หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ณ 11/30/2020 6:40:49 PM
   
สาขา
จำนวนบัณฑิต
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
จำนวนผู้กรอกข้อมูล (คน)
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
เปอร์เซ็นต์รวม สถานะ รายชื่อบัณฑิต
142---142 
142---142 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเครื่องหนัง
2---2 
2---2 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาจิตรกรรม
19---19 
19---19 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
1---1 
1---1 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาดนตรีสากล
12---12 
12---12 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาประติมากรรม
13---13 
13---13 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาศิลปะไทย
17---17 
17---17 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
14---14 
14---14 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาหัตถกรรม
11---11 
10---10 
90.91 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
22---22 
22---22 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
26---26 
25---25 
96.15 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาออกแบบภายใน
26---26 
26---26 
100 %คลิกดูรายชื่อ
รวม
305000305
303000303
99.34 % 
 
คณะ งานใหม่ รวมงานใหม่ งานเดิม รวมมีงานทำ ยังไม่เคยทำงาน ศึกษาต่อ
มีงานทำ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ ทำงานและกำลังศึกษาต่อ อยู่ในสายงานเดิม
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
4148.81 %00 %910.71 %11.19 %5160.71 %67.14 %5767.86 %2732.14 %00 %
สาขาวิชาเครื่องหนัง1100 %00 %00 %00 %1100 %00 %1100 %00 %00 %
สาขาวิชาดนตรีสากล00 %00 %1100 %00 %1100 %00 %1100 %00 %00 %
สาขาวิชาประติมากรรม00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %1100 %00 %
สาขาวิชาศิลปะไทย00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %1100 %00 %
สาขาวิชาหัตถกรรม675 %00 %00 %00 %675 %00 %675 %225 %00 %
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์1045.45 %00 %14.55 %00 %1150 %14.55 %1254.55 %1045.45 %00 %
สาขาวิชาออกแบบภายใน250 %00 %00 %00 %250 %125 %375 %125 %00 %
รวม6049.18 %00 %119.02 %10.82 %7259.02 %86.56 %8065.57 %4234.43 %00 %
 
สาขา ระยะเวลาที่ได้งานหลังสำเร็จการศึกษา
งานเเดิม / ได้งานระหว่างศึกษา ได้งานก่อนจบ / ได้งานทันที 1 - 2 เดือน 3 - 6 เดือน 7 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
1526.32 %1526.32 %1729.82 %712.28 %23.51 %00 %11.75 %
สาขาวิชาเครื่องหนัง00 %00 %00 %00 %00 %00 %1100 %
สาขาวิชาดนตรีสากล1100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาประติมากรรม00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาศิลปะไทย00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาหัตถกรรม00 %116.67 %583.33 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์216.67 %541.67 %216.67 %216.67 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาออกแบบภายใน133.33 %133.33 %00 %133.33 %00 %00 %00 %
รวม1923.75 %2227.5 %2430 %1012.5 %22.5 %00 %22.5 %
 
คณะ ประเภทของงาน
ข้าราชการ
/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
/องค์กรธุรกิจเอกชน
ธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ
/Startup
กิจการของบิดา มารดา
/ครอบครัว
พนักงานองค์การต่างประเทศ
/ระหว่างประเทศ
อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
1322.81 %00 %2849.12 %47.02 %00 %00 %1221.05 %
สาขาวิชาเครื่องหนัง00 %00 %1100 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาดนตรีสากล00 %00 %1100 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาประติมากรรม00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาศิลปะไทย00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาหัตถกรรม116.67 %00 %466.67 %00 %00 %00 %116.67 %
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์00 %00 %1083.33 %18.33 %00 %00 %18.33 %
สาขาวิชาออกแบบภายใน00 %00 %3100 %00 %00 %00 %00 %
รวม1417.5 %00 %4758.75 %56.25 %00 %00 %1417.5 %
 
สาขา ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จ
ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาที่สำเร็จ
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ แต่ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลย
คน % คน % คน % คน %
3663.16 %47.02 %1017.54 %712.28 %
สาขาวิชาเครื่องหนัง00 %00 %00 %1100 %
สาขาวิชาดนตรีสากล00 %1100 %00 %00 %
สาขาวิชาประติมากรรม00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาศิลปะไทย00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาหัตถกรรม00 %00 %583.33 %116.67 %
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์975 %18.33 %18.33 %18.33 %
สาขาวิชาออกแบบภายใน266.67 %00 %133.33 %00 %
รวม4758.75 %67.5 %1721.25 %1012.5 %
 
สาขา การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
50.88 %29.82 %12.28 %5.26 %1.75 %
สาขาวิชาเครื่องหนัง0 %0 %100 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีสากล0 %0 %0 %100 %0 %
สาขาวิชาประติมากรรม0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะไทย0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาหัตถกรรม0 %33.33 %66.67 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์33.33 %33.33 %16.67 %0 %16.67 %
สาขาวิชาออกแบบภายใน33.33 %33.33 %33.33 %0 %0 %
รวม42.5 %30 %18.75 %5 %3.75 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี