หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ณ 11/30/2020 5:17:01 PM
   
สาขา
จำนวนบัณฑิต
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
จำนวนผู้กรอกข้อมูล (คน)
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
เปอร์เซ็นต์รวม สถานะ รายชื่อบัณฑิต
63---63 
57---57 
90.48 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
48---48 
46---46 
95.83 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
91---91 
82---82 
90.11 %คลิกดูรายชื่อ
รวม
202000202
185000185
91.58 % 
 
คณะ งานใหม่ รวมงานใหม่ งานเดิม รวมมีงานทำ ยังไม่เคยทำงาน ศึกษาต่อ
มีงานทำ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ ทำงานและกำลังศึกษาต่อ อยู่ในสายงานเดิม
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
375 %00 %00 %00 %375 %125 %4100 %00 %00 %
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน240 %00 %120 %00 %360 %120 %480 %120 %00 %
รวม555.56 %00 %111.11 %00 %666.67 %222.22 %888.89 %111.11 %00 %
 
สาขา ระยะเวลาที่ได้งานหลังสำเร็จการศึกษา
งานเเดิม / ได้งานระหว่างศึกษา ได้งานก่อนจบ / ได้งานทันที 1 - 2 เดือน 3 - 6 เดือน 7 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
125 %125 %125 %125 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน250 %00 %125 %125 %00 %00 %00 %
รวม337.5 %112.5 %225 %225 %00 %00 %00 %
 
คณะ ประเภทของงาน
ข้าราชการ
/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
/องค์กรธุรกิจเอกชน
ธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ
/Startup
กิจการของบิดา มารดา
/ครอบครัว
พนักงานองค์การต่างประเทศ
/ระหว่างประเทศ
อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
00 %00 %4100 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน00 %00 %4100 %00 %00 %00 %00 %
รวม00 %00 %8100 %00 %00 %00 %00 %
 
สาขา ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จ
ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาที่สำเร็จ
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ แต่ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลย
คน % คน % คน % คน %
4100 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน4100 %00 %00 %00 %
รวม8100 %00 %00 %00 %
 
สาขา การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
50 %50 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน25 %50 %25 %0 %0 %
รวม37.5 %50 %12.5 %0 %0 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี