หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ณ 11/30/2020 6:42:40 PM
   
สาขา
จำนวนบัณฑิต
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
จำนวนผู้กรอกข้อมูล (คน)
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
เปอร์เซ็นต์รวม สถานะ รายชื่อบัณฑิต
2-11-13 
0-2-2 
15.38 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
--3-3 
--3-3 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
40---40 
40---40 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเคมี
41---41 
41---41 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
41---41 
37---37 
90.24 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
73---73 
68---68 
93.15 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
29---29 
24---24 
82.76 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
69---69 
69---69 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
31---31 
31---31 
100 %คลิกดูรายชื่อ
รวม
3260140340
310050315
92.65 % 
 
คณะ งานใหม่ รวมงานใหม่ งานเดิม รวมมีงานทำ ยังไม่เคยทำงาน ศึกษาต่อ
มีงานทำ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ ทำงานและกำลังศึกษาต่อ อยู่ในสายงานเดิม
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาคณิตศาสตร์00 %00 %1100 %00 %1100 %00 %1100 %00 %00 %
สาขาวิชาคณิตศาสตร์2565.79 %25.26 %00 %12.63 %2873.68 %615.79 %3489.47 %37.89 %12.63 %
สาขาวิชาเคมี2262.86 %12.86 %38.57 %00 %2674.29 %411.43 %3085.71 %12.86 %411.43 %
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์1955.88 %00 %25.88 %12.94 %2264.71 %25.88 %2470.59 %38.82 %720.59 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3159.62 %23.85 %815.38 %00 %4178.85 %35.77 %4484.62 %611.54 %23.85 %
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์1562.5 %00 %312.5 %00 %1875 %14.17 %1979.17 %416.67 %14.17 %
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์3658.06 %69.68 %46.45 %00 %4674.19 %46.45 %5080.65 %1219.35 %00 %
สาขาวิชาสถิติประยุกต์2278.57 %00 %13.57 %00 %2382.14 %13.57 %2485.71 %310.71 %13.57 %
รวม17062.04 %114.01 %228.03 %20.73 %20574.82 %217.66 %22682.48 %3211.68 %165.84 %
 
สาขา ระยะเวลาที่ได้งานหลังสำเร็จการศึกษา
งานเเดิม / ได้งานระหว่างศึกษา ได้งานก่อนจบ / ได้งานทันที 1 - 2 เดือน 3 - 6 เดือน 7 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาคณิตศาสตร์1100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาคณิตศาสตร์823.53 %823.53 %1235.29 %411.76 %25.88 %00 %00 %
สาขาวิชาเคมี826.67 %1343.33 %516.67 %310 %00 %13.33 %00 %
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์416.67 %416.67 %1250 %416.67 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ1329.55 %613.64 %2045.45 %24.55 %24.55 %00 %00 %
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์421.05 %631.58 %526.32 %421.05 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1428 %1530 %1530 %48 %24 %00 %00 %
สาขาวิชาสถิติประยุกต์28.33 %312.5 %729.17 %1145.83 %14.17 %00 %00 %
รวม5423.89 %5524.34 %7633.63 %3214.16 %73.1 %10.44 %00 %
 
คณะ ประเภทของงาน
ข้าราชการ
/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
/องค์กรธุรกิจเอกชน
ธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ
/Startup
กิจการของบิดา มารดา
/ครอบครัว
พนักงานองค์การต่างประเทศ
/ระหว่างประเทศ
อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาคณิตศาสตร์1100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาคณิตศาสตร์411.76 %00 %2882.35 %25.88 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเคมี13.33 %826.67 %2170 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์520.83 %28.33 %1770.83 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ00 %12.27 %3886.36 %12.27 %00 %00 %49.09 %
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์210.53 %15.26 %1578.95 %00 %00 %00 %15.26 %
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์00 %24 %4692 %12 %00 %00 %12 %
สาขาวิชาสถิติประยุกต์00 %28.33 %2291.67 %00 %00 %00 %00 %
รวม135.75 %167.08 %18782.74 %41.77 %00 %00 %62.65 %
 
สาขา ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จ
ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาที่สำเร็จ
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ แต่ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลย
คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาคณิตศาสตร์1100 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาคณิตศาสตร์926.47 %25.88 %1852.94 %514.71 %
สาขาวิชาเคมี1963.33 %13.33 %26.67 %826.67 %
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์1041.67 %14.17 %520.83 %833.33 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ2147.73 %49.09 %920.45 %1022.73 %
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์315.79 %526.32 %631.58 %526.32 %
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์2958 %24 %816 %1122 %
สาขาวิชาสถิติประยุกต์625 %14.17 %937.5 %833.33 %
รวม9843.36 %167.08 %5725.22 %5524.34 %
 
สาขา การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
สาขาวิชาคณิตศาสตร์100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาคณิตศาสตร์26.47 %41.18 %20.59 %8.82 %2.94 %
สาขาวิชาเคมี26.67 %50 %23.33 %0 %0 %
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์20.83 %58.33 %16.67 %4.17 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ18.18 %27.27 %36.36 %18.18 %0 %
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์15.79 %31.58 %36.84 %15.79 %0 %
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์18 %38 %26 %14 %4 %
สาขาวิชาสถิติประยุกต์12.5 %45.83 %29.17 %8.33 %4.17 %
รวม20.35 %40.27 %26.99 %10.62 %1.77 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี