หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |ติดต่อเรา       เข้าสู่ระบบ  
 
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 ประจำปีการศึกษา 2558 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข้อมูล ณ วันที่่ 10/12/2559 15:38:09
ลำดับ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207001-1 ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์   แจ๊ดทอง17/2/2559 15:34:25 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207002-9 นายชวนัท   อัมพะเศวต18/2/2559 10:31:02 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207003-7 นายธนากร   จักรหา17/2/2559 14:57:30 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207004-5 นางสาวจริยา   พานทอง17/2/2559 13:55:16 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207005-2 นายธีร์ธวัช   โลหะประเสริฐ17/2/2559 15:08:10 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207006-0 นางสาวรังสิมาธรณ์   เพชรอุดมศักดิ์31/3/2559 15:49:45 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207007-8 นางศิริวรรณ์   รัตนกร31/3/2559 15:44:38 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207008-6 นางสาวสุธีรา   ก้งทอง17/2/2559 15:25:35 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207009-4 นายสมบัติ   บุตรแสนคม17/2/2559 13:16:47 
10 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207010-2 นางสาวเกศรา   เชียงพรม17/2/2559 15:53:56 
11 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207011-0 นางสาวศิริ   สกุลงาม17/2/2559 14:24:17 
12 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207012-8 นางสาววริษฐา   จันทะแสง17/2/2559 13:39:42 
13 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207013-6 นางสาวณัฐกุล   พองผลา17/2/2559 14:08:55 
14 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207014-4 นางสาวนลัทพร   ทองดี17/2/2559 15:21:05 
15 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207016-9 นางสาวอริสา   สักการะ17/2/2559 14:29:17 
16 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207017-7 นางสาวอุษา   สินตระกูลชัย17/2/2559 14:42:21 
17 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207019-3 นางสาวณัฏฐกันย์   อารมคง31/3/2559 15:54:29 
18 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207020-1 นางสาวฌศิกานต์   เกาะทอง17/2/2559 13:48:25 
19 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207021-9 นางสาวโชติกา   วงษ์กระจ่าง17/2/2559 15:12:12 
20 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207022-7 นางสาวนิราภรณ์   โตอำพันธ์17/2/2559 14:13:23 
21 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207023-5 นายวัลนพ   หลักแวงมล17/2/2559 14:37:44 
22 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207024-3 นายสงกรานต์   เอี่ยมรอด17/2/2559 15:16:01 
23 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207025-0 นางสาววลัยลักษณ์   โคสุวรรณ17/2/2559 15:47:27 
24 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207026-8 นางสาวธรรมสรณ์   รุกขชาติ18/2/2559 11:30:20 
25 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207027-6 นายธีรพงษ์   สุขสมทรง17/2/2559 15:02:21 
26 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207028-4 นางสาวรัตมณี   ดาศรี17/2/2559 14:50:00 
27 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207029-2 นางสาวชลธิชา   ช้างคำ17/2/2559 15:39:44 
28 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207030-0 นางสาวกรรณิการ์   นันบุญมา17/2/2559 14:03:53 
29 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207031-8 นางสุภัตตรา   ปึกขาว18/2/2559 9:45:55 
30 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207032-6 นายวุฒิชัย   คำมุงคุณ17/2/2559 16:14:28 
31 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207035-9 นายพีระพงษ์   เลี้ยงอยู่18/2/2559 9:41:46 
32 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207036-7 นายดุษฎี   แพนลา17/2/2559 16:07:31 
33 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207037-5 นายดลชัย   วงษ์พึ่งตน18/2/2559 10:42:35 
34 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207038-3 นางน้ำผึ้ง   ธรรมวัตร18/2/2559 10:35:59 
35 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207039-1 นางสาววนิดา   ทองเอม18/2/2559 10:15:49 
36 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207040-9 นายทวีพัทธ์   อาฒยะพันธุ์17/2/2559 16:02:58 
37 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207041-7 นายศราวุธ   แพ่งประสิทธิ์18/2/2559 10:11:14 
38 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207042-5 นางสาวสุพัตรา   ทับทิมไทร18/2/2559 10:23:20 
39 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207043-3 นางสาวซัลมี   อีซอ1/4/2559 10:30:57 
40 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207044-1 นางสาวเพชรลดา   ฉัตรเฉลิมกิจ18/2/2559 10:20:04 
41 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207045-8 นางสาวพิชามญชุ์   กะรัตน์18/2/2559 9:35:32 
42 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207046-6 นางสาวชญานี   บูลพิภพอนันต์18/2/2559 10:03:42 
43 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207051-6 นางสาวสุธิดา   สถาพรพานิช18/2/2559 10:08:44 
44 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207052-4 นางสาวลภาวัน   บัวเทศ18/2/2559 9:53:13 
45 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207055-7 นางสาวอัญชลี   นามวิเศษ18/2/2559 9:11:23 
46 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207056-5 นางสาวเชาวลัย   โยธารักษ์17/2/2559 16:22:36 
47 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207057-3 นางอัญชลี   พันธ์โบ18/2/2559 9:59:55 
48 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207060-7 นางสาวธัญญกร   จันทะโมคา30/3/2559 14:18:05 
49 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207061-5 นางสาวดวงฤดี   บุตรงาม30/3/2559 12:55:05 
50 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207062-3 นางสาวเมวิกา   อุดมพืช18/2/2559 12:02:16 
51 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207063-1 นายปัญญา   บัวบาน18/2/2559 11:14:34 
52 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207066-4 นางอุลัย   ศิริศรี18/2/2559 11:10:50 
53 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207067-2 นางสาวปวิณตา   ปาแดง30/3/2559 13:18:00 
54 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207068-0 นางสาวทิพย์วิมล   บานเย็น30/3/2559 13:03:02 
55 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207069-8 นางปิยรัตน์   โยธาวงค์1/4/2559 10:37:30 
56 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207070-6 นางสาวกมลวรรณ   จันทร์แก้ว18/2/2559 10:59:38 
57 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207071-4 นางสาวอทิตยา   เดชสุภา18/2/2559 11:54:45 
58 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207072-2 นางวชิราภรณ์   ปัคมา30/3/2559 13:59:13 
59 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207075-5 นางเยาวภา   สังข์อยู่สุข30/3/2559 11:27:26 
60 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207076-3 นางสาวณัฏฐา   วงศ์สกุลเกียรติ30/3/2559 12:44:07 
61 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207077-1 นายเกษม   พิมพ์เงิน18/2/2559 11:36:57 
62 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207080-5 นางสาวปิยพร   แปรกิ่ง18/2/2559 11:42:25 
63 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207081-3 นางสาวปรารถนา   ดาราย30/3/2559 13:11:09 
64 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207082-1 นางสาวธิดา   จริตรัมย์18/2/2559 11:50:51 
65 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207083-9 นางสาวภัทรา   รอดไผ่30/3/2559 12:31:53 
66 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207084-7 นางสาวนิตยา   ขันเดช30/3/2559 11:18:30 
67 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207085-4 นางสาวจิดาภา   โสภณธรรมภาณ30/3/2559 12:48:34 
68 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207086-2 นางสาววิลาวัลย์   พันธ์มณี30/3/2559 11:41:31 
69 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207089-6 นางสาวณัฐชานันท์   โค้ววารินทร์30/3/2559 12:22:10 
70 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207090-4 นางสาวขวัญฤทัย   พรประสิทธิกุล30/3/2559 12:38:22 
71 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207093-8 นายวรวัจน์   ปรีชามานะศาสตร์31/3/2559 10:08:31 
72 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207094-6 นางสาวชลดา   เนียมวงษ์30/3/2559 15:22:02 
73 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207095-3 นางสาวรุ่งอรุณ   ก้อนใจ31/3/2559 10:03:25 
74 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207096-1 นางสาวมณเฑียร   ขวัญข้าว31/3/2559 10:53:40 
75 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207097-9 นางสาวรัตนาพร   จันทรโอภาส1/4/2559 10:47:25 
76 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207098-7 นางสิรภัทร   วันเอียด31/3/2559 9:24:03 
77 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207099-5 นายไพรัช   วัฒนกูล30/3/2559 15:16:33 
78 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207100-1 นางสาววรัชยา   ชวลิต31/3/2559 11:22:12 
79 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207102-7 นายบุญชัย   หอมสุคนธ์30/3/2559 14:24:47 
80 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207103-5 นางสาวณัฏฐนันท์   ทาคำห่อ31/3/2559 9:16:49 
81 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207106-8 นางสาวนงลักษณ์   นกอยู่30/3/2559 14:35:48 
82 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207107-6 นางสาวฐาปนี   นวลสุวรรณ์30/3/2559 14:31:43 
83 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207108-4 นางสาวจิราภรณ์   ศรีสวัสดิ์30/3/2559 14:54:35 
84 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207110-0 นายจารุวัตร   อินอ่อน31/3/2559 9:39:48 
85 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207111-8 นางสาวปิยะภัทร์   ศุขวัฒน์31/3/2559 11:00:16 
86 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207112-6 นางสาวพรทวี   มุ่งหมาย31/3/2559 9:32:09 
87 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207113-4 นายภัทรพล   สิทธิกูล30/3/2559 14:43:57 
88 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207114-2 นางสาวธันย์ชนก   สรรพาณิชย์31/3/2559 15:26:26 
89 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207115-9 นางสาวอิสรีย์   แวลลี่31/3/2559 9:44:20 
90 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207116-7 นางสาวนันทิดา   กังสดาน31/3/2559 9:54:59 
91 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207117-5 นางสาวฐิตารีย์   แก้วประสิทธิ์31/3/2559 13:55:05 
92 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207119-1 นางสมควร   รัตนพันธ์31/3/2559 13:05:39 
93 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207120-9 นางสาวปัทมา   จันทรักษา31/3/2559 13:16:53 
94 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207121-7 นางสาวศิริเพ็ญ   สาระพิน18/2/2559 10:26:49 
95 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207122-5 นางสาวอัมพร   บุญญาธิการ1/4/2559 10:51:25 
96 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207123-3 นางสาวศศิมา   รุ่งสะอาด18/2/2559 9:17:08 
97 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207124-1 นางสาวชุติกาญจน์   ทองลืม17/2/2559 16:30:16 
98 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207125-8 นางสาวหัทยา   สุขศรี18/2/2559 9:50:30 
99 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207126-6 นางสาวนุชนาถ   นุชเจริญ17/2/2559 16:33:17 
100 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207127-4 นางสาวเนตรนภาพร   บุญเรือง30/3/2559 13:26:44 
101 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207128-2 นางสาวนงนุช   เปรมจิตร์1/4/2559 10:11:52 
102 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207129-0 นางสาวขวัญชีวา   แสนแก้ว31/3/2559 16:29:50 
103 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207130-8 นางสาวอาภากร   ศิลป์ประเสริฐ1/4/2559 10:06:11 
104 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207131-6 นางสาวชุติมา   อรุณศิริ1/4/2559 10:21:25 
105 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207132-4 นางสาวเพ็ชร์รัตน์   แช่มสา31/3/2559 15:32:41 
106 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207133-2 นายปรีดา   ธรรมสโรช18/2/2559 11:33:57 
107 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207134-0 นางสาวทิพย์สุดา   ชาแดง1/4/2559 10:17:14 
108 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207135-7 นางสาวโสภา   ศรีทารัตน์1/4/2559 8:53:41 
109 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207136-5 นางสาวปาริชาติ   ชัยลิ้นฟ้า1/4/2559 10:24:42 
110 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207137-3 นางสาวสุพัตรา   จันที31/3/2559 16:41:33 
111 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207138-1 นายเอกพล   หาดทวายการ1/4/2559 9:16:02 
112 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207139-9 นายวิทยา   ยิ้มย้อย1/4/2559 9:25:20 
113 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207141-5 นางสาวอรทัย   เวียงสิมา31/3/2559 16:24:21 
114 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207142-3 ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐธิดา   คงเมือง1/4/2559 11:03:38 
115 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207143-1 นางสาวอริสรา   เชี่ยวสิทธิไชย31/3/2559 15:38:36 
116 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207144-9 นางสาวศิริลักษณ์   อุ่นอุพันธุ์1/4/2559 10:01:09 
117 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207145-6 นางสาวอรทัย   แดงเวียง1/4/2559 10:56:41 
118 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207146-4 นายชัย   สืบอินทร์31/3/2559 16:08:01 
119 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207147-2 นางสาวรัตนา   สุขสมร1/4/2559 8:59:12 
120 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207148-0 นายภานุมาศ   สุจริต1/4/2559 9:31:18 
121 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207149-8 นายสิงหา   ไทยเจริญ1/4/2559 9:45:23 
122 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207150-6 นางสาวจิรัชญา   สายจีน31/3/2559 16:36:42 
123 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207151-4 นางสาวบุญธิดา   วิเศษชาติ31/3/2559 15:59:12 
124 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207156-3 นางสาวภิญญาภรณ์   สมานมาก18/2/2559 11:47:13 
125 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207157-1 นางสาวธีอุษา   จินดามณี18/2/2559 11:58:28 
126 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207158-9 นายเกษมศรี   ศรีภา31/3/2559 14:01:19 
127 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207159-7 นางสาวพรสุดา   มั่งมูล31/3/2559 9:48:36 
128 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115320201042-3 นายพลวัฒน์   อั้งเกรียด 
129 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115360201002-3 นางสาวญาณิศา   บัวเผื่อน 
130 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115360201004-9 นายธัชกฤต   ศิรชินภัทร21/1/2559 9:13:06 
131 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115360201005-6 นางสาววิภาดา   นามบ้าน9/4/2559 21:09:50 
132 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115370201004-8 นายทวีสิทธิ์   สาสะเดาะห์ 
133 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115370201005-5 นายอนุชา   ภาผล 
134 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115370201013-9 นางสาวภัทรนันท์   แดนวงศ์ 
135 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115370201014-7 นายรุ่งโรจน์   เจริญตัว27/1/2559 12:27:33 
136 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115370201016-2 นางสาววรรณ์วิสาข์   โพธิ์มณี 
137 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115370201017-0 นางสุมาลี   บัวหลวง 
138 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115370201019-6 นายประสาน   สุวรรณรักษ์26/7/2559 15:12:06 
139 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115370201022-0 นางสาวสุพัตรา   ทองติ่ง 
140 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115370201026-1 นางสาวปุญญิศา   ผุสิตธโนดม12/3/2559 13:41:00 
141 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115370201032-9 นางสาวประอรสิริ   สุกนิล 
142 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115420201044-7 นายณัฐพงศ์   บุตรสิงห์ 
143 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115420201046-2 นายสถาพร   จรูญศรี 
144 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115470201001-2 นางสุดารัตน์   บุญมา13/1/2559 14:14:39 
145 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115470201008-7 นางสาวรติยา   ภมรปฐมกุล13/1/2559 13:39:50 
146 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115570201012-6 นางสาววันวิสา   อินทร์พันธ์ 
147 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115570201016-7 นางสาวภรณ์ทิพย์   ศรัทธาธรรมกุล 
148 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115670201001-7 นายบันลือศักดิ์   ศรีชัยสุวรรณ26/7/2559 9:09:14 
149 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115670201015-7 นางมัทธิกา   ชิดชอบ 
150 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 115310213020-6 นายวรุตม์   หงษ์อ่อน 
151 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 115310213028-9 นายศิกวัส   อรุณเนตร25/4/2559 23:15:30 
152 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115210212016-7 นายศุภกิตติ์   ธำรงนพรัตน์13/1/2559 21:39:58 
153 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115210212029-0 นายศิวัช   วรีพุฒซ้อน13/1/2559 12:20:36 
154 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115210212035-7 นายกฤษฎา   สุขแสงสุวรรณ13/1/2559 12:18:04 
155 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115310212003-3 นายทักษิณ   บุษษะ13/1/2559 10:40:01 
156 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115310212008-2 นายเจษฎากร   รัตนกุญชร13/1/2559 15:24:11 
157 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115310212010-8 นายวีรยุทธ   ศรีชัยภูมิ14/1/2559 0:30:16 
158 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115310212015-7 นายวีระศักดิ์   พูลศิลป์14/1/2559 0:32:38 
159 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115310217001-2 นายปัญญา   แก้วขาว21/1/2559 9:45:48 
160 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115310217011-1 นายรุ่งอรุณ   ใจดี20/1/2559 13:00:57 
161 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115310217014-5 นายพีรนันท์   ผลจันทร์21/1/2559 10:14:20 
162 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115310217021-0 นายพิพัฒน์   แซ่ถ่ำ21/1/2559 15:20:50 
163 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115310217022-8 นางสาวณัฐชลิน   แย้มประยูร21/1/2559 16:13:33 
164 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115310217024-4 นายปัญญา   นาดี20/1/2559 22:36:02 
165 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115310217025-1 นางสาวธาริณี   เอี่ยมโพธิ์22/1/2559 8:53:06 
166 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115310217026-9 นายณัฐพงษ์   ยรรยงค์22/1/2559 8:00:32 
167 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115310217027-7 นายณัฐพล   คณะเขต22/1/2559 9:13:13 
168 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 115210214029-8 นางสาวโสภิดา   ขาวประเสริฐ14/5/2559 16:11:05 
 
 
 
พัฒนาระบบโดย : แผนกฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3084   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat