หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ณ 11/30/2020 6:29:19 PM
   
สาขา
จำนวนบัณฑิต
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
จำนวนผู้กรอกข้อมูล (คน)
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
เปอร์เซ็นต์รวม สถานะ รายชื่อบัณฑิต
--3-3 
--3-3 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
46---46 
46---46 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
--1-1 
--1-1 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์
42---42 
39---39 
92.86 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
62---62 
53---53 
85.48 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
1---1 
1---1 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า
39---39 
39---39 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
135---135 
129---129 
95.56 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร
68---68 
63---63 
92.65 %คลิกดูรายชื่อ
รวม
393040397
370040374
94.21 % 
 
คณะ งานใหม่ รวมงานใหม่ งานเดิม รวมมีงานทำ ยังไม่เคยทำงาน ศึกษาต่อ
มีงานทำ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ ทำงานและกำลังศึกษาต่อ อยู่ในสายงานเดิม
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย628.57 %314.29 %29.52 %00 %1152.38 %419.05 %1571.43 %628.57 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์1100 %00 %00 %00 %1100 %00 %1100 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์723.33 %13.33 %13.33 %00 %930 %26.67 %1136.67 %1963.33 %00 %
สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม1950 %12.63 %37.89 %00 %2360.53 %410.53 %2771.05 %1026.32 %12.63 %
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น1100 %00 %00 %00 %1100 %00 %1100 %00 %00 %
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า38.33 %00 %616.67 %12.78 %1027.78 %411.11 %1438.89 %1952.78 %38.33 %
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ4158.57 %22.86 %811.43 %00 %5172.86 %34.29 %5477.14 %1420 %22.86 %
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร1830 %23.33 %58.33 %00 %2541.67 %58.33 %3050 %2541.67 %58.33 %
รวม9637.35 %93.5 %259.73 %10.39 %13150.97 %228.56 %15359.53 %9336.19 %114.28 %
 
สาขา ระยะเวลาที่ได้งานหลังสำเร็จการศึกษา
งานเเดิม / ได้งานระหว่างศึกษา ได้งานก่อนจบ / ได้งานทันที 1 - 2 เดือน 3 - 6 เดือน 7 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย960 %16.67 %320 %16.67 %16.67 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์00 %00 %1100 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์436.36 %218.18 %327.27 %218.18 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม829.63 %622.22 %829.63 %311.11 %00 %13.7 %00 %
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น00 %1100 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า1071.43 %17.14 %321.43 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ1324.07 %1222.22 %1731.48 %611.11 %59.26 %11.85 %00 %
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร1240 %310 %930 %516.67 %00 %13.33 %00 %
รวม5636.6 %2616.99 %4428.76 %1711.11 %63.92 %31.96 %00 %
 
คณะ ประเภทของงาน
ข้าราชการ
/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
/องค์กรธุรกิจเอกชน
ธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ
/Startup
กิจการของบิดา มารดา
/ครอบครัว
พนักงานองค์การต่างประเทศ
/ระหว่างประเทศ
อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย640 %00 %746.67 %00 %00 %00 %213.33 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์00 %00 %1100 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์00 %00 %872.73 %218.18 %00 %00 %19.09 %
สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม00 %00 %2074.07 %311.11 %00 %00 %414.81 %
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น00 %00 %00 %1100 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า17.14 %00 %857.14 %17.14 %00 %00 %428.57 %
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ23.7 %23.7 %4277.78 %59.26 %00 %00 %35.56 %
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร13.33 %13.33 %2066.67 %413.33 %13.33 %00 %310 %
รวม106.54 %31.96 %10669.28 %1610.46 %10.65 %00 %1711.11 %
 
สาขา ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จ
ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาที่สำเร็จ
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ แต่ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลย
คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย1386.67 %16.67 %16.67 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์1100 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์654.55 %19.09 %327.27 %19.09 %
สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม725.93 %622.22 %933.33 %518.52 %
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น1100 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า642.86 %17.14 %535.71 %214.29 %
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ2750 %916.67 %814.81 %1018.52 %
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร1343.33 %413.33 %413.33 %930 %
รวม7448.37 %2214.38 %3019.61 %2717.65 %
 
สาขา การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย66.67 %6.67 %20 %0 %6.67 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์0 %100 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์54.55 %18.18 %9.09 %0 %18.18 %
สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม18.52 %22.22 %25.93 %18.52 %14.81 %
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า42.86 %14.29 %21.43 %21.43 %0 %
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ25.93 %27.78 %31.48 %5.56 %9.26 %
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร33.33 %30 %20 %13.33 %3.33 %
รวม33.99 %23.53 %24.18 %9.8 %8.5 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี