หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ณ 11/30/2020 5:10:46 PM
   
สาขา
จำนวนบัณฑิต
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
จำนวนผู้กรอกข้อมูล (คน)
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
เปอร์เซ็นต์รวม สถานะ รายชื่อบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
94---94 
90---90 
95.74 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
87---87 
86---86 
98.85 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร
85---85 
80---80 
94.12 %คลิกดูรายชื่อ
รวม
266000266
256000256
96.24 % 
 
คณะ งานใหม่ รวมงานใหม่ งานเดิม รวมมีงานทำ ยังไม่เคยทำงาน ศึกษาต่อ
มีงานทำ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ ทำงานและกำลังศึกษาต่อ อยู่ในสายงานเดิม
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม5764.77 %11.14 %1314.77 %22.27 %7382.95 %55.68 %7888.64 %910.23 %11.14 %
สาขาวิชาการท่องเที่ยว4453.01 %11.2 %910.84 %00 %5465.06 %56.02 %5971.08 %2327.71 %11.2 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร4860.76 %11.27 %78.86 %00 %5670.89 %810.13 %6481.01 %1316.46 %22.53 %
รวม14959.6 %31.2 %2911.6 %20.8 %18373.2 %187.2 %20180.4 %4518 %41.6 %
 
สาขา ระยะเวลาที่ได้งานหลังสำเร็จการศึกษา
งานเเดิม / ได้งานระหว่างศึกษา ได้งานก่อนจบ / ได้งานทันที 1 - 2 เดือน 3 - 6 เดือน 7 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม1924.36 %1721.79 %2835.9 %67.69 %810.26 %00 %00 %
สาขาวิชาการท่องเที่ยว1525.42 %1932.2 %1423.73 %711.86 %23.39 %00 %00 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร1625 %914.06 %2132.81 %1421.88 %46.25 %00 %00 %
รวม5024.88 %4522.39 %6331.34 %2713.43 %146.97 %00 %00 %
 
คณะ ประเภทของงาน
ข้าราชการ
/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
/องค์กรธุรกิจเอกชน
ธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ
/Startup
กิจการของบิดา มารดา
/ครอบครัว
พนักงานองค์การต่างประเทศ
/ระหว่างประเทศ
อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม11.28 %22.56 %6684.62 %78.97 %00 %00 %22.56 %
สาขาวิชาการท่องเที่ยว00 %11.69 %4983.05 %610.17 %11.69 %00 %23.39 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร34.69 %23.12 %5179.69 %46.25 %11.56 %00 %34.69 %
รวม41.99 %52.49 %16682.59 %178.46 %21 %00 %73.48 %
 
สาขา ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จ
ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาที่สำเร็จ
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ แต่ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลย
คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม1721.79 %810.26 %4253.85 %1114.1 %
สาขาวิชาการท่องเที่ยว1830.51 %711.86 %2745.76 %711.86 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร2031.25 %69.38 %2742.19 %1117.19 %
รวม5527.36 %2110.45 %9647.76 %2914.43 %
 
สาขา การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม23.08 %30.77 %33.33 %7.69 %5.13 %
สาขาวิชาการท่องเที่ยว11.86 %44.07 %33.9 %6.78 %3.39 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร18.75 %45.31 %25 %7.81 %3.12 %
รวม18.41 %39.3 %30.85 %7.46 %3.98 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี