423 นายวสวัตติ์   ฉัตรกุล ณ อยุธยา15/11/2557 15:19:49 
194 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050449 นางสาวณัฐวิภา   พูลพิพัฒน์10/11/2557 12:34:02 
195 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050480 นายศิริศักดิ์   อัญชลิพงศ์14/11/2557 0:46:46 
196 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050506 นางสาวกนกพลอย   เพชรล้ำ10/11/2557 15:11:23 
197 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050514 นายธีรเกียรติ   อ้นมี10/11/2557 14:23:26 
198 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050530 นายธนพล   งามนิกร10/11/2557 22:52:01 
199 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050548 นายเฉลิมพร   บวรเวสสะ15/11/2557 19:44:18 
200 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050555 นายพิเชษฐ์   เกตุแจ่ม14/11/2557 9:50:40 
201 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050563 นางสาวจีรนันท์   เกตุนุ้ย10/11/2557 13:52:27 
202 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050571 นายเจริญศักดิ์   วรเวช12/11/2557 23:53:49 
203 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050589 นางสาวอำไพพรรณ   กลิ่นทรัพย์10/11/2557 11:44:23 
204 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050605 นายสิทธา   หุ่นอิน18/11/2557 7:37:37 
205 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050613 นายอรรถพล   รอดทุกข์17/11/2557 12:43:52 
206 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050621 นายธนนท์   บุณยฤทธิ์21/11/2557 0:04:06 
207 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050670 นายจตุรวิธ   เรืองโพธิ์13/11/2557 17:08:34 
208 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050688 นายธนกร   บัวสวัสดิ์17/11/2557 8:41:06 
209 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050704 นางสาวพิมพ์สิริ   รุกซ้อน11/11/2557 15:06:17 
210 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050712 นางสาวจิรารัตน์   เวียร์รา12/11/2557 15:18:59 
211 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050738 นายอลงกต   การะพัด12/11/2557 22:10:55 
212 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050761 นายชิษณุพงศ์   วงษ์ศิริ10/11/2557 13:45:48 
213 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050779 นายธัชชัย   สกุลพราหมณ์12/11/2557 19:15:21 
214 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050837 นายอลงกรณ์   ยันตรพินิจ26/11/2557 9:31:06 
215 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050845 นายภัทรพงศ์   คำหินกอง10/11/2557 13:12:36 
216 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050852 นายกิรเทพ   สงค์แก้ว10/11/2557 10:59:49 
217 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050878 นางสาวญาณ์วิญญ์ตา   ธนนท์วรากิตติ10/11/2557 15:16:45 
218 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050886 นางสาวสุพัตรา   ตรีนิตย์11/11/2557 9:00:39 
219 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050894 นางสาวกันยารัตน์   ศรีสมัย10/11/2557 11:36:48 
220 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050902 นายจักรพงษ์   อยู่เล่ห์12/11/2557 22:48:04 
221 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050910 นายสุพรรณพงษ์   โกสุมา13/11/2557 19:35:02 
222 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050936 นางสาวสุภาวดี   เยื่อมีใย12/11/2557 21:54:20 
223 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050951 นายธนพงศ์   แซ่โค้ว21/11/2557 14:53:35 
224 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050969 นางสาวชุติมณฑ์   อิเกดะ13/11/2557 14:06:46 
225 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050985 นายธีรพงศ์   จันทเทพ1/12/2557 14:58:17 
226 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109050993 นางสาวรุ่งฤดี   บุษดาจันทร์16/11/2557 10:11:14 
227 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109051009 นางสาวสุมณฑา   ทองรักษ์16/11/2557 12:25:17 
228 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109051017 นายอรนพ   พ่วงแสง13/11/2557 18:13:38 
229 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109051025 นายพิษณุพงษ์   เอื้อกฤดาธิการ24/11/2557 21:48:35 
230 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109051033 นายโกวิท   นาน้ำเชี่ยว10/11/2557 11:51:23 
231 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109051041 นางสาวอภิญญา   อาจไพรินทร์11/11/2557 11:09:41 
232 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109051058 นายวุฒิณัฏฐ์   รัตนวงศ์11/11/2557 9:35:39 
233 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109051082 นางสาวจิราวรรณ   แปลงศรี10/11/2557 20:29:22 
234 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109051116 นางสาวโสภิดา   สรณวรรณ์12/11/2557 21:51:07 
235 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109051132 นายทิวากร   อยู่คง12/11/2557 17:51:15 
236 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109051157 นายพงษ์เทพ   ชูกวีวัฒน์11/11/2557 11:32:35 
237 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109051181 นางสาวณัฐิญา   ไม้คง12/11/2557 21:45:04 
238 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109051199 นางสาวมาริษา   ลมสูงเนิน12/11/2557 19:25:46 
239 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109051207 นายปริญ   ประเสริฐ29/11/2557 22:59:36 
240 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109051215 นายพุฒิพงศ์   วงศ์วิสิฐตระกูล21/11/2557 14:49:50 
241 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109051223 นางสาววนิดา   ปานศิลา12/11/2557 11:01:05 
242 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109051231 นายพงศกร   วรรณคาม10/11/2557 21:19:23 
243 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109051249 นางสาวนัสรินทร์   กามีฮา14/11/2557 15:28:44 
244 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109051264 นางสาวสุเมตตา   สุดชี14/11/2557 10:54:13 
245 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1153109051272 นายวิทยา   ยอดพรม10/11/2557 22:14:25 
246 ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 1153109030029 นางสาวฉันทนา   ไกรสินธุ์5/11/2557 19:46:19 
247 ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 1153109030078 นางสาวชลทิพย์   เปาทอง27/10/2557 22:57:49 
248 ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 1153109030102 นางสาวศศิธร   ลิ่มสกุล27/10/2557 21:35:41 
249 ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 1153109030201 นางสาววรุณยพันธ์   โคตรแสนเมือง7/12/2557 9:12:32 
250 ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 1153109030227 นางสาวศรัญญา   เพชรแก้ว1/11/2557 17:28:49 
251 ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 1153109030300 นางสาวคณิตา   สุดจิตร์18/11/2557 17:25:57 
252 ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 1153109030318 นางสาวกิ่งกาญจน์   แสนคำ27/10/2557 11:27:34 
253 ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 1153109030326 นางสาวเบญจวรรณ   อ่อนนวล3/12/2557 8:08:28 
254 ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 1153109030334 นางสาวณฐกร   โสภาวนัส5/11/2557 19:27:17 
255 ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 1153109030359 นางสาวพิชญา   ยิ่งทวีสิทธิกุล2/12/2557 9:51:30 
256 ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 1153109030367 นางสาวกชพรรณ   นาสวาสดิ์14/10/2557 10:01:19 
257 ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 1153109030375 นายอิทธิวัตร   จิตต์มั่นคงกุล5/11/2557 0:20:11 
258 ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 1153109030383 นางสาวปัทมา   วงษ์แก้วฟ้า2/11/2557 18:42:24 
259 ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 1153109030391 นางสาวเครือวัล   ศิริรักษ์27/10/2557 14:10:19 
260 ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 1153109030409 นางสาวจรีรัตน์   ชะโปรัมย์7/11/2557 13:42:39 
261 ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 1153109030425 นางสาวจันทิรา   รัตนพันธุ์27/10/2557 13:37:40 
262 ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 1153109030441 นายสุรเชษฐ   ทองโฉม2/12/2557 9:47:07 
263 ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 1153109030466 นางสาวธารินทิพย์   วรรณกลาง28/11/2557 13:49:32 
264 ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 1153109030474 นางสาวจารุชิญา   ทัพไชย2/12/2557 15:48:59 
265 ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 1153109030490 นางสาววรัญญา   สิงห์ป้อม30/10/2557 10:09:20 
266 ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 1153109030516 นางสาวศิริพร   สนเผือก2/11/2557 21:44:55 
267 ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 1153109030532 นางสาวเสาวณีย์   อนันต์27/11/2557 12:24:11 
268 ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 1153109030540 นางสาวปาณิศา   ไพรสยม30/11/2557 20:07:01 
269 ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 1153109030557 นางสาวสุนิสา   หมอยาดี16/11/2557 12:03:41 
270 ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 1153109030573 นายประทานพร   พูลแก้ว27/10/2557 20:26:32 
271 ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 1153109030607 นางสาวธัญลักษณ์   มิชัยยา2/12/2557 9:10:08 
272 ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 1153109030615 นายธาตรี   ศรีสวัสดิ์22/11/2557 16:54:50 
273 ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 1153109030623 นางสาวประภัสสร   เจริญผล2/12/2557 18:28:38 
274 ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1152709101032 นางสาวธาวัลย์   อัมพวา9/12/2557 19:34:36 
 
 
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat