หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ณ 11/30/2020 5:50:46 PM
   
สาขา
จำนวนบัณฑิต
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
จำนวนผู้กรอกข้อมูล (คน)
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
เปอร์เซ็นต์รวม สถานะ รายชื่อบัณฑิต
--11-11 
--10-10 
90.91 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร
56---56 
54---54 
96.43 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
--15-15 
--12-12 
80 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
104---104 
99---99 
95.19 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
48-3-51 
47-0-47 
92.16 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
32---32 
31---31 
96.88 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
97-1-98 
91-1-92 
93.88 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
1---1 
1---1 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
18---18 
18---18 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก
41---41 
40---40 
97.56 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
34---34 
33---33 
97.06 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
93-12-105 
90-10-100 
95.24 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
--3-3 
--3-3 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
119-2-121 
111-2-113 
93.39 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
--9-9 
--6-6 
66.67 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
29---29 
26---26 
89.66 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
49---49 
48---48 
97.96 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
32---32 
32---32 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
27---27 
26---26 
96.3 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
173---173 
166---166 
95.95 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
--5-5 
--5-5 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
147-4-151 
145-4-149 
98.68 %คลิกดูรายชื่อ
รวม
1,10006501,165
1,05805301,111
95.36 % 
 
คณะ งานใหม่ รวมงานใหม่ งานเดิม รวมมีงานทำ ยังไม่เคยทำงาน ศึกษาต่อ
มีงานทำ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ ทำงานและกำลังศึกษาต่อ อยู่ในสายงานเดิม
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
342.86 %00 %342.86 %00 %685.71 %00 %685.71 %00 %114.29 %
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร3465.38 %11.92 %23.85 %00 %3771.15 %47.69 %4178.85 %611.54 %59.62 %
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต133.33 %00 %00 %00 %133.33 %266.67 %3100 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์2858.33 %24.17 %714.58 %12.08 %3879.17 %48.33 %4287.5 %48.33 %24.17 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี2656.52 %12.17 %12.17 %24.35 %3065.22 %36.52 %3371.74 %817.39 %510.87 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ2071.43 %13.57 %13.57 %00 %2278.57 %00 %2278.57 %414.29 %27.14 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล2358.97 %25.13 %410.26 %12.56 %3076.92 %25.13 %3282.05 %615.38 %12.56 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร1100 %00 %00 %00 %1100 %00 %1100 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม1161.11 %00 %211.11 %00 %1372.22 %211.11 %1583.33 %316.67 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก1659.26 %27.41 %13.7 %13.7 %2074.07 %13.7 %2177.78 %414.81 %27.41 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์337.5 %00 %337.5 %00 %675 %00 %675 %225 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า1948.72 %25.13 %615.38 %12.56 %2871.79 %512.82 %3384.62 %615.38 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา2242.31 %23.85 %1121.15 %00 %3567.31 %815.38 %4382.69 %713.46 %23.85 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา00 %150 %00 %00 %150 %150 %2100 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ1456 %00 %416 %00 %1872 %28 %2080 %520 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ1033.33 %413.33 %516.67 %00 %1963.33 %26.67 %2170 %826.67 %13.33 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม2175 %00 %27.14 %00 %2382.14 %00 %2382.14 %414.29 %13.57 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร1973.08 %27.69 %27.69 %00 %2388.46 %13.85 %2492.31 %27.69 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม4768.12 %22.9 %68.7 %00 %5579.71 %34.35 %5884.06 %1115.94 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ00 %00 %1100 %00 %1100 %00 %1100 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ3649.32 %22.74 %1013.7 %11.37 %4967.12 %1216.44 %6183.56 %810.96 %45.48 %
รวม35456.91 %243.86 %7111.41 %71.13 %45673.31 %528.36 %50881.67 %8814.15 %264.18 %
 
สาขา ระยะเวลาที่ได้งานหลังสำเร็จการศึกษา
งานเเดิม / ได้งานระหว่างศึกษา ได้งานก่อนจบ / ได้งานทันที 1 - 2 เดือน 3 - 6 เดือน 7 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
350 %116.67 %00 %116.67 %116.67 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร717.07 %1639.02 %1229.27 %37.32 %00 %24.88 %12.44 %
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต266.67 %00 %133.33 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์1330.95 %49.52 %1945.24 %511.9 %12.38 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี515.15 %412.12 %1339.39 %721.21 %13.03 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ29.09 %313.64 %940.91 %522.73 %313.64 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล825 %39.38 %1546.88 %26.25 %13.12 %13.12 %26.25 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร00 %00 %1100 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม426.67 %533.33 %640 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก419.05 %523.81 %838.1 %419.05 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์350 %233.33 %00 %116.67 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า1339.39 %39.09 %1236.36 %412.12 %00 %13.03 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา2148.84 %613.95 %1125.58 %24.65 %12.33 %12.33 %12.33 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา2100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ630 %315 %630 %15 %15 %00 %15 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ1152.38 %523.81 %14.76 %314.29 %14.76 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม28.7 %834.78 %939.13 %28.7 %28.7 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร520.83 %416.67 %1041.67 %416.67 %14.17 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม1118.97 %1017.24 %2543.1 %813.79 %11.72 %35.17 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ1100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ2439.34 %813.11 %1829.51 %914.75 %11.64 %11.64 %00 %
รวม14728.94 %9017.72 %17634.65 %6112.01 %152.95 %91.77 %50.98 %
 
คณะ ประเภทของงาน
ข้าราชการ
/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
/องค์กรธุรกิจเอกชน
ธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ
/Startup
กิจการของบิดา มารดา
/ครอบครัว
พนักงานองค์การต่างประเทศ
/ระหว่างประเทศ
อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
466.67 %00 %233.33 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร12.44 %00 %3687.8 %49.76 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต3100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์511.9 %24.76 %3480.95 %12.38 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี13.03 %00 %3090.91 %13.03 %00 %00 %13.03 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ00 %00 %22100 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล00 %00 %2990.62 %39.38 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร00 %00 %1100 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม00 %00 %1493.33 %16.67 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก00 %00 %1990.48 %29.52 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์00 %00 %466.67 %116.67 %00 %00 %116.67 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า39.09 %824.24 %2266.67 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา1534.88 %12.33 %2660.47 %12.33 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา00 %00 %150 %00 %00 %00 %150 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ00 %00 %1680 %15 %15 %00 %210 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ00 %00 %2095.24 %14.76 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม00 %14.35 %2295.65 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร00 %00 %24100 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม23.45 %46.9 %5187.93 %11.72 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ00 %00 %1100 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ23.28 %00 %5895.08 %11.64 %00 %00 %00 %
รวม367.09 %163.15 %43285.04 %183.54 %10.2 %00 %50.98 %
 
สาขา ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จ
ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาที่สำเร็จ
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ แต่ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลย
คน % คน % คน % คน %
466.67 %00 %00 %233.33 %
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร1126.83 %12.44 %1434.15 %1536.59 %
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต3100 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์2661.9 %00 %716.67 %921.43 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี721.21 %13.03 %1133.33 %1442.42 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ836.36 %29.09 %627.27 %627.27 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล1546.88 %39.38 %825 %618.75 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร00 %00 %00 %1100 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม960 %00 %320 %320 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก1152.38 %29.52 %419.05 %419.05 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์350 %116.67 %233.33 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า1957.58 %13.03 %412.12 %927.27 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา3786.05 %00 %24.65 %49.3 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา2100 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ1365 %00 %00 %735 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ1257.14 %29.52 %314.29 %419.05 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม834.78 %313.04 %417.39 %834.78 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร520.83 %416.67 %729.17 %833.33 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม3356.9 %23.45 %58.62 %1831.03 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ00 %00 %00 %1100 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ3354.1 %00 %914.75 %1931.15 %
รวม25950.98 %224.33 %8917.52 %13827.17 %
 
สาขา การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
16.67 %66.67 %16.67 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร29.27 %34.15 %31.71 %2.44 %2.44 %
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต33.33 %66.67 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์14.29 %50 %30.95 %4.76 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี15.15 %27.27 %51.52 %6.06 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ22.73 %45.45 %22.73 %0 %9.09 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล28.12 %31.25 %31.25 %9.38 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร0 %0 %100 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม13.33 %46.67 %40 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก28.57 %19.05 %33.33 %19.05 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์0 %66.67 %0 %33.33 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า21.21 %60.61 %9.09 %6.06 %3.03 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา41.86 %37.21 %20.93 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ25 %60 %10 %5 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ23.81 %52.38 %14.29 %9.52 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม4.35 %60.87 %30.43 %0 %4.35 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร4.17 %45.83 %33.33 %12.5 %4.17 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม15.52 %41.38 %37.93 %5.17 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ0 %0 %100 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ18.03 %45.9 %27.87 %6.56 %1.64 %
รวม20.87 %43.5 %28.54 %5.71 %1.38 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี