หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ณ 11/30/2020 6:14:36 PM
   
สาขา
จำนวนบัณฑิต
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
จำนวนผู้กรอกข้อมูล (คน)
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
เปอร์เซ็นต์รวม สถานะ รายชื่อบัณฑิต
13-38657 
9-32546 
80.7 %คลิกดูรายชื่อ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2-29-31 
1-25-26 
83.87 %คลิกดูรายชื่อ
บัญชี
215---215 
204---204 
94.88 %คลิกดูรายชื่อ
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
110---110 
90---90 
81.82 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาการเงิน
94---94 
88---88 
93.62 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาการจัดการ
348---348 
240---240 
68.97 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาการตลาด
206-5-211 
147-5-152 
72.04 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)
10---10 
9---9 
90 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
110---110 
94---94 
85.45 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
36---36 
34---34 
94.44 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
197---197 
182---182 
92.39 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
1---1 
1---1 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2--13 
0--11 
33.33 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
22---22 
10---10 
45.45 %คลิกดูรายชื่อ
รวม
1,36607271,445
1,10906261,177
81.45 % 
 
คณะ งานใหม่ รวมงานใหม่ งานเดิม รวมมีงานทำ ยังไม่เคยทำงาน ศึกษาต่อ
มีงานทำ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ ทำงานและกำลังศึกษาต่อ อยู่ในสายงานเดิม
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
327.27 %00 %218.18 %00 %545.45 %436.36 %981.82 %218.18 %00 %
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต116.67 %00 %233.33 %00 %350 %350 %6100 %00 %00 %
บัญชี2281.48 %27.41 %00 %00 %2488.89 %00 %2488.89 %311.11 %00 %
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ1862.07 %13.45 %26.9 %00 %2172.41 %26.9 %2379.31 %413.79 %26.9 %
สาขาวิชาการเงิน5071.43 %11.43 %57.14 %00 %5680 %11.43 %5781.43 %1318.57 %00 %
สาขาวิชาการจัดการ6853.54 %53.94 %2116.54 %21.57 %9675.59 %97.09 %10582.68 %2015.75 %21.57 %
สาขาวิชาการตลาด3660 %35 %813.33 %00 %4778.33 %35 %5083.33 %1016.67 %00 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ5665.12 %11.16 %66.98 %11.16 %6474.42 %22.33 %6676.74 %1517.44 %55.81 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)457.14 %00 %114.29 %00 %571.43 %114.29 %685.71 %114.29 %00 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ5354.64 %11.03 %1111.34 %11.03 %6668.04 %1111.34 %7779.38 %1616.49 %44.12 %
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ00 %00 %1100 %00 %1100 %00 %1100 %00 %00 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)360 %00 %00 %00 %360 %120 %480 %120 %00 %
รวม31459.7 %142.66 %5911.22 %40.76 %39174.33 %377.03 %42881.37 %8516.16 %132.47 %
 
สาขา ระยะเวลาที่ได้งานหลังสำเร็จการศึกษา
งานเเดิม / ได้งานระหว่างศึกษา ได้งานก่อนจบ / ได้งานทันที 1 - 2 เดือน 3 - 6 เดือน 7 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
666.67 %222.22 %111.11 %00 %00 %00 %00 %
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต583.33 %00 %116.67 %00 %00 %00 %00 %
บัญชี28.33 %729.17 %1145.83 %312.5 %14.17 %00 %00 %
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ521.74 %417.39 %626.09 %730.43 %14.35 %00 %00 %
สาขาวิชาการเงิน712.28 %1831.58 %1933.33 %1322.81 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาการจัดการ3533.33 %1514.29 %2927.62 %1918.1 %65.71 %00 %00 %
สาขาวิชาการตลาด1428 %1530 %1224 %714 %12 %00 %00 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ913.64 %1522.73 %2233.33 %1421.21 %57.58 %11.52 %00 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)233.33 %233.33 %233.33 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2329.87 %1012.99 %2532.47 %911.69 %810.39 %11.3 %00 %
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ1100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)125 %00 %250 %125 %00 %00 %00 %
รวม11025.7 %8820.56 %13030.37 %7317.06 %225.14 %20.47 %00 %
 
คณะ ประเภทของงาน
ข้าราชการ
/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
/องค์กรธุรกิจเอกชน
ธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ
/Startup
กิจการของบิดา มารดา
/ครอบครัว
พนักงานองค์การต่างประเทศ
/ระหว่างประเทศ
อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
333.33 %00 %333.33 %333.33 %00 %00 %00 %
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต233.33 %116.67 %116.67 %233.33 %00 %00 %00 %
บัญชี14.17 %14.17 %2291.67 %00 %00 %00 %00 %
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ00 %14.35 %2191.3 %14.35 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาการเงิน23.51 %1628.07 %3968.42 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาการจัดการ87.62 %87.62 %8177.14 %76.67 %00 %00 %10.95 %
สาขาวิชาการตลาด00 %48 %4386 %24 %00 %00 %12 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ11.52 %46.06 %5786.36 %46.06 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)116.67 %00 %350 %233.33 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ1012.99 %11.3 %5774.03 %79.09 %00 %00 %22.6 %
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ1100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)00 %00 %4100 %00 %00 %00 %00 %
รวม296.78 %368.41 %33177.34 %286.54 %00 %00 %40.93 %
 
สาขา ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จ
ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาที่สำเร็จ
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ แต่ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลย
คน % คน % คน % คน %
222.22 %00 %333.33 %444.44 %
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต466.67 %00 %116.67 %116.67 %
บัญชี1770.83 %00 %520.83 %28.33 %
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ313.04 %313.04 %1043.48 %730.43 %
สาขาวิชาการเงิน3052.63 %35.26 %1424.56 %1017.54 %
สาขาวิชาการจัดการ2725.71 %87.62 %3533.33 %3533.33 %
สาขาวิชาการตลาด2040 %612 %1122 %1326 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ1421.21 %34.55 %2639.39 %2334.85 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)116.67 %116.67 %233.33 %233.33 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ1418.18 %911.69 %3342.86 %2127.27 %
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ1100 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)125 %00 %375 %00 %
รวม13431.31 %337.71 %14333.41 %11827.57 %
 
สาขา การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
11.11 %55.56 %22.22 %11.11 %0 %
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต16.67 %50 %33.33 %0 %0 %
บัญชี29.17 %50 %20.83 %0 %0 %
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ8.7 %34.78 %47.83 %4.35 %4.35 %
สาขาวิชาการเงิน21.05 %43.86 %22.81 %8.77 %3.51 %
สาขาวิชาการจัดการ13.33 %42.86 %33.33 %8.57 %1.9 %
สาขาวิชาการตลาด12 %48 %32 %6 %2 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ12.12 %40.91 %37.88 %6.06 %3.03 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %16.67 %50 %33.33 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ12.99 %28.57 %46.75 %10.39 %1.3 %
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)25 %0 %75 %0 %0 %
รวม14.72 %40.19 %35.28 %7.71 %2.1 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี