หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ณ 11/30/2020 5:55:16 PM
   
สาขา
จำนวนบัณฑิต
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
จำนวนผู้กรอกข้อมูล (คน)
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
เปอร์เซ็นต์รวม สถานะ รายชื่อบัณฑิต
2215620-198 
1015610-176 
88.89 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
--4-4 
--3-3 
75 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
31---31 
31---31 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
116-2-118 
105-2-107 
90.68 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
--10-10 
--8-8 
80 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
115---115 
110---110 
95.65 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
25---25 
25---25 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
18---18 
18---18 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
11---11 
10---10 
90.91 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
20---20 
15---15 
75 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
13---13 
11---11 
84.62 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
6---6 
6---6 
100 %คลิกดูรายชื่อ
รวม
377156360569
341156230520
91.39 % 
 
คณะ งานใหม่ รวมงานใหม่ งานเดิม รวมมีงานทำ ยังไม่เคยทำงาน ศึกษาต่อ
มีงานทำ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ ทำงานและกำลังศึกษาต่อ อยู่ในสายงานเดิม
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
318.75 %425 %425 %00 %1168.75 %531.25 %16100 %00 %00 %
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร00 %00 %00 %00 %00 %1100 %1100 %00 %00 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)240 %00 %120 %00 %360 %120 %480 %120 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา3051.72 %23.45 %712.07 %35.17 %4272.41 %813.79 %5086.21 %712.07 %11.72 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา00 %00 %00 %00 %00 %1100 %1100 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา5456.84 %00 %99.47 %11.05 %6467.37 %66.32 %7073.68 %2223.16 %33.16 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์685.71 %00 %00 %114.29 %7100 %00 %7100 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล150 %150 %00 %00 %2100 %00 %2100 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า266.67 %00 %00 %00 %266.67 %133.33 %3100 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา266.67 %133.33 %00 %00 %3100 %00 %3100 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม133.33 %00 %00 %00 %133.33 %133.33 %266.67 %00 %133.33 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ1100 %00 %00 %00 %1100 %00 %1100 %00 %00 %
รวม10252.31 %84.1 %2110.77 %52.56 %13669.74 %2412.31 %16082.05 %3015.38 %52.56 %
 
สาขา ระยะเวลาที่ได้งานหลังสำเร็จการศึกษา
งานเเดิม / ได้งานระหว่างศึกษา ได้งานก่อนจบ / ได้งานทันที 1 - 2 เดือน 3 - 6 เดือน 7 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
1381.25 %00 %212.5 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร1100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)250 %00 %125 %125 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา1734 %1122 %1632 %48 %12 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา1100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา1521.43 %1420 %2738.57 %1014.29 %22.86 %00 %11.43 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์00 %457.14 %228.57 %114.29 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล150 %150 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า133.33 %00 %133.33 %00 %133.33 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา133.33 %266.67 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม150 %150 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ00 %00 %00 %1100 %00 %00 %00 %
รวม5333.12 %3320.62 %4930.63 %1710.62 %42.5 %00 %10.62 %
 
คณะ ประเภทของงาน
ข้าราชการ
/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
/องค์กรธุรกิจเอกชน
ธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ
/Startup
กิจการของบิดา มารดา
/ครอบครัว
พนักงานองค์การต่างประเทศ
/ระหว่างประเทศ
อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
850 %00 %637.5 %00 %00 %00 %212.5 %
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร1100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)375 %00 %00 %00 %00 %00 %125 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา714 %12 %3570 %510 %00 %00 %24 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา1100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา811.43 %22.86 %5680 %45.71 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์342.86 %00 %457.14 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล150 %00 %150 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า00 %00 %3100 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา00 %00 %3100 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม150 %00 %150 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ1100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
รวม3421.25 %31.88 %10968.12 %95.62 %00 %00 %53.12 %
 
สาขา ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จ
ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาที่สำเร็จ
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ แต่ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลย
คน % คน % คน % คน %
956.25 %16.25 %425 %212.5 %
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร00 %00 %1100 %00 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)4100 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา1224 %918 %1938 %1020 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา1100 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา1825.71 %34.29 %2637.14 %2332.86 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์228.57 %114.29 %457.14 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล2100 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า133.33 %133.33 %00 %133.33 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา133.33 %00 %00 %266.67 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม150 %150 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ1100 %00 %00 %00 %
รวม5232.5 %1610 %5433.75 %3823.75 %
 
สาขา การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
50 %50 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร0 %100 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)50 %50 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา22 %32 %34 %12 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา18.57 %34.29 %38.57 %5.71 %2.86 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์28.57 %28.57 %42.86 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า33.33 %33.33 %0 %0 %33.33 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา33.33 %33.33 %33.33 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม50 %0 %0 %0 %50 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ0 %100 %0 %0 %0 %
รวม26.25 %35 %30 %6.25 %2.5 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี