หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
 
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 ประจำปีการศึกษา 2556 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข้อมูล ณ วันที่่ 11/30/2020 5:05:55 PM
ลำดับ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ
ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 1152102030101 นายพิชิต   ขำดี8/11/2019 10:51:16 AM 
ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 1152102030135 นางสาวนันทพร   สุขทวี26/11/2557 11:16:59 
ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 1152102030309 นางสาวกฤษณา   โต๊ะมิน8/12/2557 20:11:45 
ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 1152102030499 นางสาวลักขณา   กาสี26/11/2557 13:28:58 
ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 1152102030507 นางสาวอานิสา   ศรีอุบล4/12/2557 20:52:06 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102010010 นางสาวศศิณา   สุภาพันธุ์8/12/2557 20:57:34 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102010028 นางสาวมาริษา   ขจรพฤกษ์2/12/2557 12:00:57 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102010069 นางสาวพัชณี   อุดเลิศ7/12/2557 7:46:40 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102010101 นายฐิติพงศ์   ถ้ำกลาง22/11/2557 22:13:46 
10 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102010119 นางสาวนริสรา   แสงเจริญ6/12/2557 23:50:56 
11 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102010150 นางสาวจิดาภา   แก้วสุกแท้4/12/2557 21:32:07 
12 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102010168 นางสาววิลาวัณย์   เสาร์เพชร6/12/2557 22:25:45 
13 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102010176 นางสาววรรณภา   แก้วชุ่ม4/12/2557 17:07:16 
14 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102010267 นางสาวศุภาพร   บุญโพธิ์8/12/2557 19:43:35 
15 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102010333 นางสาววรันดา   สุสม25/11/2557 13:46:04 
16 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102010358 นางสาวกันญาณี   รามสีดา6/12/2557 22:10:39 
17 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102010366 นางสาวจิตราภรณ์   ชั่งกริส29/05/2560 15:29:33 
18 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102010390 นางสาวสุภาวดี   ฉุนหอม8/12/2557 16:12:34 
19 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102010408 นายนิรันดร์   ยอดสมบูรณ์8/12/2557 22:21:08 
20 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102010416 นางสาวสุชาดา   เทศดี6/12/2557 23:31:19 
21 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102010440 นายศักดินนท์   พุ่มพฤกษ์7/12/2557 10:26:15 
22 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102010457 นายศักดิ์ชัย   ตรีเลิศ22/11/2557 22:02:06 
23 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102010523 นางสาวสมฤทัย   ไชยรักษา9/12/2557 17:32:42 
24 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102010549 นางสาวศศิวิมล   ทองซุ้ย6/12/2557 22:57:28 
25 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102010614 นายนนทพร   ชั่งโต8/12/2557 19:50:45 
26 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102010622 นายรพีภัทร์   ไม้แก้ว8/12/2557 8:40:24 
27 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102010655 นายอมรเทพ   ศรีหาคุณ2/12/2557 13:39:23 
28 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102010663 นางสาวกษิรา   ชัยชิตธนิกกุล6/12/2557 20:35:46 
29 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102010671 นายชวนากร   โพธิ์คง6/12/2557 22:27:16 
30 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102010721 นางสาวสุชาดา   พอกทรัพย์1/12/2557 9:35:42 
31 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102010762 นายพงศ์เดช   นาคภักดี6/12/2557 18:37:16 
32 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102010788 นางสาวพิมพ์ใจ   ขำแก้ว4/12/2557 12:51:19 
33 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102010820 นายอานนท์   ถ้อยทัด7/12/2557 7:57:13 
34 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102010861 นางสาวกิตติภรณ์   บุญฉ่ำ6/12/2557 19:51:04 
35 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102010879 นางสาววนิดา   สาคร25/11/2557 18:53:29 
36 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102010887 นางสาวโชติสร   อินเทศ4/12/2557 16:41:05 
37 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102010903 นางสาวน้ำอ้อย   ประหยัด6/12/2557 22:18:39 
38 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102010952 นางสาวนุชนาถ   พรัดวิเศษ4/12/2557 16:55:23 
39 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102011026 นางสาวหฤทัยรัตน์   ทศพร6/12/2557 22:41:37 
40 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102011034 นางสาวอารีย์   โพธิ์น้อย6/12/2557 20:57:29 
41 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102011042 นายจารุวัฒน์   ศิลปาภรณ์6/12/2557 21:41:47 
42 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102011299 นางสาวนุชนาถ   ชมภูพันธ์5/12/2557 22:38:17 
43 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102011307 นายณัฐวุฒิ   อินทธรรมมา8/12/2557 23:51:35 
44 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102011323 นางสาวเบญชญา   มั่นน้อย6/12/2557 20:03:33 
45 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102011331 นางสาวสุชาดา   สำเนียงล้ำ6/12/2557 21:16:35 
46 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102011356 นางสาวฐาปนี   เครืออนันต์30/11/2557 16:07:25 
47 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102011364 นางสาวกมลชนก   นวลรัตนตระกูล6/12/2557 10:10:43 
48 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102011422 นายณัฐนัย   ปานนพภา6/12/2557 23:10:54 
49 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102011463 นางสาวพิชญา   ฉ่ำทรัพย์6/12/2557 23:41:41 
50 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153102011489 นายเจตพงษ์   ไชยณรงค์7/12/2557 8:06:18 
51 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153202010027 นางสาวภานิชา   สุวรรณกระจ่าง6/12/2557 21:11:18 
52 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153202010134 นายชัยณรงค์   แจ้งสว่าง7/12/2557 8:09:08 
53 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153202010142 นางสาวเอื้อมพร   ปานพรม7/12/2557 7:22:34 
54 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153202010191 นางสาวศิริวรรณ   ดับทุกข์8/12/2557 16:31:10 
55 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153202010274 นางสาวธนพร   ทองปรีดา6/12/2557 20:30:49 
56 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153202010290 นายนฤพล   สุรธัชโรจน์30/11/2557 14:22:22 
57 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153202010340 นายทศพล   นันทโชติ3/12/2557 14:33:34 
58 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153202010449 นางสาวศิวพร   สมบูรณ์พันธ์8/12/2557 22:25:47 
59 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153202010589 นางสาวยุพเรศ   แสงศรีจันทร์6/12/2557 21:41:11 
60 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153202010605 นางสาวพลอยไพลิน   มณีนพรัตน์6/12/2557 21:03:28 
61 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153202010647 นางสาวณฐธนพร   นวกุลพันธ์30/11/2557 14:37:47 
62 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153202010654 นายวาสุกรี   เสวตสมบูรณ์6/12/2557 8:24:07 
63 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153202010670 นายพัชรพล   ชมภู24/11/2557 16:21:56 
64 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1152102060629 นางสาวนภาพร   ชามีรส7/12/2557 8:29:21 
65 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1152202060479 นางสาวเชษฐ์สุดา   ประดิฐจา1/12/2557 15:31:14 
66 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1152202060487 นายวุฒิไกร   ทัดเที่ยง27/11/2557 0:10:33 
67 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1152202060552 นางสาวสุพัตรา   รักษานนท์29/11/2557 15:15:59 
68 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1152202060560 นางสาวอนัญญา   ฟ้าสว่าง25/11/2557 19:45:23 
69 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1152202060578 นางสาวศลิษา   พรหมลาภานันทน์8/12/2557 20:11:46 
70 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1152202060594 นางสาวสุกัญญา   อิ่มรัตนะ25/11/2557 15:11:33 
71 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060015 นายศิวาจาร   ตินตะโมระ14/11/2557 9:23:59 
72 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060031 นางสาวขวัญใจ   มีนิสสัย7/12/2557 8:16:18 
73 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060049 นางสาวมุกระวี   สุขเกษม6/12/2557 22:04:17 
74 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060056 นายทวิชาติ   ปานโต13/11/2557 20:13:01 
75 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060064 นางสาวศรัญญา   บุญผาย6/12/2557 19:59:09 
76 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060072 นางสาวกานดา   ผุดแย้ม16/11/2557 16:51:16 
77 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060080 นางสาวเสาวภา   แก้วเก้า11/12/2557 11:57:55 
78 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060098 นางสาวอศัลยา   รอดจีรา13/11/2557 19:45:22 
79 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060106 นางสาวสุธัญญา   นาคบัวจันทร์13/11/2557 18:10:42 
80 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060114 นางสาวธัญญลักษณ์   เฉลิมทรง28/12/2560 12:03:46 
81 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060130 นายสุภรัฐ   มั่นธรรม21/11/2557 13:14:20 
82 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060155 นางสาวรัชต์ชวัล   อาศรัย14/11/2557 8:43:40 
83 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060189 นางสาวอลิษา   ศรีน้อยเมือง5/12/2557 1:06:19 
84 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060205 นายกิตทรา   สมจิตร์ชอบ6/12/2557 21:25:18 
85 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060213 นายดนัย   วิวะอินทร13/11/2557 22:05:19 
86 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060239 นายนพรัตน์   ประสงค์มงคล6/12/2557 20:56:07 
87 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060254 นางสาวพัชรี   เปลี่ยนภักดี8/11/2557 14:41:11 
88 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060270 นางสาววิมลวรรณ   หากะวี7/12/2557 8:24:00 
89 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060288 นางสาวกมลชนก   เฟื่องทอง8/12/2557 21:53:56 
90 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060361 นางสาวอรพรรณ   เปรมปรี26/11/2557 20:35:57 
91 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060379 นางสาวปิยนุช   แม่นมั่น13/11/2557 19:18:09 
92 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060395 นางสาวดรินยา   เทศสุข1/12/2557 15:09:46 
93 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060403 นางสาววรวรรณ   ตำนานวาลย์6/12/2557 23:51:01 
94 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060445 นางสาวพจชนก   พุฒตาล6/12/2557 20:17:52 
95 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060478 นายนุรักษ์ศิลป์   ทิพย์รักษ์26/11/2557 9:07:01 
96 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060486 นายสิทธิพงษ์   เพชรบำรุง27/11/2557 23:15:08 
97 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060494 นางสาวนวรัตน์   ขอบสูงเนิน4/12/2557 17:12:47 
98 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060502 นางสาววันวิสาข์   บุญยิ่ง18/03/2558 15:51:49 
99 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060510 นายธนเดช   สวยลึก7/12/2557 8:38:02 
100 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060536 นางสาวนิลาวัลย์   บุญช่วยชู6/12/2557 21:25:39 
101 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060544 นางสาววรารัตน์   พ่อปัญญา5/12/2557 11:09:16 
102 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060551 นายประยูร   คุณมี7/12/2557 8:38:21 
103 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060569 นายสรวิศ   งามศรี7/12/2557 8:11:18 
104 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060577 นายเมธี   เหมือนทด7/12/2557 8:13:08 
105 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060601 นายนุสรณ์   ผ่องศรี7/12/2557 8:22:40 
106 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060619 นางสาวนพรัตน์   บุญลอย7/12/2557 8:18:03 
107 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060635 นางสาวนันท์นภัส   เหมบุตร7/12/2557 8:03:27 
108 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060668 นางสาวอังคณา   ลีสุขสาม6/12/2557 21:03:07 
109 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060718 นายอมรเทพ   พันธ์ดำหริ6/12/2557 20:57:53 
110 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060726 นางสาวกมลทิพย์   เพลัย25/11/2557 20:30:39 
111 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060742 นายณัฐพล   แก้วใหญ่7/12/2557 8:38:57 
112 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060759 นายธีระพล   มะเด่น7/12/2557 7:51:04 
113 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060783 นางสาวศญามล   พวงธรรม13/11/2557 19:22:30 
114 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060791 นางสาวสุธาทิพย์   โคละทัต6/12/2557 21:00:33 
115 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060817 นางสาวกนกวรรณ   วงศา2/12/2557 16:07:41 
116 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060825 นางสาวพิมพาพร   โพธิ์ใหญ่19/11/2557 10:38:15 
117 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060833 นางสาวณัฐธิดา   พรหมศร7/12/2557 7:17:52 
118 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060841 นายวีรพงศ์   เอกฤทธิ์เรือง1/12/2557 18:43:02 
119 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060858 นายธนา   มีรัตน์12/11/2557 10:49:40 
120 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060890 นางสาวชมพูนุช   บัวผลิ1/12/2557 8:40:26 
121 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060916 นางสาวไพรดา   จันทร์สมบูรณ์5/12/2557 13:34:10 
122 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153102060965 นายอภิสิทธิ์   เลี้ยงวิเชียร6/12/2557 20:27:12 
123 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060014 นายเอกพล   ตุงคะศิริ1/12/2557 1:48:56 
124 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060022 นายธนัช   วุฒิสมบูรณ์2/12/2557 11:07:14 
125 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060030 นายณัฐวุฒิ   สุริยันต์6/12/2557 22:14:16 
126 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060048 นางสาวอรณัส   แมนผดุง27/10/2557 11:47:14 
127 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060071 นายภานุพงษ์   แจ้งสว่าง28/10/2557 13:12:16 
128 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060097 นางสาวสุกัญญา   สีตา30/10/2557 21:53:10 
129 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060105 นายปรัชญา   ฉุนขำ6/12/2557 23:25:23 
130 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060121 นายภัทร   ชาลีพรหม8/12/2557 22:26:33 
131 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060147 นางสาวสุพัชรีญา   ยิ่งยง8/12/2557 20:55:34 
132 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060188 นางสาวปนัดดา   นามวงษา27/11/2557 13:54:06 
133 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060212 นายสถาพร   แก่นแก้ว2/12/2557 14:15:10 
134 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060261 นางสาวชลธิชา   แดงมินต์27/10/2557 13:53:10 
135 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060287 นางสาววินิภา   ตันสูงเนิน27/10/2557 9:39:02 
136 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060295 นางสาวอรนาฎ   หมื่นละม้าย6/12/2557 12:58:14 
137 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060311 นายชนินทร   มั่นช้อย6/12/2557 15:07:55 
138 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060345 นางสาววราภรณ์   พรมศรี10/12/2557 15:00:38 
139 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060360 นางสาวมนชนก   นาคสุข10/12/2557 15:05:18 
140 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060394 นางสาวพัชระอร   เภากล่อม5/12/2557 18:15:04 
141 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060402 นางสาวชนนิกานต์   มหิทธิ8/12/2557 20:55:01 
142 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060410 นางสาวทัศนี   ธุปพงษ์8/12/2557 21:24:49 
143 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060428 นายกฤตเมธ   ศรียาภัย2/12/2557 18:39:06 
144 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060469 นางสาวอัจฉราภรณ์   คงศิลป์6/12/2557 17:59:09 
145 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060477 นางสาวปริญญา   เกตุดี6/12/2557 13:45:40 
146 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060485 นายอนุวัฒน์   เชิงกราน26/11/2557 14:49:59 
147 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060493 นางสาวชุติมา   สมกูล26/11/2557 23:49:13 
148 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060527 นางสาวณัฐธิดา   ภารประดิษฐ์2/12/2557 20:17:49 
149 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060543 นายทศพร   โพธิ์ฤทธิ์6/12/2557 18:02:02 
150 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060584 นางสาวทิพวรรณ   สารมะโน29/10/2557 22:46:06 
151 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060659 นางสาวพรนภา   วงศ์ถาติ๊บ30/10/2557 15:06:59 
152 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060709 นายพุทธวัตร   ลายเงิน28/10/2557 13:32:59 
153 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060725 นางสาวสุชาดา   พุ่มประสพ15/11/2557 10:03:14 
154 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060733 นางสาวอรอุมา   ภูคำศักดิ์6/12/2557 18:42:16 
155 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060774 นางสาวลดาวัลย์   ใจห้าว2/12/2557 19:15:52 
156 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060808 นางสาวสุพัตรา   เกษามา2/02/2561 15:17:50 
157 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060816 นางสาวณัฐกาญจน์   ชาวสวน7/01/2558 14:56:37 
158 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 1153202060865 นางสาวประภัสสร   นวลศรี6/12/2557 11:49:44 
159 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1149111060392 นางสาวพรรจน์ฌิษาญ์   อาจวงศ์28/10/2557 22:38:44 
160 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1150111160307 นางสาวพรชนก   รังษี7/12/2557 1:07:16 
161 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1151102160181 นางสาวณัฏฐา   เล็กรังส์4/12/2557 16:56:51 
162 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1152102160098 นายณัฐพงศ์   เจริญศรี5/12/2557 11:10:58 
163 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1152102160247 นางสาวอรวรรณ   จารุอินทร์5/12/2557 11:03:28 
164 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1152102160296 นางสาววิลัยวรรณ   เพชรพูล5/12/2557 11:43:16 
165 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1152102160452 นางสาวสรัญญา   ว่องไวตระการ4/12/2557 20:25:29 
166 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0148411030056 นายทัยวัต   ปราณีต8/12/2557 13:48:55 
167 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1151102130036 นายบัณฑิต   บุญเขตร์6/12/2557 12:15:08 
168 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1150111120079 นายสยามรัฐ   รัศมียูงทอง7/12/2557 18:46:17 
169 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1150111120186 นายรัฐศาสตร์   สมหา6/12/2557 22:59:49 
170 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1152102120274 นายนพพร   ไตรวิทยายนต์4/12/2557 22:11:21 
171 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1150111110229 นายอาทิตย์   สุวรรณพรม3/12/2557 8:45:12 
172 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1151102110020 นายอัศวิน   สงเคราะห์28/11/2557 13:21:52 
173 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1152102110135 นางสาวดวงตะวัน   เครื่องพาที13/12/2557 17:28:23 
174 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1152102170121 นางสาวณัฐชานันท์   ตะวงษา24/11/2557 9:34:54 
175 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1152102170428 นายพีรสิทธิ์   บุตตะกะ8/12/2557 22:45:37 
176 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1152102170477 นายทวิรัตน์   สาแก้ว21/04/2560 15:24:35 
177 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1150111140184 นายอนุศาสน์   อนุศาสนนันท์7/12/2557 8:50:42 
178 ปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 1154702040027 นางสาววนิดา   พิงสระน้อย28/11/2557 9:02:08 
179 ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1153702010188 นางสาวสุรีรัตน์   โพธิสาขา7/12/2557 8:05:50 
 
 
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat