หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
 
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 ประจำปีการศึกษา 2556 คณะบริหารธุรกิจ

ข้อมูล ณ วันที่่ 11/30/2020 6:12:59 PM
ลำดับ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ
ปริญญาตรี บัญชี 1153105040196 นางสาวสุนิสา   ผลชมภู่18/10/2557 11:41:54 
ปริญญาตรี บัญชี 1153105041392 นางสาวสุพรรษา   ไวอติวัฒน์3/12/2557 12:17:07 
ปริญญาตรี บัญชี 1153105041434 นางสาวสุวนันท์   เลิศทิฐิวงศ์26/11/2557 15:01:28 
ปริญญาตรี บัญชี 1153105041459 นางสาวกนกอร   หาญ1/12/2557 11:07:15 
ปริญญาตรี บัญชี 1154305040549 นางสาวรัตนาพร   จันทานะ1/12/2557 19:30:07 
ปริญญาตรี บัญชี 1154305040747 นางสาววิรัฐพรรณ   ทองอ้น24/10/2557 10:29:36 
ปริญญาตรี บัญชี 1154305040945 นางสาววิรัญญา   ลิ่มเปี่ยมสุข5/04/2558 3:46:13 
ปริญญาตรี บัญชี 1154305041695 นางสาวธันยุดา   จิตรอุดม25/11/2557 16:51:46 
ปริญญาตรี บัญชี 1154305041760 นางสาวปรัสนีย์   บุญทิพย์6/12/2557 23:58:06 
10 ปริญญาตรี บัญชี 1155305040033 นางสาวระติยา   มุขดา6/12/2557 20:28:17 
11 ปริญญาตรี บัญชี 1155305040090 นางสาวพรรณนิภา   ฮวดเจริญ2/12/2557 21:59:00 
12 ปริญญาตรี บัญชี 1155305040421 นายศักดิ์สิทธิ์   ชุมสาย6/12/2557 19:23:47 
13 ปริญญาตรี บัญชี 1155305040470 นางสาวสุบุญญา   บรรจง24/11/2557 22:30:18 
14 ปริญญาตรี บัญชี 1155305040512 นายนพพล   แก้วแกมทอง29/11/2557 12:51:24 
15 ปริญญาตรี บัญชี 1155305040728 นางสาวผุสดี   คำทวี6/12/2557 23:05:13 
16 ปริญญาตรี บัญชี 1155305040736 นางสาวพีรยา   ทาพรหม6/12/2557 21:39:18 
17 ปริญญาตรี บัญชี 1155305040744 นายคุณากร   อิ่มแก้ว6/12/2557 21:44:50 
18 ปริญญาตรี บัญชี 1155305040751 นางสาวศิรณา   พิมพ์แคร์6/12/2557 21:33:21 
19 ปริญญาตรี บัญชี 1155305040835 นายบัวลอย   ศรีคำ6/12/2557 17:21:49 
20 ปริญญาตรี บัญชี 1155305040850 นางสาวจุฑามาศ   เกษแก้ว28/11/2557 10:00:26 
21 ปริญญาตรี บัญชี 1155305040934 นางสาวสุดารัตน์   มาสำราญ18/11/2557 19:31:27 
22 ปริญญาตรี บัญชี 1155305041064 นางสาวรุ่งฟ้า   ฉัยยา4/12/2557 16:49:28 
23 ปริญญาตรี บัญชี 1155305041106 นางสาวจริยา   ชิงศร5/11/2557 17:39:46 
24 ปริญญาตรี บัญชี 1155305041213 นางสาวชลพิตา   มุขดา6/12/2557 20:32:29 
25 ปริญญาตรี บัญชี 1155305041262 นางสาวเจนจิราภรณ์   แสงนิล26/11/2557 15:04:07 
26 ปริญญาตรี บัญชี 1155305041288 นางสาวกาญจนา   พันธ์พงษ์5/12/2557 17:35:11 
27 ปริญญาตรี บัญชี 1155305041387 นางสาวจิตประพัตร์   จันทวงศ์30/11/2557 11:38:15 
28 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1153105072116 นายไอยารัช   รุ่งเรือง30/11/2557 18:56:36 
29 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1153105072181 นางสาวอริยา   รอดเพ็ง12/11/2557 16:46:43 
30 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1153105072231 นางสาวนารีรัตน์   คงเจริญ5/12/2557 10:22:29 
31 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1153105072355 นายพิสิทธิ์ศักดิ์   รอดดำ6/12/2557 11:17:29 
32 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1153105072447 นางสาวอสมาภรณ์   ปานเกษม12/11/2557 10:34:44 
33 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1153105072454 นางสาวชญานี   วรดลย์12/11/2557 10:36:34 
34 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1153105072462 นางสาวรื่นฤทัย   ศรีคำดอกแค6/12/2557 16:06:04 
35 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1153105072611 นางสาวณัฐศิร   แก้วหย่อง30/11/2557 15:07:07 
36 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1153105072637 นายณัฐณิชา   พงพา6/12/2557 21:01:21 
37 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1153105072686 นางสาวบุญสิตา   พัฒนไทย26/11/2557 15:14:45 
38 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1153105072710 นางสาววจรี   ฉัตรทอง6/12/2557 9:20:01 
39 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1153105072736 นางสาวธนัฏฐา   พูนแล26/11/2557 12:12:34 
40 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1153105072793 นางสาวพัชรี   พรมนัด30/11/2557 19:12:35 
41 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1153105072827 นางสาวธัชสุดา   แหยมสุขสวัสดิ์4/12/2557 14:12:53 
42 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1153105072975 นางสาววิรินทร์ญา   จิรเลิศฐานนท์6/12/2557 11:12:09 
43 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1153105072983 นางสาวลลิตา   คงแสนคำ4/12/2557 17:32:46 
44 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1153105073023 นายณัฐกรณ์   ฟักทอง7/12/2557 1:51:14 
45 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1153105074120 นางสาวกรกนก   สังฆฤทธิ์13/11/2557 15:59:09 
46 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1153105074153 นางสาวธันยา   จิตรเงิน13/11/2557 16:17:50 
47 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1153105074161 นายศตวรรษ   ทองเรือนดี11/02/2559 22:49:35 
48 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1153105074179 นางสาวชุดาภา   มหาดไทย12/02/2559 0:00:10 
49 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1153105074260 นางสาวกนกวรรณ   ก๋งฉิน13/11/2557 16:59:46 
50 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1153105074328 นายกฤช   เทียมนุช11/11/2557 21:21:17 
51 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1153105074385 นางสาวนพวรรณ   กรีฉัตร์13/11/2557 16:29:55 
52 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1153105074393 นางสาวชลธิชา   ผาลี29/11/2557 19:44:05 
53 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1153105074401 นางสาววรรณภา   อิ่มทอง6/12/2557 23:45:01 
54 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1153105074427 นางสาวศรีวิไล   สิทธิสงวนไทย24/11/2557 19:02:05 
55 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1153105074518 นางสาวปรียาภรณ์   ศรีโท8/12/2557 9:34:35 
56 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1153105074534 นางสาวขนิษฐา   จันทร์โชติ13/11/2557 19:24:40 
57 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060012 นางสาวสมฤทัย   แก้วท้วม25/11/2557 15:33:21 
58 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060020 นางสาวพัดชา   อุทัยพันธ์30/11/2557 22:08:09 
59 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060038 นางสาวสโรชา   แสงเดือนฉาย14/11/2557 9:03:08 
60 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060046 นางสาวสิรดา   กลิ่นประดิษฐ์5/12/2557 10:04:19 
61 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060079 นางสาวธนพรรณ   ทิพย์สุมาลัย30/11/2557 20:58:39 
62 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060129 นายกฤษณะวุฒิ   บุญทันจันที30/11/2557 17:44:17 
63 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060202 นางสาวมัชฌพร   จิตต์สวาสดิ์30/11/2557 23:52:51 
64 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060236 นางสาวพรนรินทร์   ธรรมจารี30/11/2557 22:52:06 
65 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060244 นายมงคลชัย   จำรูญ26/11/2557 14:55:03 
66 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060269 นายอำพล   ทาสิมมา26/11/2557 9:38:24 
67 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060285 นางสาวกิ่งไผ่   นามอาษา20/11/2557 16:50:57 
68 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060293 นางสาววันวิสาข์   ทรงบัณฑิต5/12/2557 16:46:08 
69 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060343 นางสาวณัฐธิดา   สมนึกแท่น12/11/2557 12:17:52 
70 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060368 นางสาวจุฬารัตน์   รินทร1/12/2557 16:13:40 
71 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060418 นางสาววิภารัตน์   รอดจันทร์30/11/2557 12:14:55 
72 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060442 นางสาวอนงค์ภัทร   เวียงจันทร์3/12/2557 15:05:13 
73 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060467 นางสาวอรุโนทัย   จันทร์สมัคร5/12/2557 12:24:31 
74 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060491 นางสาวรัตนาภรณ์   วรบุตร15/11/2557 14:11:52 
75 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060509 นายศุภณัฐ   ชัยเดช5/12/2557 7:07:51 
76 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060517 นางสาวภัทราภรณ์   อ่อนสวาสดิ์4/12/2557 19:08:28 
77 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060533 นางสาวชลิตา   ถาวรศิริ30/11/2557 21:12:27 
78 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060558 นางสาวสุนิสา   เวชกามา28/10/2557 14:34:08 
79 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060590 นางสาววิภาวรรณ   มิตรสันเทียะ1/12/2557 9:28:12 
80 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060608 นายณภัทร   จันเปียง28/10/2557 14:23:26 
81 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060640 นางสาวสุกุลณี   จริตพันธ์11/11/2557 18:26:18 
82 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060657 นางสาวกฤษณา   สังเดช30/11/2557 17:21:42 
83 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060665 นางสาวจิราภรณ์   สุดวอน30/11/2557 19:51:19 
84 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060723 นายพัทธนันท์   ไชยชวคุปต์30/11/2557 17:55:53 
85 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060764 นายณัฐพงษ์   ระหงษ์30/11/2557 20:08:14 
86 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060848 นายเมธาวี   อ่อนศรี6/12/2557 20:31:30 
87 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060871 นางสาววราพร   ประหุน14/11/2557 12:43:31 
88 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060897 นางสาวฉวีวรรณ   รอดพล30/11/2557 10:55:54 
89 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060913 นางสาวเพชรรัตน์   เฟื่องสุวรรณ29/11/2557 18:33:34 
90 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060970 นางสาวจันทร์จิรา   แซ่ลี้4/12/2557 20:22:07 
91 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060988 นางสาวเนตรทิพย์   อ่อนละมัย9/11/2557 15:14:18 
92 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105060996 นางสาวมณีรัตน์   พูลนาผล28/10/2557 14:25:15 
93 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105061010 นางสาวจุฑารัตน์   แพลูกอินทร์30/11/2557 22:33:20 
94 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105061036 นางสาวณัฐฐา   สุขเจริญ30/11/2557 20:29:35 
95 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105061044 นางสาวสุพิชชา   ธารพิศ14/11/2557 20:32:26 
96 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105061051 นางสาวภัชราพร   พลศรี30/11/2557 11:11:26 
97 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105061069 นางสาวบุษบาวรรณ   แก้ววงษา4/12/2557 19:56:54 
98 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105061077 นางสาวนาตยา   แจ้งพลัด30/11/2557 17:03:31 
99 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105061093 นายธนวัฒน์   ถิระวัฒนาสุภร30/11/2557 21:42:15 
100 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105061101 นางสาวศิริญาณี   พรมเสน30/11/2557 21:08:54 
101 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105061119 นางสาวณัฐณิชา   รัชชุศิริ30/11/2557 20:49:10 
102 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105061135 นางสาวขนิษฐา   คงนมนาน30/11/2557 17:44:52 
103 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105061143 นางสาวกรกนก   หลีนวรัตน์2/12/2557 20:29:26 
104 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105061150 นางสาวแพรวไหม   บุญวงศ์29/10/2557 10:28:54 
105 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105061168 นางสาวสุณัฐชา   เสือเหลือง30/11/2557 17:28:29 
106 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105061184 นางสาวธนพร   พูดจา28/10/2557 15:06:43 
107 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105061192 นางสาวณัฐธยาน์   อาจสุวรรณ30/11/2557 17:24:03 
108 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105061200 นางสาวปภาพินท์   เสือคุ้ม1/12/2557 12:28:18 
109 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105061218 นางสาวอธิชา   ก้านบัว2/12/2557 14:42:47 
110 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105061226 นางสาววรัญญา   จันทพงษ์1/12/2557 17:00:22 
111 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105061234 นางสาวธนิชชานันท์   คิดควร28/10/2557 14:57:23 
112 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105061259 นางสาววิรดา   ทองกี่2/11/2557 0:35:18 
113 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105061275 นางสาวจิรวดี   ศรีสมพงษ์30/11/2557 20:59:30 
114 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105061283 นางสาวขวัญทิพย์   น้อยเจริญ30/11/2557 20:17:59 
115 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105061291 นางสาวรัตนาภรณ์   พุทธพักตร์30/11/2557 20:24:04 
116 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105061309 นางสาวสุวภรณ์   เลิศทิฐิวงศ์10/11/2557 8:40:44 
117 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105061317 นางสาวพิมพ์พร   คงคะรัศมี25/11/2557 11:42:29 
118 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105061333 นางสาวชุลีกร   ปิ่นแก้ว1/12/2557 14:43:29 
119 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105061341 นางสาวสุปรียา   ศรีสุข30/11/2557 22:29:09 
120 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105061358 นางสาวเจนจิรา   เตือนจิตต์30/11/2557 21:15:37 
121 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105061366 นางสาววิลาวัณย์   พึ่งมี30/11/2557 19:47:08 
122 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105061382 นายจิโรจ   ตรุณสกุลพันธ์21/12/2558 21:17:09 
123 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105061390 นางสาวอรจิรา   มีโชค30/11/2557 12:58:30 
124 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105061416 นายก้องภูม   พลลือ30/11/2557 21:39:01 
125 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105061440 นางสาวมณีรัตน์   เจริญพานทอง6/12/2557 16:32:50 
126 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 1153105061457 นางสาวณัฐวดี   นนตบุตร30/11/2557 17:13:55 
127 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1150205034343 นางสาววรรณิภา   บุรีรักษ์11/12/2557 22:20:32 
128 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1152105030405 นายชัยวัฒน์   ศรีเรืองศักดิ์15/08/2559 12:58:25 
129 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1152105034209 นางสาวพรสุณี   พานทอง5/12/2557 12:58:58 
130 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105030015 นางสาวกาญจนา   เปรมประสงค์6/12/2557 21:53:17 
131 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105030148 นางสาวปภาวดี   เหลืองอรุณ6/12/2557 20:10:45 
132 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105030221 นายสิทธิพร   ปรีรอด6/11/2560 15:45:29 
133 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105030247 นายธีรวัฒน์   ฐิติทวีกิจ7/12/2557 0:18:33 
134 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105030254 นางสาวฌาณุมาส   ศรีเรืองไร2/12/2557 17:29:12 
135 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105030262 นายธิติวุฒิ   ฉัตรวงศ์พันธ์6/12/2557 13:46:18 
136 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105030304 นางสาวอัญชลี   โนทะ9/12/2557 5:21:06 
137 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105030460 นางสาวอรพรรณ   ผิวคร้าม4/12/2557 13:36:33 
138 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105030478 นางสาวพิชชาพร   อิศรางกูล3/12/2557 8:56:00 
139 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105030494 นางสาวปิยะนุช   ศรีคล้ำ7/12/2557 7:40:16 
140 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105030510 นางสาวนีระนันต์   ทองนวคุณ6/12/2557 22:54:21 
141 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105030528 นางสาวอัญชิสา   ศิริไทย1/12/2557 13:44:02 
142 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105030544 นายสุรสิทธิ์   เอี่ยมวรรัตน์2/08/2561 19:29:17 
143 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105030551 นางสาววริศรา   สายัญศิริ1/12/2557 13:26:19 
144 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105030569 นางสาวลัดดาวัลย์   พรรณพิจิตร7/12/2557 8:03:32 
145 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105030577 นางสาวธัญญารัตน์   นาคสอาด7/12/2557 8:00:18 
146 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105030585 นางสาวสวรรยา   จินจารักษ์6/12/2557 21:55:14 
147 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105030619 นางสาววารุณี   แซ่ลิ้ม8/12/2557 17:26:08 
148 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105030635 นางสาวธารารัตน์   ใจซื่อกุล6/12/2557 22:57:49 
149 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105030643 นางสาวจันทร์จิรา   รอดพูล3/12/2557 12:14:10 
150 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105030668 นางสาวมนัสนันท์   นันทพันธ์7/12/2557 8:50:15 
151 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105030684 นางสาวอลิสา   เวสารัชญาณ6/12/2557 23:16:28 
152 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105030692 นางสาววลัยรัศม์   สุยไสย์6/12/2557 22:52:54 
153 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105030700 นางสาวอนุศรา   สันติปาตี7/12/2557 8:50:34 
154 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105030718 นางสาววันวิสา   แย้มฉวาก3/12/2557 17:18:39 
155 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105030734 นางสาวจิดาภา   สายสุ่ม3/12/2557 10:44:36 
156 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105030759 นางสาวดารณี   เขตน้อย7/12/2557 8:05:11 
157 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105030767 นางสาวจารุวรรณ   อบมาลี6/12/2557 18:30:24 
158 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105032011 นางสาวสุวรรณา   พรมเกตุจันทร์6/12/2557 22:07:16 
159 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105032029 นางสาวฐิติกา   รุณเจริญ2/10/2557 12:06:02 
160 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105032086 นางสาวอัจฉรา   สมใจ29/12/2558 11:30:46 
161 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105032094 นางสาวนวลี   เพ็งโหมด6/12/2557 22:56:44 
162 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105032102 นางสาวณิชาภา   หิรัญธนาเดช6/12/2557 23:18:57 
163 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105032128 นางสาววลัยพรรณ   พิมพ์โต1/08/2558 13:11:23 
164 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105032151 นางสาวสุภาพร   ศรประสิทธิ์6/12/2557 20:27:54 
165 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105032185 นางสาวหนึ่งฤทัย   จูเกตุ6/12/2557 22:05:36 
166 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105032193 นายเดชฤทธิ์   บุตรพรม30/11/2557 13:04:38 
167 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105032243 นางสาววจี   วิเศษอุดม6/12/2557 21:14:19 
168 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105032292 นางสาวเพชรรัตน์   แก้วประสิทธิ์7/12/2557 8:37:07 
169 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105032300 นางสาววราภรณ์   เจตบุตร6/12/2557 20:32:52 
170 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105032318 นางสาวชญานี   นาคเลิศ6/12/2557 21:58:21 
171 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105032326 นางสาวกุลทรัพย์   เกล็ดงูเหลือม6/12/2557 22:31:09 
172 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105032342 นายอรรถพล   ศรีไตรรัตน์6/12/2557 21:27:10 
173 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105032367 นางสาวณัฐวรรณ   จ้อยกันเจียก6/12/2557 16:04:06 
174 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105032383 นางสาวณัฐชยา   บุญญโชติ8/12/2557 8:08:41 
175 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105032391 นางสาวปิยนุช   สกุลรุจา6/12/2557 20:58:33 
176 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105032409 นางสาวชฎาทิพย์   วรรธนะภัฏ6/12/2557 20:54:09 
177 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105032417 นางสาวนฤมล   เทศสูงเนิน17/11/2557 16:14:33 
178 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105032425 นางสาวชนนิภรณ์   พานทอง6/12/2557 21:34:27 
179 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105032441 นางสาวปฐมพร   เหล่าพูลศรี6/12/2557 21:55:28 
180 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105032466 นางสาวฐิตินาถ   เตี้ยมวาด7/12/2557 9:17:30 
181 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105032474 นางสาวดวงกมล   พวงมาลี6/12/2557 20:29:02 
182 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105032490 นางสาวศศิธร   จันโทรัตน์6/12/2557 21:12:11 
183 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105032508 นางสาวณัฏฐ์ชานันท์   ผลาญวิลี6/12/2557 23:03:49 
184 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105032516 นางสาวนิศารัตน์   ออมละมั่ง6/12/2557 22:16:23 
185 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105032524 นายนพรัตน์   พิพัฒนกุล6/12/2557 20:53:35 
186 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105032532 นางสาวอัญชลี   คุณาลังการเจริญ6/12/2557 21:00:20 
187 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105034074 นางสาวสุพพัตรา   ตรีนุมิตร2/12/2557 7:02:17 
188 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105034082 นางสาวยุภาวดี   โมลี6/12/2557 17:13:14 
189 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105034132 นางสาวนฤชา   คงสาตรา9/12/2557 8:23:01 
190 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105034140 นางสาวสุภาพร   สุนทรศิลป8/12/2557 17:11:56 
191 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105034157 นางสาวศิราณี   นิลพัฒน์4/12/2557 16:34:03 
192 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105034173 นางสาวนันทญา   จรุงกลิ่น7/12/2557 15:45:19 
193 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105034181 นางสาวอมรรัตน์   แสงสาย6/08/2558 17:57:24 
194 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105034215 นางสาวกาญจนา   พงษ์วารินทร์6/12/2557 23:15:06 
195 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105034223 นางสาวอภิชญา   แย้มเทศ7/12/2557 15:36:54 
196 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105034256 นางสาวรัตนาภรณ์   สุราฤทธิ์7/12/2557 20:17:07 
197 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105034272 นางสาวนราพร   เซ็มมุกดา2/12/2557 10:25:47 
198 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105034280 นายอานันท์   คงทอง6/12/2557 22:09:48 
199 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105034298 นายนภาดล   ศรีดี7/12/2557 14:52:12 
200 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105034314 นางสาวพีรนันท์   แทนเกษม7/08/2558 21:32:31 
201 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105034322 นายจตุรงค์   มุ่งเพียรธรรม6/12/2557 20:53:47 
202 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105034348 นางสาวณัฐฐา   สมประสงค์7/12/2557 15:38:06 
203 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105034355 นายนภสินธุ์   ห้องดอกไม้2/12/2557 9:13:43 
204 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105034363 นายปรัชญา   พร้อมประดิษฐ์5/12/2557 15:21:56 
205 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105034405 นางสาวรัชนี   ศุภธรรมวิทย์23/05/2560 17:56:42 
206 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105034413 นางสาวดลฤดี   แหยมพลอย8/12/2557 9:31:57 
207 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105034439 นางสาวสุณิสา   มีคำ19/12/2558 8:32:28 
208 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105034454 นางสาวศันสนีย์   กาญจนสุทธิยากร8/12/2557 14:35:42 
209 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105034462 นางสาวสุนิสา   คงแสงบุตร8/12/2557 14:23:22 
210 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105034470 นางสาวมนัสวี   พันธ์ภู่8/12/2557 11:40:39 
211 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105034496 นายสิริชัย   นวาวัฒน์26/11/2557 16:08:17 
212 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105034512 นางสาววิชุดา   โตใหญ่24/11/2557 20:17:43 
213 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105034520 นางสาวสุนิศา   สายแสน1/12/2557 16:20:25 
214 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105034538 นางสาวปาจารีย์   ช่างปั้น2/12/2557 9:59:16 
215 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105034546 นางสาวกนกขวัญ   ยุคุณธร6/12/2557 16:31:57 
216 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153105034553 นางสาวพีรดา   สนธิชัยวรานนท์4/12/2557 17:11:59 
217 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1153305030344 นายชัยรัตน์   ชื่นอุรา12/12/2557 10:39:11 
218 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1154105030542 นายสมพงษ์พันธ์   ศิริปัญจนะ7/12/2557 7:17:42 
219 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1154305030359 นางสาวจิราพร   หอมขจร30/10/2557 14:03:44 
220 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1154305036257 นายวิรัช   อยู่ทิม10/12/2557 1:59:28 
221 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1154305037255 นายณรงค์ฤทธิ์   วงษ์พยัคฆ์6/12/2557 19:57:42 
222 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1154305037263 นายพงศ์ภพ   วุฒิจินดา8/12/2557 14:06:53 
223 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1154305037552 นางสาวสรัลพร   ถาวรวสุ8/10/2557 10:39:43 
224 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1154405030325 นางสาวนรินทร์ธร   นุ่มโต30/11/2557 20:45:23 
225 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1154405030374 นายอัชฤนทร์   พิชัยนัยรัชต์8/12/2557 8:42:53 
226 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1154405037056 ว่าที่ร้อยตรีรัตนศักดิ์   สาลีเอี่ยม26/11/2557 14:31:46 
227 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1154405037080 นางสาวสุกัญญา   คุ้มชะนุช15/10/2557 15:11:14 
228 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1155305030026 นางสาวแพรวนภา   ดวงภู29/11/2557 11:36:18 
229 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1155305030059 นางสาวเกศรินทร์   อินเสงี่ยม29/11/2557 9:11:03 
230 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1155305030182 นางสาวชลดา   กินีสี27/11/2557 22:58:22 
231 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1155305030208 นางสาวอมรรัตน์   รัตนบุรี30/11/2557 18:56:06 
232 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1155305030257 นางสาวรชิตา   ศรีใจติ๊บ22/11/2557 18:09:56 
233 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1155305030265 นางสาวณัฎฐ์กฤตา   คตประโคน30/11/2557 18:26:37 
234 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1155305036239 นางสาวณิชาพัฒน์   กะระคน4/12/2557 15:46:36 
235 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1155305036353 นายรัชมงคล   ช่อมะลิ11/11/2557 2:05:33 
236 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1155305036379 นางสาวทิพนาถ   เพียนามโคตร3/12/2557 20:03:31 
237 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1155305037039 นางสาวสุกันยา   เที่ยงปาน6/12/2557 7:37:30 
238 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1155305037047 นายฐิติพันธุ์   สุขสวัสดิ์6/09/2559 22:42:48 
239 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1155305037062 นางสาวอุมารินทร์   น้อยวรรณา5/12/2557 15:21:58 
240 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1155305037070 นางสาวกัญญามาส   ผุดผ่อง11/11/2557 16:43:17 
241 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1155305037120 นายเมธาวี   เผ่าเมธวารีธร7/12/2557 0:13:14 
242 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1155305037278 นางสาวฐิตาภา   ฤทธิ์งาม3/12/2557 14:25:55 
243 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1155405030132 นายภานุพงศ์   คลังใหญ่6/12/2557 17:37:47 
244 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1155405030207 นางสาววรัญญา   นางงาม27/11/2557 19:21:01 
245 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1155405030215 นางสาวอาทิตยา   ยาชมภู6/12/2557 21:03:15 
246 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1155405030223 นางสาวณชฎาภา   ศักดิ์สุธี28/11/2557 10:57:27 
247 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1155405030272 นางสาวสรีรันต์   ศิริวรรณ28/11/2557 15:17:48 
248 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1155405030306 นางสาวนิภาภรณ์   บุญยะพัน27/11/2557 22:36:58 
249 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1155405030314 พันจ่าอากาศเอกวีรพล   แคลหนอง28/11/2557 14:25:38 
250 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1155405030355 นางสาวจารุวรรณ   คำสน28/11/2557 8:34:02 
251 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1155405030413 นางสาวยุภาภรณ์   โคธิเสน6/12/2557 20:38:38 
252 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1155405036204 นางสาวลัดดารัตน์   สีตา6/12/2557 18:10:54 
253 ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 1155405037061 นายพงศ์มรุต   เพลิงภูเขียว21/11/2557 16:26:05 
254 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1152105021180 นางสาวสุชนา   ถมคำ2/12/2557 12:49:25 
255 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1152105021552 นางสาวสุชาวดี   ผาสุขขันธ์6/12/2557 20:14:40 
256 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105020024 นางสาวสรัลพร   ฉิมสุข8/12/2557 13:04:46 
257 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105020107 นางสาวขวัญภิรมย์   พึ่งกุศล19/12/2558 15:24:44 
258 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105020115 นางสาวจักรีภรณ์   เมืองคำ2/12/2557 16:44:02 
259 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105020156 นายสกุลวัฒน์   ตะวันหะ2/12/2557 18:27:36 
260 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105020354 นางสาวสุภาดา   เลิศพงษ์ไทย4/12/2557 18:51:28 
261 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105020362 นางสาวกัลยา   เกิดสุข25/11/2557 13:45:53 
262 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105020412 นายธเนศ   พิมชนก26/11/2557 17:57:33 
263 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105020479 นางสาวณัฐวดี   ไพรทอง7/12/2557 6:20:52 
264 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105020537 นางสาวอภิรดี   เมืองอินทร6/12/2557 17:44:43 
265 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105020578 นางสาวกัลญาณี   แก้ววัฒนะ6/12/2557 12:14:42 
266 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105020594 นางสาวสุวลักษณ์   ศิริรัตน์1/12/2557 20:24:36 
267 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105020602 นายนฤบดี   สลักเพชร5/12/2557 15:53:25 
268 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105020644 นางสาวกิตติยา   เที่ยงธรรม6/12/2557 11:58:50 
269 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105020693 นายเสฏฐวุฒิ   ศรีระยศ6/12/2557 14:01:27 
270 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105020743 นายชินบุตร   วิโรจน์เพ็ชร์5/12/2557 12:10:42 
271 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105020859 นางสาวชัชฎาภรณ์   แพงมี6/12/2557 16:50:41 
272 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105020917 นายโชติกะ   เรืองบุญสุข3/12/2557 9:00:33 
273 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105021014 นายธนวัฒน์   เวศเกษม6/12/2557 12:24:42 
274 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105021030 นางสาวพัชรี   อนุสิทธิ์3/12/2557 16:23:18 
275 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105021055 นางสาวรุ่งฟ้า   นิราศรพ12/10/2557 16:11:46 
276 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105021097 นางสาวอมรทิพย์   ไพศาล12/11/2557 13:27:53 
277 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105021113 นางสาวอมรรัตน์   กรดนวม3/12/2557 11:29:07 
278 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105021139 นางสาวปัทมพร   ธรรมดา6/12/2557 18:56:17 
279 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105021196 นายธวัชชัย   อุ้ยสละ7/12/2557 7:28:39 
280 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105021220 นางสาวจันทร์จิรา   นันตีสู้19/11/2557 12:03:10 
281 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105021238 นายนิติเนตร   ยันต์นาวา4/12/2557 14:33:53 
282 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105021253 นางสาวพิชชาพร   นาคมีศรี6/12/2557 23:14:25 
283 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105021261 นางสาวชนาภา   ผลไม้6/12/2557 17:52:49 
284 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105021279 นางสาวเยาวพา   กุลตรัยลักษณ์3/12/2557 15:04:19 
285 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105021345 นางสาวอารยา   รัตนะ6/12/2557 21:41:32 
286 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105021352 นางสาวฐิติรัตน์   รัชชุศิริ1/12/2557 10:13:39 
287 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105021360 นางสาวศรัณย์พร   มุรธาธัญลักษณ์2/12/2557 13:35:52 
288 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105021378 นายนิธิศ   เย็นสบาย6/12/2557 12:16:32 
289 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105021402 นางสาวชนิสรา   วงษ์วิไลวารินทร์4/12/2557 14:03:43 
290 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105021428 นายธนะศักดิ์   ทรรทรานนท์6/12/2557 20:40:37 
291 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105021436 นางสาววรรณวิสา   สิทธิกัน2/12/2557 13:29:23 
292 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105021444 นางสาวเนรัญชลา   ปัญญาวงศ์2/12/2557 12:27:27 
293 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105021451 นายธนาวุฒิ   วงษ์เคน6/12/2557 19:24:11 
294 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105021493 นางสาวณัฐภรณ์   วงษ์เสน27/11/2557 16:05:32 
295 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105021527 นางสาวกุณฑรีย์   พลดี27/11/2557 9:57:04 
296 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105021568 นางสาวอัญญาณี   ไชยยศ28/11/2557 10:01:42 
297 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105021618 นางสาวพรรณวิสา   วังกานต์27/11/2557 15:42:00 
298 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105021634 นางสาวอนุสรา   ฮวบเอี่ยม3/12/2557 12:34:36 
299 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1153105021642 นางสาวจริยา   จำลองพิมพ์2/12/2557 9:01:44 
300 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1154305020426 นางสาววันทิพย์   เมฆพยม7/12/2557 21:58:29 
301 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1154305020806 นางสาวกมลชนก   เรียนประเสริฐ5/12/2557 14:29:41 
302 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1154305020855 นางสาวพิณทิพย์   จอมขวัญ3/12/2557 22:02:27 
303 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1154305021002 นางสาวสุมาลี   อนุอันต์24/11/2557 20:57:13 
304 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1154305021051 นางสาวภนิดา   เส็งพะยา5/12/2557 14:40:17 
305 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1154305021077 นางสาวศศิวิมล   สุขประเสริฐ8/12/2557 15:31:16 
306 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1155305020019 นางสาวสุทธิตา   พูลสวัสดิ์6/12/2557 22:02:44 
307 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1155305020035 นางสาวมะลิวัลย์   กาลสุข15/10/2557 13:50:16 
308 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1155305020324 นางสาวลลิตา   ขุนทอง23/11/2557 19:12:33 
309 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1155305020589 นางสาวนิตยา   ชุ่มดวงใจ6/11/2557 16:05:49 
310 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1155305020787 นางสาวสุรางค์พิมล   แสงนาค5/12/2557 20:17:42 
311 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1155305020829 นายพีระพงศ์   ยืนสุข19/12/2558 22:16:07 
312 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1155305020845 นางสาวมลธิรา   แช่มช้อย13/12/2557 9:36:31 
313 ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 1155305020852 นางสาวจรรยพร   ศรีเศษ4/11/2557 17:27:55 
314 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090019 นางสาวจุฑามาศ   งามพริ้ง6/12/2557 22:52:32 
315 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090043 นางสาวฤดีมาส   ราชบุรี8/12/2557 10:31:48 
316 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090076 นางสาวรุ่งนภา   สายยืนยง8/12/2557 22:50:58 
317 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090100 นางสาวสุนทรี   คูสกุล4/12/2557 21:22:47 
318 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090118 นางสาวนาฏยา   ปาลา1/12/2557 21:48:59 
319 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090134 นางสาวตีรณา   พงศ์ชัย6/12/2557 22:25:38 
320 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090175 นางสาวพรวิมล   ฤทธิ์จรูญ6/12/2557 22:41:45 
321 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090225 นางสาวธนิษฐา   แจ้งกลั่น6/12/2557 18:43:10 
322 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090274 นางสาวหัทยา   ศรีเดช6/12/2557 21:28:03 
323 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090282 นางสาวเมธิณี   เอกประเสริฐกุล4/12/2557 13:44:36 
324 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090290 นางสาวสริตา   เกตุเพ็ง3/12/2557 13:23:03 
325 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090308 นายธนัตถ์   จักรปั่น2/12/2557 16:50:41 
326 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090316 นางสาวชนิตา   ไตรย์ปักษ์8/12/2557 20:31:32 
327 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090324 นายอชิรวิชญ์   ศรีเชียงใหม่3/12/2557 10:38:44 
328 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090357 นายชัชวัฒน์   อินทร์จันทร์3/12/2557 19:15:42 
329 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090365 นายชยันต์   ศรีทรานนท์7/12/2557 13:52:39 
330 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090373 นายณัฐวุฒิ   เขมะรังสี8/12/2557 19:24:52 
331 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090381 นางสาวธิดา   จิตรเที่ยงเเท้6/12/2557 21:44:20 
332 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090399 นางสาวบุณยดา   โตลา16/02/2561 22:15:34 
333 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090407 นางสาวสาวิตรี   แก้วเชิด4/12/2557 16:39:11 
334 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090423 นางสาวชนกนันท์   วรภักดิ์4/12/2557 13:33:48 
335 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090431 นางสาวอรนลิน   เอกประเสริฐกุล6/12/2557 9:10:00 
336 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090449 นางสาวเสาวลักษณ์   เจริญทัพ3/12/2557 11:13:48 
337 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090498 นายปฏิภาณ   เอี่ยมเผ่าจีน2/12/2557 21:22:08 
338 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090506 นางสาวภัทราภรณ์   เหมือนมาตย์3/12/2557 14:56:06 
339 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090530 นางสาวสุปรียา   หวังกลิ่น2/12/2557 17:15:15 
340 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090548 นางสาวชลิดา   อู่ผลเจริญ8/02/2559 14:09:21 
341 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090555 นางสาวพัชรินทร์   นิยมทอง4/12/2557 17:31:11 
342 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090589 นายสิทธิผล   สุดแต่ใจ5/12/2557 13:58:11 
343 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090597 นางสาวอัจฉรา   อินบุญ1/12/2557 11:25:37 
344 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090613 นางสาวภาวิณี   ศิริเชษฐ21/07/2559 16:09:28 
345 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090621 นางสาวชลลดา   อ้นมี1/12/2557 21:27:13 
346 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090639 นางสาววิชญาพร   เหลี่ยมคุณ1/12/2557 20:27:03 
347 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090662 นางสาวปรียานุช   แก้วพันธุ์2/12/2557 13:57:20 
348 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090688 นางสาวมนชนก   กิ่งแก่นวิวัฒน์6/12/2557 22:45:35 
349 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090696 นายนวพันธ์   อาระหัต2/12/2557 9:06:45 
350 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090712 นายปิตุพร   พุ่มนิคม7/12/2557 1:12:58 
351 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090720 นายจักรพงศ์   เพชฌฆาต6/12/2557 20:39:09 
352 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090787 นางสาวกัญภัทร   รจนา7/12/2557 5:38:09 
353 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090795 นายสมิทธิ   สาลำ5/12/2557 21:54:44 
354 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090878 นางสาวกัญลักษณ์   เข็มทอง8/12/2557 21:00:37 
355 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090886 นางสาวน้ำทิพย์   แช่มช้อย8/12/2557 20:15:56 
356 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090894 นายคมกฤษ   ลดาวรรษ์4/12/2557 14:03:57 
357 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090902 นางสาวสริตา   เสือคำ6/12/2557 23:03:52 
358 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090910 นางสาวเฉลิมขวัญ   ศรีสำราญ25/11/2557 23:03:11 
359 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090928 นายปัณณธร   ชาติชยเดโช21/07/2559 15:16:32 
360 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090936 นางสาวรัตน์สุดา   สมงาม17/11/2557 18:19:41 
361 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090951 นางสาวมนธนัช   หอมจันทร์3/12/2557 19:39:48 
362 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090969 นางสาวกนกพร   ลายสนิทเสรีกุล4/12/2557 16:41:18 
363 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090977 นางสาวมุกดา   มั่งสกุล5/12/2557 13:34:09 
364 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105090993 นายวีรยุทธ   โปสปรีชากุล6/12/2557 20:41:48 
365 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105091025 นางสาวบุปผรัตน์   เริงสมุทร14/11/2557 15:56:51 
366 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105091058 นางสาวภัทรวดี   รักษาศรี3/12/2557 14:33:05 
367 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105091066 นางสาวสมฤทัย   อิสระนิมิตร4/12/2557 16:33:38 
368 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105091074 นายสุรศักดิ์   ลิ่มศรีพุทธิ์8/12/2557 7:15:40 
369 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105091090 นางสาวอรวรรณ   ขัติสุรินทร์21/07/2559 16:08:25 
370 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105091116 นางสาวธศวรรณ   พวงแก้วสุวรรณ1/12/2557 10:50:58 
371 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105091124 นางสาวชลิดา   ศิริบาล3/12/2557 8:51:49 
372 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105091132 นายกิตติคุณ   อมฤทธิ์4/12/2557 13:14:17 
373 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105091140 นางสาววรรณวิสา   พึ่งศรี3/12/2557 12:27:21 
374 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105091157 นางสาวมนัสภาวี   โยเหลา2/12/2557 20:20:04 
375 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105091181 นางสาวนภาภรณ์   นาคประสิทธิ์2/12/2557 17:11:55 
376 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105091207 นางสาวพรพรรษา   ชาวเวียง7/12/2557 7:48:30 
377 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105091215 นางสาวลำใย   เนตรวงค์7/12/2557 7:15:25 
378 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105091223 นายชนาธิป   อังธารารักษ์1/12/2557 22:08:28 
379 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105091249 นางสาวเมฆขลา   สมการณ์3/12/2557 7:31:25 
380 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105091256 นางสาวนันทพร   อินทร์อร่าม7/12/2557 15:45:41 
381 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105091272 นางสาวธัญญารส   ภู่พูลเพียน2/12/2557 16:19:10 
382 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105091280 นางสาวพรสวรรค์   อุ่นเพ็ชร์5/12/2557 20:00:19 
383 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105091298 นางสาวกัญยาณี   ศรีสัมพันธ์2/12/2557 10:02:35 
384 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105091306 นางสาวจุฬารัตน์   ไชยแก้ว7/12/2557 7:35:49 
385 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105091322 นางสาวนาถลดา   สนธิสรรค์6/12/2557 19:08:47 
386 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105091355 นางสาวณัฐฐา   เที่ยงสันเทียะ6/12/2557 20:19:04 
387 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105091397 นางสาวผกาวรรณ   สุทธิโส26/11/2557 14:36:12 
388 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105091405 นางสาวแคริน   เพียรถาวร7/12/2557 0:49:20 
389 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105091413 นางสาวพรสวรรค์   อ่อนตานา7/12/2557 12:24:17 
390 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105091421 นางสาวณัฐชลี   ธีรธาดากุล6/12/2557 21:52:11 
391 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105091439 นางสาวขวัญสุรางค์   หงษ์ศรีทอง7/12/2557 8:02:39 
392 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105091447 นางสาวสุกัญญา   มาตา7/12/2557 21:45:32 
393 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105091462 นางสาวทิพยา   แก้วปิ่นทอง6/12/2557 19:52:52 
394 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105091470 นายปุรเชษฐ   เหมฤดี6/12/2557 17:36:06 
395 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105091488 นางสาวกมลชนก   สร้อยศรีเมือง6/12/2557 16:59:54 
396 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105091504 นางสาวดมิสรา   เขียวผ่อง8/02/2559 14:25:17 
397 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105091512 นางสาวสิริลักษณ์   คุ้มเกรง6/12/2557 22:50:47 
398 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105091520 นายบุญญฤทธิ์   บุญยานุสนธิ์7/12/2557 6:24:31 
399 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1153105091538 นายวิศรุต   พานิชย์เลิศอำไพ7/12/2557 7:07:03 
400 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 1153105130153 นางสาวนันทนา   สมฤกษ์6/12/2557 11:25:43 
401 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 1153105130195 นางสาวสรชนัน   วงนุรักษ์6/12/2557 12:05:58 
402 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 1153105130278 นางสาวเสาวกุล   โอสถานนท์6/12/2557 22:34:43 
403 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 1153105130393 นางสาววิไลวรรณ   แปลงไร่6/12/2557 12:29:23 
404 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 1153105130443 นายรัฐพล   ภัยขยาด5/12/2557 22:26:46 
405 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 1153105130583 นางสาวชนิดา   นะระแสน6/12/2557 21:01:00 
406 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 1153105130666 นายกิตติภัทร์   บัวทอง6/12/2557 11:04:07 
407 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053017 สิบโทธิติพันธุ์   เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา4/11/2557 8:14:33 
408 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053025 สิบตรีฐิติพล   บุญให้6/12/2557 21:41:20 
409 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053033 นางสาวพรรณวดี   บัวตูม6/12/2557 16:33:28 
410 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053041 นางสาวสุรีย์พร   ฤทธิไกรเล่าเสรี13/11/2557 9:39:22 
411 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053058 นางสาวชะราพร   ธรรมปรีชา17/11/2557 15:35:51 
412 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053066 นางสาววิมลวรรณ   สุวรรณรักษ์28/07/2559 13:54:13 
413 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053074 นางสาวเพชรลดา   พันธุศรี26/11/2559 23:47:40 
414 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053082 นางสาวนฤมล   บัวเผื่อนหอม6/12/2557 17:15:32 
415 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053090 นางสาวปุณฑริก   ปิยะชน22/11/2557 20:35:46 
416 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053108 นางสาวเกวรินทร์   มณีฤทธิ์13/11/2557 9:36:05 
417 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053124 นางสาวนันธิพร   เชื่อได้1/12/2557 9:45:54 
418 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053132 นายศุภณัฐ   นพประไพ16/11/2557 18:22:54 
419 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053140 นางสาวนงลักษณ์   วันจีน2/12/2557 20:36:54 
420 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053207 นางสาวภัสรา   ภูษิตติตานนท์6/12/2557 21:25:58 
421 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053215 นางสาวปารีรัตน์   สมวาที29/11/2557 10:34:32 
422 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053231 นางสาววิภารัตน์   ฉิมทับ1/12/2557 10:42:40 
423 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053249 นางสาวอารดา   โคตะวงศ์30/11/2557 1:08:21 
424 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053256 นางสาวขนิษฐา   สายเนตร08/08/2558 9:26:12 
425 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053280 นายวุฒิชัย   สุขพันธ์18/11/2557 23:07:54 
426 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053322 นายนิธิศ   เพ็ชรศรีกุล2/12/2557 16:32:11 
427 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053330 นางสาววาสินีย์   สุริหาร13/10/2557 22:18:08 
428 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053348 นางสาววรรณพร   สุวรรณพยัคฆ์30/11/2557 0:54:21 
429 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053355 นางสาวปรียานุช   ทิพย์บุญศรี22/11/2557 13:40:02 
430 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053363 นายสรรเพชญ   สวนแก้ว30/11/2557 11:22:18 
431 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053371 นางสาวลักษิกา   สบานงา6/12/2557 13:17:59 
432 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053413 นางสาวสุพร   แก้วศรีหมอก3/12/2557 18:30:03 
433 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053421 นางสาววิภาดา   อุทธา6/12/2557 15:21:10 
434 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053439 นางสาวพรระวี   ดำเงิน3/12/2557 8:45:16 
435 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053447 นางสาวณัฐธยาน์   ลิ้มสกุล22/11/2557 14:28:51 
436 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053462 นายอดิศักดิ์   ชมชื่น6/12/2557 19:35:37 
437 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053470 นายณัฐนนท์   อุดมมงคลดี5/12/2557 20:44:54 
438 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053488 นางสาวเจนจิรา   สาถิตย์28/10/2557 15:20:35 
439 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053512 นางสาวดวงกมล   ทรงสิทธิ์5/12/2557 21:17:21 
440 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053561 นางสาวปรารถนา   กุลเวียง22/11/2557 20:58:14 
441 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053611 นายธนาวัฒน์   นพพันธ์5/12/2557 18:44:15 
442 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053629 นางสาวพิมพิดา   ศรีพันดอน29/11/2557 9:14:45 
443 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053637 นายศักดิพัฒน์   สุวรรณราช16/11/2557 17:22:06 
444 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053686 นายรังสิมันตุ์   ขุนทิพย์แสง29/11/2557 10:08:33 
445 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053710 นายไกรพิชญ์   กิติทัศน์เศรณี29/11/2557 20:41:52 
446 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053736 นางสาวนวรัตน์   รักจินดา5/12/2557 22:04:37 
447 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053777 นายสราวุธ   ทองคำดี4/12/2557 20:59:34 
448 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053793 นายมงคลรัตน์   หุ่นบัวทอง4/12/2557 22:59:19 
449 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053801 นายปิติภัทร   หัตถกรรม2/12/2557 16:24:03 
450 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053827 นางสาวธัญชนก   อินทร์หม้อ6/12/2557 14:39:38 
451 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053835 นางสาวฐิติญารัตน์   โกยทา4/12/2557 18:19:16 
452 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053868 นายนัฐติพงษ์   ทัศนพิมล30/11/2557 19:35:37 
453 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053959 นายธนพัทธ์   ธรรมฉวี5/12/2557 10:40:06 
454 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053967 นางสาวกันต์กมล   คล้ายสุวรรณ27/11/2557 21:20:08 
455 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053975 นางสาวสุพิชา   เที่ยงใจดี6/12/2557 16:52:49 
456 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053983 นายพัทธพล   แย้มแว่นแก้ว5/12/2557 19:11:47 
457 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105053991 นายเติมพงศ์   ศิริบูชา7/12/2557 7:53:56 
458 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105054007 นายวงศกร   แสนนาวา7/12/2557 6:21:05 
459 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105054080 นางสาวรติมา   เกตุทอง5/12/2557 16:00:14 
460 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105054098 นายกันตพงศ์   เวชชพิทักษ์5/12/2557 22:51:15 
461 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105054106 นางสาวกัญญา   มาท้าว6/12/2557 8:45:34 
462 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105054122 นายภาณุวิชญ์   โรยเรณู6/12/2557 13:34:26 
463 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105054130 นางสาววรรณิษา   สีกล่ำ10/11/2557 13:41:44 
464 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105054148 นางสาวธัญญา   ธีรรัศมีพจน์10/11/2557 10:38:04 
465 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105054155 นางสาวจินดารัชต์   ศรีโพธิวัฒน์17/11/2557 21:37:05 
466 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105054163 นายนนทกร   พงษ์ประยูร6/12/2557 13:03:34 
467 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105054171 นายรมย์ระวินทิ์   คำฝั้น6/12/2557 13:19:24 
468 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105054239 นางสาวนิรชา   บรรณวัฒน์29/11/2557 10:16:38 
469 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105054247 นางสาวเสาวลักษณ์   ไกรนิตย์30/11/2557 9:28:19 
470 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105054254 นายพงศ์พัทธ์   พรรณนิยม6/12/2557 0:57:35 
471 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105054304 นายสุรเชษฐ   การุณ6/12/2557 9:59:48 
472 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105054312 นางสาวชญานี   บัวฉุน20/11/2557 10:40:28 
473 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105054320 นางสาวสุวิมล   งามปานแก้ว30/11/2557 0:40:59 
474 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105054338 นางสาวณัทยา   ศรีวัฒน์2/12/2557 13:22:26 
475 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105054346 นายเจญศักดา   แจงบำรุง30/11/2557 11:22:35 
476 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105054353 นางสาวภณัดชา   พลดี30/11/2557 7:38:12 
477 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105054361 นางสาวอุ่นกมล   หนูกรุด30/11/2557 0:21:38 
478 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105054379 นายธวัชชัย   ผาสม4/12/2557 17:53:51 
479 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1153105054387 นางสาววรรวรีย์   หอกลอง20/11/2557 13:20:19 
480 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1154405053541 นางสาวปาริตา   พนมรัมย์25/11/2557 12:13:11 
481 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1154405053681 นางสาวรัชนีวรรณ   เสียงอ่อน25/11/2557 15:22:31 
482 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1154405053756 นางสาวพัชราภรณ์   โทนุบล9/12/2557 10:35:26 
483 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1155305050016 นางสาวมณฐิกรานต์   ปรากฎชื่อ26/11/2557 9:40:34 
484 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1155305050198 นางสาวอรชนก   เกื้อเดช6/12/2557 18:58:13 
485 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1155305050206 นางสาวปรียานุช   ศรีบุญเรือง9/11/2557 10:28:03 
486 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1155305050222 นางสาวนิภาพร   พริกบางเข็ม6/12/2557 21:03:22 
487 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1155305050263 นายพงศธร   ซุยสี6/12/2557 19:14:16 
488 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1155305050321 นางสาวแก้วตา   ปิ่นแก้ว5/12/2557 23:47:25 
489 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1155305050354 นางสาวอ้อมจันทร์   แก้วจัตุรัส7/12/2557 7:35:25 
490 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1155305050396 นางสาวสุนิตา   สีเกื้อ2/12/2560 16:34:01 
491 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1155305050412 นายณัฐพล   โต๊ะแอ6/12/2557 19:22:46 
492 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1155305050453 นางสาวอรวรรณ   พรมมาลัย5/12/2557 23:40:28 
493 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1155305050545 นางสาววิมลพรรณ   รวยพงษ์6/12/2557 19:02:13 
494 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1155305050560 นางสาวขวัญนภัทร   พัฒนพาน6/12/2557 19:25:29 
495 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1155305050636 นางสาวละอองทิพย์   บัวคลี่29/10/2557 13:24:12 
496 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1155305050644 นายธานินทร์   จิตมะโน6/12/2557 22:51:28 
497 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1155305050677 นายปรัธนา   มีทองขาว6/12/2557 22:27:23 
498 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1155305050776 นางสาวสรารัตน์   อ่วมเถื่อน6/12/2557 21:12:42 
499 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1155305050800 นางสาวธาริณี   จันทร์สุวรรณ6/12/2557 22:45:33 
500 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1155305050883 นายอิทธิศักดิ์   โรจน์ฤทธากร6/12/2557 19:09:53 
501 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1155305050917 นายกฤตธน   วงษ์อารี6/12/2557 19:19:45 
502 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1155405053126 นางสาวสาวิตรี   โยธะสาร7/12/2557 0:35:13 
503 ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1155405053431 นางสาวช่อทิพย์   พรหมพงษ์26/11/2557 20:29:04 
504 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 1153105100040 นางสาวมนชนก   รัตนสุดใส2/12/2557 13:36:46 
505 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 1153105100149 นางสาวรัชฎา   พานิช6/12/2557 11:43:39 
506 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 1153105100222 นางสาวณิชารีย์   ชั้นอินทร์งาม6/12/2557 20:31:47 
507 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 1153105100297 นางสาวนิษนันท์   จันทร์แดง7/12/2557 7:20:56 
508 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 1153105100305 นางสาวมนพัทธ์   คงมี6/12/2557 11:26:25 
509 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1154705030405 นางศศินันท์   ทิพย์โอสถ7/12/2557 0:37:13 
510 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1155705030295 นายก้องนภา   ถิ่นวัฒนากูล4/12/2557 14:44:05 
511 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1155705030337 นายศิวตา   กล่อมสุข6/12/2557 11:08:56 
512 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1155705030402 นางสาวณัฏฐนันท์   ทรัพย์อินทร์6/12/2557 20:04:42 
513 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1155705040088 นางสาววาสนา   อินพลับ5/12/2557 19:26:48 
514 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1155705090059 นางสาวฉัฐชฏา   ประสงค์สุข1/12/2557 16:28:40 
515 ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 1251905010094 นายมะดาโอะ   สุหลง1/12/2557 14:47:19 
 
 
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat