หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 4/4/2020 4:33:43 PM
 
ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ
คณะ จำนวน (1) จำนวน (2) จำนวน (3) จำนวน (4) จำนวน (5) จำนวน (6) จำนวน (7) จำนวน (8) จำนวน (9) จำนวน (10) จำนวน (11)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม37734120213679183321315,990.00  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร2992991741537953319114,887.00  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์393370138206910152219415,824.00  
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน50446622328891611222226515,903.00  
คณะบริหารธุรกิจ1,3661,109645412163241111069714,967.00  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3263101865552256618615,575.00  
คณะวิศวกรรมศาสตร์1,1001,058563302541439434361818,207.00  
คณะศิลปกรรมศาสตร์305303124205915132217714,810.00  
คณะศิลปศาสตร์2662561421745672217616,546.00  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์202185119438152213416,367.00  
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย86843772149115118,222.00  
รวม5,2244,7812,55320095011818897962,90216,153.00  
 
หมายเหตุ

(1) จำนวน บัณฑิต ทั้งหมด
(2) จำนวน บัณฑิต ที่ตอบแบบสอบถาม
(3) จำนวน บัณฑิต ที่ได้งานหลังจากสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
(4) จำนวน บัณฑิต ที่ประกอบอาชีพอิสระ
(5) จำนวน บัณฑิต ที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
(6) จำนวน บัณฑิต ที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว
(7) จำนวน บัณฑิต ที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
(8) จำนวน บัณฑิต ที่อุปสมบท
(9) จำนวน บัณฑิต ที่เกณฑ์ทหาร
(10) จำนวน บัณฑิต ที่ทำงานตรงกับสาขาที่ท่านได้สำเร็จการศึกษา
(11) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ บัณฑิต

 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี