หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
 
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 ประจำปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ข้อมูล ณ วันที่่ 11/30/2020 5:22:47 PM
ลำดับ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1152208040244 นางสาวชนิตตานันธ์   ศตายุสาธวี8/12/2557 9:05:13 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153108040011 นางสาวพิมพ์ประภัท   จันทรพักตร์6/12/2557 14:44:30 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153108040029 นางสาววิลาวรรณ   ปรีชาวุฒิวัฒน์7/12/2557 22:35:15 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153108040037 นางสาวจิระณา   กอฝั้น2/12/2557 7:39:25 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153108040045 นางสาวอำไพ   น้อยเสม2/12/2557 21:57:11 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153108040060 นายปิยะภัทร   พรรณสร้อย4/12/2557 8:15:26 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153108040078 นายอรรถกร   เอี่ยมเจริญ1/12/2557 23:29:12 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153108040128 นางสาวพรไพลิน   จุลชโลทร4/12/2557 12:06:13 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153108040136 นายศุภณัฐ   เอี่ยมอ่อง1/12/2557 21:42:56 
10 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153108040151 นางสาวปรียา   ขวัญมา5/12/2557 10:12:16 
11 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153108040250 นายชรินทร   เรืองลายคราม4/11/2557 21:56:20 
12 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153108040268 นายสัณฐิติ   โคละทัต1/12/2557 22:27:03 
13 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153108040276 นายวรภพ   บุญขยาย1/12/2557 22:02:14 
14 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153108040334 นางสาวกนิษฐา   พรสุรัตน์4/12/2557 10:22:40 
15 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153108040342 นางสาวรัชนก   พร้อมพรผาติกุล4/11/2557 12:55:18 
16 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153108040367 นายพงศธร   วิจารณ์7/12/2557 17:42:47 
17 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153108040383 นางสาวบุญฑริกา   บุญธรรม2/12/2557 8:20:12 
18 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153108040417 นายสมพล   พุ่มพงษ์16/12/2558 9:34:21 
19 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153108040425 นายไชยมงคล   ศรีษาคำ2/12/2557 14:37:14 
20 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153108040433 นางสาวศรีวิสา   ศรีอักขรกุล8/12/2557 21:28:00 
21 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153108040458 นางสาวปสุตา   จั่นเพ็ชร์3/12/2557 22:47:42 
22 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153108040466 นางสาววรันธร   โกมลหิรัญ6/12/2557 22:05:08 
23 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153108040474 นางสาววริษฐา   อ่ำสุริยา3/12/2557 21:42:32 
24 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153108040482 นางสาวกมลชนก   ศิริอินทราทร3/12/2557 23:16:19 
25 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153108040508 นางสาวดุจฝัน   กระดาษทอง5/12/2557 21:01:13 
26 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153108040516 นางสาวเบญจมาพร   ประกอบกิจ8/12/2557 3:32:00 
27 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153208040036 นางสาวกัญญาสิรี   มากสิน7/12/2557 20:08:22 
28 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153208040044 นายธีรวิทย์   เดชธุราทัศน์5/12/2557 23:28:10 
29 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153208040077 นายณภัทร   เสมาชัย9/12/2557 0:33:40 
30 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153208040085 นางสาวจุฑามาศ   ศิริพรประสิทธิ์4/12/2557 16:25:48 
31 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153208040093 นายอดิศร   วงศ์แก้ว6/12/2557 11:19:36 
32 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153208040119 นางสาวมัชฌิมา   ลัพกิตโร8/12/2557 8:10:19 
33 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153208040127 นายเจษฎา   มโนธรรมมั่นคง3/12/2557 19:50:35 
34 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153208040150 นายนวพล   ระโหฐาน8/12/2557 8:23:39 
35 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153208040176 นางสาวนุจรี   องค์ทอง5/12/2557 18:26:07 
36 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153208040192 นางสาวพฤษาชาติ   เพ็ชรน้อย3/12/2557 17:55:46 
37 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153208040200 นายสายชล   ไพรวรรณ์7/12/2557 20:39:43 
38 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153208040226 นางสาวมณีรัตน์   นันสันเทียะ7/12/2557 12:24:32 
39 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153208040234 นางสาวสุมนา   เนียมโคกสูง4/12/2557 16:30:15 
40 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153208040259 นายชัชพิสิฐ   ทรัพยากรณ์8/12/2557 23:02:44 
41 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153208040283 นายวรเชษฐ์   เสนานอก4/12/2557 19:53:01 
42 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153208040291 นางสาวปรางทิพย์   ตันสิน4/12/2557 19:18:13 
43 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153208040309 นายปรัชญา   เสมาเงิน9/12/2557 7:39:17 
44 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153208040333 นางสาวนฤมล   สินธุ4/12/2557 15:53:02 
45 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153208040366 นางสาวศศิบูรณ์   พบลาภ3/12/2557 19:17:12 
46 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153208040416 นายพัชรพล   นภาพรพิพัฒน์3/12/2557 22:28:03 
47 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153208040424 นางสาวนันทวดี   ทองคำ4/12/2557 8:13:13 
48 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153208040432 นางสาวณัชชาภัทร   วงษ์สุนทร8/12/2557 1:08:12 
49 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153208040457 นางสาวประภัสสร   เนตรพัฒน์4/12/2557 16:03:28 
50 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153208040499 นางสาวเมธาวี   จักสาน7/12/2557 0:49:20 
51 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153208040515 นางสาวนิศารัตน์   โสมณวัฒน์4/12/2557 9:58:15 
52 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153208040531 นายณัฐวุฒิ   ศรีชุมแสง3/12/2557 19:12:39 
53 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1153208040549 นายรัฐสิทธิ   บรรจงจิตร4/12/2557 14:43:19 
54 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010014 นางสาวประภา   แซ่จึง7/12/2557 22:42:10 
55 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010048 นายสุภพงษ์   สุขชาวนา7/12/2557 18:52:03 
56 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010063 นางสาวนัทธมณ   ศิริวัฒน์18/11/2557 14:39:10 
57 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010188 นางสาววาสิตา   ชอบรู้8/12/2557 8:38:27 
58 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010220 นางสาววัลลิภา   แก้ววัง7/12/2557 7:53:07 
59 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010287 นายศุภกร   นันทสำเริง7/12/2557 21:59:53 
60 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010337 นายธัชกร   ศุภธัญจิรา8/12/2557 1:41:11 
61 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010345 นางสาวปรานต์ชญาน์   วัฒนไชย์อุดม20/11/2557 17:58:21 
62 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010352 นายชลกานต์   วรคุณวิศาล8/12/2557 12:24:04 
63 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010378 นางสาวอณิดา   นรทีทาน6/12/2557 13:47:32 
64 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010402 นายอุดมศักดิ์   เล็กกระจ่าง7/12/2557 18:22:48 
65 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010428 นายนพพร   ฉิมสาคร7/12/2557 18:50:05 
66 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010469 นายเชาวณัฐ   ยศยิ่งยง15/11/2557 22:32:29 
67 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010485 นายทัชชา   ไชยานนท์8/12/2557 6:49:57 
68 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010493 นายจตุรงศ์   กัณหสิงห์7/12/2557 22:30:36 
69 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010501 นายจิรายุ   โรจนกีรติกานต์2/12/2557 10:43:49 
70 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010535 นายณัฐพร   บุตรสิงห์4/12/2557 21:50:28 
71 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010543 นายธัชชัย   สายยุเขตต์5/12/2557 12:58:31 
72 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010568 นายฉัตวัต   ทรงตระกูล8/12/2557 8:07:10 
73 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010600 นายรุ่งโรจน์   จอกทอง8/12/2557 8:56:12 
74 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010618 นายจักรกฤษณ์   กล้วยแดง2/12/2557 11:29:21 
75 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010626 นางสาววรายุภัทร   ปาลกัลป์2/12/2557 15:07:14 
76 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010642 นายนัฐพล   เบี้ยทอง8/12/2557 8:35:33 
77 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010659 นายอภิชาติ   ทองเจริญ7/12/2557 23:23:48 
78 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010717 นางสาวมาลินี   บุรีวงศ์8/12/2557 8:11:43 
79 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010758 นางสาวจัสมิน   ทองสุข5/12/2557 0:19:45 
80 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010782 นางสาวบัณฑิตา   ต๊ะมาธง2/12/2557 16:41:42 
81 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010790 นางสาวสิรินาถ   แก้วบวร30/11/2557 18:33:57 
82 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010816 นายอิทธิ   เพ็ญโรจน์7/12/2557 13:37:11 
83 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010824 นายเพชระ   ชั้นปั้นแตง4/12/2557 11:53:28 
84 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010873 นายสันติพงษ์   ศรีคำทา7/12/2557 22:46:43 
85 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010881 นางสาวสิรพร   ปรักมาส7/12/2557 20:19:22 
86 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010899 นางสาวภัสราภรณ์   ใจยะบาล8/12/2557 8:14:45 
87 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010907 นางสาวนันทิกานต์   พิชัยรัตน์8/12/2557 2:43:04 
88 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010915 นางสาวเพียงขวัญ   สร้างนอก30/11/2557 21:30:29 
89 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010923 นายนัฐวุฒิ   นานุสิทธิ์4/12/2557 8:56:41 
90 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010931 นางสาวณิชารัศม์   ชัยพัชรศาสตร์7/12/2557 20:37:08 
91 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010949 นางสาวอรษา   คล้ายวิเศษ4/12/2557 22:24:50 
92 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010964 นางสาวพรรณรวี   พิศาภาคย์2/12/2557 11:43:43 
93 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108010972 นางสาวรัตนาภรณ์   ละมูลเจริญ2/12/2557 11:22:34 
94 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108011046 นางสาวศรัญญา   ทองคำ4/12/2557 10:58:20 
95 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153108011053 นายสิทธิเดช   หน่อใจ1/12/2557 11:40:04 
96 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153208010013 นายธีรวุฒิ   เฉลาพักตร์8/12/2557 7:04:25 
97 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153208010054 นายวุฒิภัทร   สมณาศรี8/12/2557 8:49:08 
98 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153208010120 นายธนฉัตร   พัวพันธ์6/12/2557 18:38:08 
99 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153208010138 นางสาวเจนจิรา   แซ่จิว7/12/2557 21:19:58 
100 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153208010617 นายจตุพร   บุญเพ็ชร์8/12/2557 9:05:25 
101 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153208010641 นายวัชระ   ศรีรัตนวุฑฒิ4/12/2557 13:30:09 
102 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153208010682 นางสาวฐิติมา   เพชรประทุม7/12/2557 14:07:52 
103 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153208010708 นางสาวพุทธพร   สุทิพย์4/12/2557 17:50:50 
104 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153208010740 นายศวีระ   เหลืองอ่อน7/12/2557 22:30:59 
105 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153208010765 นางสาวนัน   ตั้งทรัพย์4/12/2557 17:17:42 
106 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153208010823 นายเบจรินทร์   ไวศิลป์5/12/2557 19:03:46 
107 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153208010849 นายกิตติพงษ์   พูลสวัสดิ์7/12/2557 19:44:01 
108 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153208010864 นางสาวจุฑามาศ   ติสันเทียะ7/12/2557 14:14:51 
109 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153208010872 นายอนุพร   พานแก้ว8/12/2557 7:30:04 
110 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153208010898 นางสาวทิพย์วรรณ   กังวาลย์15/11/2557 21:11:49 
111 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153208010906 นางสาวนุชจรัส   คงชื่นชอบ7/12/2557 21:25:39 
112 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153208010930 นายจิตรกร   อัศวภูมิ8/12/2557 6:57:15 
113 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153208010948 นายณัฐวุฒิ   พูลเกื้อ7/12/2557 16:07:09 
114 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153208010955 นางสาวพรรณรุจี   มีศิริ6/12/2557 11:21:17 
115 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153208010971 นายภาสกร   ตันตินันท์6/12/2557 2:13:24 
116 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1153208010989 นายอานุภาพ   สุริยะธง5/12/2557 18:45:29 
117 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1154308010234 นางสาวสุจิตรา   วัฒนสุข6/12/2557 22:09:39 
118 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1154308010333 นายเอกพันธ์   พวงร้อย7/12/2557 20:23:15 
119 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1154308010523 นายเจษฎา   ภูคาจารย์7/12/2557 20:16:52 
120 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1152108030857 นางสาวกมลพรรณ   กล่อมบาง24/10/2557 14:21:41 
121 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153108030053 นางสาวกรรณ์ชนก   พูนขะโร26/11/2557 12:06:52 
122 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153108030111 นางสาวเจนจิรา   สิงหะพันธ์7/12/2557 17:49:43 
123 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153108030194 นายอนุวัฒน์   วินทะไชย8/12/2557 1:16:11 
124 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153108030228 นางสาวชลธิชา   กานต์สิทธิโชค20/11/2557 15:39:00 
125 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153108030277 นางสาวสิตานันท์   อ้นรัตน์6/12/2557 0:32:53 
126 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153108030293 นายปกรณ์เกียรติ   สมบูรณ์6/12/2557 13:24:17 
127 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153108030319 นายจุฑาวัชร   ดังก้อง2/12/2559 11:23:07 
128 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153108030442 นางสาวอภิชญา   สุขประเสริฐ20/11/2557 17:27:24 
129 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153108030517 นายมงคล   มธุรพจนากุล26/11/2557 15:20:10 
130 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153108030582 นางสาวรชตะ   ศรีระพันธ์20/11/2557 13:59:23 
131 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153108030632 นางสาวสวลักษณ์   ชะอ้อนชม20/11/2557 12:51:57 
132 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153108030814 นางสาวแสงระวี   อิ่นคำ7/12/2557 19:12:26 
133 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153108030863 นางสาวลลิตา   รุ่งเรืองกลกิจ20/11/2557 17:21:04 
134 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153108030897 นางสาวเมธาวี   ช้างสีสุก7/12/2557 21:35:00 
135 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153108030913 นางสาวปวีณา   แซ่ลี้25/11/2557 22:25:12 
136 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153108030921 นางสาวศศิกานต์   มากดี20/11/2557 13:32:07 
137 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153108030939 นางสาวอภิญญา   แซ่ตั้น20/11/2557 13:29:56 
138 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153108030970 นางสาวณัฐสุดา   คล่ำคง25/11/2557 14:45:00 
139 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153108030988 นายกฤตยชญ์   จิรเรืองพงษ์25/11/2557 18:46:01 
140 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153108031002 นางสาวณัฐินี   จิระจิตต์ถนอม26/11/2557 12:04:09 
141 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153208030011 นายพงศธร   ช้างโรจน์6/12/2557 15:38:43 
142 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153208030029 นางสาวจิราพร   มณีไพโรจน์5/12/2557 17:03:09 
143 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153208030052 นายกรกช   เกษสถล7/12/2557 22:02:10 
144 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153208030060 นายพลพัฒน์   ศรีกาญจนา11/11/2557 14:56:32 
145 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153208030128 นางสาวนันทินี   งามลำใย6/12/2557 8:04:38 
146 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153208030144 นางสาวณัฐวรรณ   โนจากุล10/11/2557 17:26:48 
147 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153208030169 นายจิรวัฒน์   บุญจันทร์7/12/2557 22:53:13 
148 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153208030185 นายวรวุฒิ   แซ่อึ้ง30/11/2557 17:53:06 
149 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153208030193 นายพร้อมพงษ์   พานตะโก9/12/2557 8:31:29 
150 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153208030235 นายธนบดี   หาญวณิชย์เวช8/12/2557 0:17:14 
151 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153208030250 นางสาวจิตติมา   จุลเจริญ7/12/2557 15:43:53 
152 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153208030292 นางสาวภัทรวีร์   มงคลรัตนชัย8/12/2557 6:32:13 
153 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153208030359 นางสาวสุพรรษา   สร้อยระย้า10/11/2557 16:57:17 
154 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153208030367 นายดนุนัย   สุขเกษม7/12/2557 13:49:33 
155 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153208030375 นายอธิภัทร   ตราโชติ8/12/2557 8:33:29 
156 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153208030383 นายภาณุพงศ์   ปิยาพันธ์7/12/2557 23:38:37 
157 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153208030391 นางสาวอัจฉราพร   เปรมดิลก26/11/2557 16:23:30 
158 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153208030425 นางสาวสุพัตรา   แบนจาด8/12/2557 7:26:46 
159 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153208030433 นายกรณ์   สังข์ทอง8/12/2557 7:24:26 
160 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153208030466 นายชัยรัตน์   หรินทรานนท์3/12/2557 22:32:29 
161 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153208030474 นางสาวเบญจมาศ   แย้มหรั่งทรัพย์7/12/2557 20:47:35 
162 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1153208030482 นายนิธิศ   พรมไทย30/10/2557 22:21:07 
163 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1154308030125 นางสาววรรณิสา   ร่ำรวย6/12/2557 11:57:29 
164 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020013 นางสาวสุดาวดี   แก้วปาน1/12/2557 22:37:28 
165 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020021 นางสาวภาวิณี   กรเกษม4/12/2557 14:07:53 
166 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020039 นางสาวธนิตา   เศรษฐธรางกูร6/12/2557 16:12:32 
167 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020047 นางสาวกิตติญา   กิจการ2/12/2557 14:21:57 
168 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020112 นางสาวกรรณิการ์   ตรีวิเวก8/12/2557 7:50:55 
169 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020120 นางสาวกนกวรรณ   สรรคประสิทธิ์8/12/2557 3:43:57 
170 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020146 นายนสกร   ทองศิลา4/12/2557 11:11:19 
171 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020153 นางสาวนวรัตน์   ทองสพรั่ง29/11/2557 10:23:45 
172 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020161 นางสาววโชนัน   นาคสุวรรณ4/12/2557 11:04:23 
173 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020179 นายโอภาส   เอื้อการณ์7/12/2557 1:15:34 
174 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020195 นายพิชาภพ   เรืองคล้าย2/12/2557 14:42:30 
175 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020203 นายกิตติศักดิ์   โพธิ์ดิษฐ์ศิริ2/12/2557 11:35:05 
176 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020211 นายณรงค์ฤทธิ์   เพ็งแพ6/12/2557 12:26:07 
177 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020229 นายพีรณัฐ   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา7/12/2557 13:08:07 
178 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020237 นายธนาตย์   อุ่นสินมั่น7/12/2557 19:40:45 
179 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020245 นางสาวจิราพร   หารต๊ะ7/12/2557 21:49:24 
180 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020252 นางสาวพลอยพรรณ   สีเหนี่ยง7/12/2557 21:52:22 
181 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020278 นางสาวภัทรินันท์   สุสม28/11/2557 9:45:56 
182 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020294 นางสาวรติพร   รัตนโชติ8/12/2557 8:15:48 
183 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020302 นางสาวรสสุคนธ์   หาพจน์28/11/2557 0:18:19 
184 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020310 นางสาวอนุศรา   เจริญสุข7/12/2557 23:08:55 
185 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020328 นายนพคุณ   สุขมูลศิริ6/12/2557 13:03:36 
186 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020344 นายอธิวัฒน์   วงศ์คำซาว2/12/2557 15:59:35 
187 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020351 นางสาวเมธิกา   เกตรา6/12/2557 23:40:31 
188 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020385 นายชลประชา   ชูรอด7/12/2557 17:03:58 
189 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020393 นางสาวปาณิสรา   มีใย6/12/2557 12:17:01 
190 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020435 นางสาวปาริฉัตร   ชูช่วย7/12/2557 21:22:30 
191 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020443 นายธนาวุฒิ   หอมกรุ่น28/11/2557 3:52:55 
192 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020492 นางสาวน้ำทิพย์   แดงสุข2/12/2557 11:07:54 
193 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020500 นางสาวอลิสรา   ศรีคำแหง27/11/2557 9:49:30 
194 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020518 นางสาวรสสุคนธ์   หะจางกูล2/12/2557 12:32:02 
195 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020526 นางสาวธิดาทิพย์   รื่นเริง8/12/2557 9:19:50 
196 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020534 นางสาวนิสากร   อาสานอก4/12/2557 22:54:37 
197 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020542 นางสาวสุพัตรา   แดงคณะ2/12/2557 20:52:43 
198 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020559 นางสาวอัจฉรียา   ลียากาศ4/12/2557 23:27:16 
199 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020567 นายเทวินทร์   พุ่มเรือง4/12/2557 14:47:20 
200 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020575 นายนันฑิวุฒิ   ชวลิตธารา5/12/2557 0:30:08 
201 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020583 นางสาวเหมือนฝัน   เสียงใส6/12/2557 21:47:34 
202 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020591 นายจักรกริช   ชื่นอารมณ์7/12/2557 16:50:25 
203 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020609 นายยุทธนา   เจนหรรษา5/12/2557 17:35:26 
204 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020617 นายเอกอนันต์   อภิรักษ์กิตติกุล2/12/2557 11:06:54 
205 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020633 นายชวินทร์   เพ็ชร์เจริญ7/12/2557 17:38:48 
206 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020641 นางสาวธนาภรณ์   แสงพิรุณ6/12/2557 9:26:01 
207 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020666 นางสาวกัลยารัตน์   ชูแก้ว5/12/2557 12:13:15 
208 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020674 นางสาววราวรรณ   เมฆสุวรรณ8/12/2557 8:53:12 
209 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020682 นางสาวพิชชาพร   โกศลประดิษฐ์6/07/2558 0:02:48 
210 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020690 นางสาวสุนิสา   พรมหมิ6/12/2557 13:21:34 
211 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020716 นายนรินทร์   เมธีกุล4/12/2557 14:23:42 
212 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020724 นายธัชกร   จารุสังข์2/12/2557 10:47:24 
213 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020740 นายสงกรานต์   ศรีมุข8/12/2557 8:36:34 
214 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020757 นางสาวยุพาวดี   นิลโชติ7/12/2557 21:16:36 
215 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020765 นางสาวนัตภรณ์   แม่นหมาย4/12/2557 12:14:14 
216 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020773 นางสาวฐานะมาศ   เอี่ยมสำอางค์26/11/2557 9:53:06 
217 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020781 นางสาววณิชชา   อมโร26/11/2557 10:14:04 
218 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020807 นายนเรศ   ชาติไทย7/12/2557 23:34:30 
219 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020815 นายสุภิญโญ   นิสัยตรง4/12/2557 15:59:24 
220 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020823 นายขวัญทัศน์   เก่งการนา7/12/2557 11:25:19 
221 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020831 นางสาวขวัญใจ   ไม้สูง2/12/2557 11:17:38 
222 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020849 นายศิลา   ศรีวิจิตร11/12/2557 16:14:31 
223 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1153108020856 นางสาวปาลิดา   แซ่หลี8/12/2557 1:44:46 
224 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1154308020092 นายพรพัฒน์   นิธิธนโรจน์7/12/2557 20:30:47 
225 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1154308020134 นายธีรยุทธ   ลีโคตร7/12/2557 21:00:46 
226 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1154308020449 นายธนภูมิ   เนตรประเสริฐ7/12/2557 23:45:45 
227 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1154308020621 นางสาวสุทธินาถ   มาลัยลอย7/12/2557 21:24:22 
228 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1154308020639 นายนฤเดช   เกตุประสิทธิ์7/12/2557 20:38:47 
229 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1155308020016 นางสาวเรณู   ชุ่มบริบูรณ์8/12/2557 21:08:23 
230 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1155308020297 นายวรวีย์   แซ่เตีย9/12/2557 6:54:37 
231 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1155308020305 นายศิรสิทธิ์   คลังเปรมจิตต์9/12/2557 6:58:34 
232 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1155308020313 นายสารสิทธิ์   พาทอง4/07/2559 15:20:14 
233 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1152208050532 นายชนินทร์   อัปมะเตย์11/12/2557 14:38:07 
234 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153108050036 นางสาวอรัญญา   จันทมา10/14/2020 11:25:50 PM 
235 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153108050044 นายชนะชัย   ญานถวิล31/07/2559 13:27:32 
236 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153108050077 นายกันต์กวี   ศิลา28/11/2557 10:57:32 
237 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153108050093 นางสาวก่อกุล   กางกรณ์7/12/2557 23:10:50 
238 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153108050119 นางสาวสิริญญา   เสลารัตน์28/11/2557 10:54:37 
239 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153108050127 นางสาวเพชรชรี   ดนตรีเจริญ7/12/2557 19:21:22 
240 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153108050135 นายพัฒนา   ฉินนะโสต7/12/2557 19:43:10 
241 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153108050143 นางสาวอารยา   อาภัสรพรหม27/11/2557 15:18:29 
242 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153108050150 นายนาวิน   สนธิทรัพย์28/11/2557 0:53:58 
243 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153108050176 นายพงษ์พัฒน์   มณีจักร27/11/2557 15:30:40 
244 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153108050192 นางสาวศิริพร   ดีศรี27/11/2557 16:00:52 
245 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153108050218 นายกฤศ   ธีรธิติวงศ์7/12/2557 22:40:33 
246 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153108050226 นายปริญญา   โยนาพันธ์7/12/2557 11:46:40 
247 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153108050242 นางสาวอุมาภรณ์   ทองดี28/11/2557 0:43:28 
248 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153108050291 นายประสาน   ชูบรรจง28/11/2557 17:43:53 
249 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153108050341 นายพีรวุฒิ   ศรีจำนอง8/12/2557 1:01:12 
250 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153108050358 นายเอกชัย   พรรณสกุล27/11/2557 20:41:43 
251 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153108050374 นายสุฑิพงศ์   สินตรีขันธ์7/12/2557 21:34:30 
252 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153108050408 นายอรรถสิทธิ์   ขำประภา7/12/2557 18:14:49 
253 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153108050416 นางสาวมนสิชา   ขวัญเจริญ6/12/2557 9:48:59 
254 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153108050432 นายกษิดิศ   เอี่ยวเกษมวงษ์8/12/2557 7:27:24 
255 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153108050440 นางสาวกิติมา   มหาอุ่ม27/11/2557 16:13:13 
256 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153108050457 นายธงชัย   ลิ้มทวีทรัพย์7/12/2557 20:51:16 
257 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153108050465 นางสาวชนิกา   ป้องทรัพย์7/12/2557 11:01:36 
258 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153108050473 นายกมลชัย   หล้าสมบูรณ์8/12/2557 1:12:53 
259 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153108050481 นายณัฐพงษ์   ขอสุข6/12/2557 18:27:04 
260 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153108050507 นางสาวธัญลักษณ์   หุนนาลา7/12/2557 23:05:39 
261 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153108050523 นางสาววันวิสาข์   รัตนะ28/11/2557 15:48:40 
262 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153208050043 นายอานนท์   บุญนาค28/11/2557 11:46:10 
263 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153208050050 นางสาวจิรวี   วิทยาศาสตร์14/06/2559 10:04:34 
264 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153208050068 นายศิระ   จำเริญศักดิ์ศรี8/12/2557 8:19:32 
265 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153208050092 นางสาวกฤตินี   เวียงทอง4/12/2557 7:39:24 
266 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153208050100 นางสาวมัณฑณา   สะใบบาง7/12/2557 21:53:03 
267 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153208050134 นางสาวอัญญรัตน์   บัวศิริ25/11/2557 15:15:38 
268 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153208050175 นายสุวัฒน์   หวลคิด27/11/2557 21:52:14 
269 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153208050183 นายธนวัฒน์   ทรัพย์ประสม5/12/2557 21:34:22 
270 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153208050191 จ่าอากาศเอกเสรี   อิทธิจันทร์7/12/2557 18:33:05 
271 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153208050217 นายหริพันธ์   เอี่ยมพรรัตน์7/12/2557 19:24:25 
272 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153208050233 นายปิยพล   พิกุลทอง8/12/2557 8:42:26 
273 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153208050258 นางสาววนัสนัน   จันโททัย27/11/2557 18:20:37 
274 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153208050282 นายเจตวัฒน์   วิชัย7/12/2557 13:49:16 
275 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153208050308 นายวรวุฒิ   ศรีสลัด1/12/2557 15:09:00 
276 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153208050340 นายจักรภพ   มณฑนาธรรม7/12/2557 10:43:54 
277 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153208050357 นายสุภภัค   สุขขวัญ25/11/2557 19:07:51 
278 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153208050365 นายจิรายุทธ   อิ่มทอง7/12/2557 23:37:31 
279 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153208050399 นายอมรเทพ   ศิริสุทธิ์6/12/2557 0:57:10 
280 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153208050407 นายศุภวิชญ์   พึ่งโภคา25/11/2557 22:56:29 
281 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153208050423 นางสาวชมพูนุช   เกษดี5/12/2557 13:11:29 
282 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153208050456 นางสาวศิริลักษณ์   พรานบุญ25/11/2557 20:29:51 
283 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153208050464 นายศิระ   พุทธจักร8/12/2557 7:30:59 
284 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153208050498 นายนันทกรณ์   ประสพวงษ์6/12/2557 1:37:30 
285 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1153208050506 นางสาวพรทิพย์   จันทร์ตะเคียน7/12/2557 21:40:33 
286 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1155308050070 นางสาวสิริมา   เกื้อสกุล7/12/2557 19:07:29 
287 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1155308050138 นางสาวตรีภัทรา   ภาคำตา7/12/2557 13:53:18 
288 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1155308050211 นางสาวศุทธินี   คงสืบเชื้อ6/12/2557 18:34:37 
289 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1155308050286 นางสาวภัทรา   นาลอยพงษ์6/12/2557 23:06:12 
290 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1155308050377 นายกรกฎ   หริ่วสกุล7/12/2557 13:39:06 
291 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1155308050427 นายถาวร   แสนดี2/12/2557 14:06:28 
292 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1155308050435 นางสาวศิริพรรณ   แจทอง2/12/2557 11:31:35 
293 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1155308050542 นายเชาวรินทร์   ชื่นชาติ4/12/2557 14:14:58 
294 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1155308050575 นายธนภูมิ   จิตต์กุศล7/12/2557 21:23:39 
 
 
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat