หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |ติดต่อเรา       เข้าสู่ระบบ  
 
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 ประจำปีการศึกษา 2558 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข้อมูล ณ วันที่่ 21/2/2560 2:53:31
ลำดับ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207001-1 ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์   แจ๊ดทอง17/2/2559 15:34:25 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207002-9 นายชวนัท   อัมพะเศวต18/2/2559 10:31:02 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207003-7 นายธนากร   จักรหา17/2/2559 14:57:30 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207004-5 นางสาวจริยา   พานทอง17/2/2559 13:55:16 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207005-2 นายธีร์ธวัช   โลหะประเสริฐ17/2/2559 15:08:10 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207006-0 นางสาวรังสิมาธรณ์   เพชรอุดมศักดิ์31/3/2559 15:49:45 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207007-8 นางศิริวรรณ์   รัตนกร31/3/2559 15:44:38 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207008-6 นางสาวสุธีรา   ก้งทอง17/2/2559 15:25:35 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207009-4 นายสมบัติ   บุตรแสนคม17/2/2559 13:16:47 
10 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207010-2 นางสาวเกศรา   เชียงพรม17/2/2559 15:53:56 
11 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207011-0 นางสาวศิริ   สกุลงาม17/2/2559 14:24:17 
12 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207012-8 นางสาววริษฐา   จันทะแสง17/2/2559 13:39:42 
13 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207013-6 นางสาวณัฐกุล   พองผลา17/2/2559 14:08:55 
14 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207014-4 นางสาวนลัทพร   ทองดี17/2/2559 15:21:05 
15 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207016-9 นางสาวอริสา   สักการะ17/2/2559 14:29:17 
16 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207017-7 นางสาวอุษา   สินตระกูลชัย17/2/2559 14:42:21 
17 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207019-3 นางสาวณัฏฐกันย์   อารมคง31/3/2559 15:54:29 
18 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207020-1 นางสาวฌศิกานต์   เกาะทอง17/2/2559 13:48:25 
19 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207021-9 นางสาวโชติกา   วงษ์กระจ่าง17/2/2559 15:12:12 
20 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207022-7 นางสาวนิราภรณ์   โตอำพันธ์17/2/2559 14:13:23 
21 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207023-5 นายวัลนพ   หลักแวงมล17/2/2559 14:37:44 
22 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207024-3 นายสงกรานต์   เอี่ยมรอด17/2/2559 15:16:01 
23 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207025-0 นางสาววลัยลักษณ์   โคสุวรรณ17/2/2559 15:47:27 
24 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207026-8 นางสาวธรรมสรณ์   รุกขชาติ18/2/2559 11:30:20 
25 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207027-6 นายธีรพงษ์   สุขสมทรง17/2/2559 15:02:21 
26 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207028-4 นางสาวรัตมณี   ดาศรี17/2/2559 14:50:00 
27 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207029-2 นางสาวชลธิชา   ช้างคำ17/2/2559 15:39:44 
28 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207030-0 นางสาวกรรณิการ์   นันบุญมา17/2/2559 14:03:53 
29 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207031-8 นางสุภัตตรา   ปึกขาว18/2/2559 9:45:55 
30 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207032-6 นายวุฒิชัย   คำมุงคุณ17/2/2559 16:14:28 
31 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207035-9 นายพีระพงษ์   เลี้ยงอยู่18/2/2559 9:41:46 
32 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207036-7 นายดุษฎี   แพนลา17/2/2559 16:07:31 
33 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207037-5 นายดลชัย   วงษ์พึ่งตน18/2/2559 10:42:35 
34 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207038-3 นางน้ำผึ้ง   ธรรมวัตร18/2/2559 10:35:59 
35 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207039-1 นางสาววนิดา   ทองเอม18/2/2559 10:15:49 
36 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207040-9 นายทวีพัทธ์   อาฒยะพันธุ์17/2/2559 16:02:58 
37 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207041-7 นายศราวุธ   แพ่งประสิทธิ์18/2/2559 10:11:14 
38 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207042-5 นางสาวสุพัตรา   ทับทิมไทร18/2/2559 10:23:20 
39 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207043-3 นางสาวซัลมี   อีซอ1/4/2559 10:30:57 
40 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207044-1 นางสาวเพชรลดา   ฉัตรเฉลิมกิจ18/2/2559 10:20:04 
41 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207045-8 นางสาวพิชามญชุ์   กะรัตน์18/2/2559 9:35:32 
42 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207046-6 นางสาวชญานี   บูลพิภพอนันต์18/2/2559 10:03:42 
43 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207051-6 นางสาวสุธิดา   สถาพรพานิช18/2/2559 10:08:44 
44 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207052-4 นางสาวลภาวัน   บัวเทศ18/2/2559 9:53:13 
45 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207055-7 นางสาวอัญชลี   นามวิเศษ18/2/2559 9:11:23 
46 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207056-5 นางสาวเชาวลัย   โยธารักษ์17/2/2559 16:22:36 
47 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207057-3 นางอัญชลี   พันธ์โบ18/2/2559 9:59:55 
48 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207060-7 นางสาวธัญญกร   จันทะโมคา30/3/2559 14:18:05 
49 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207061-5 นางสาวดวงฤดี   บุตรงาม30/3/2559 12:55:05 
50 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207062-3 นางสาวเมวิกา   อุดมพืช18/2/2559 12:02:16 
51 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207063-1 นายปัญญา   บัวบาน18/2/2559 11:14:34 
52 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207066-4 นางอุลัย   ศิริศรี18/2/2559 11:10:50 
53 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207067-2 นางสาวปวิณตา   ปาแดง30/3/2559 13:18:00 
54 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207068-0 นางสาวทิพย์วิมล   บานเย็น30/3/2559 13:03:02 
55 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207069-8 นางปิยรัตน์   โยธาวงค์17/1/2560 17:00:24 
56 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207070-6 นางสาวกมลวรรณ   จันทร์แก้ว18/2/2559 10:59:38 
57 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207071-4 นางสาวอทิตยา   เดชสุภา18/2/2559 11:54:45 
58 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207072-2 นางวชิราภรณ์   ปัคมา30/3/2559 13:59:13 
59 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207075-5 นางเยาวภา   สังข์อยู่สุข30/3/2559 11:27:26 
60 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207076-3 นางสาวณัฏฐา   วงศ์สกุลเกียรติ30/3/2559 12:44:07 
61 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207077-1 นายเกษม   พิมพ์เงิน18/2/2559 11:36:57 
62 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207080-5 นางสาวปิยพร   แปรกิ่ง18/2/2559 11:42:25 
63 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207081-3 นางสาวปรารถนา   ดาราย30/3/2559 13:11:09 
64 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207082-1 นางสาวธิดา   จริตรัมย์18/2/2559 11:50:51 
65 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207083-9 นางสาวภัทรา   รอดไผ่30/3/2559 12:31:53 
66 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207084-7 นางสาวนิตยา   ขันเดช30/3/2559 11:18:30 
67 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207085-4 นางสาวจิดาภา   โสภณธรรมภาณ30/3/2559 12:48:34 
68 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207086-2 นางสาววิลาวัลย์   พันธ์มณี30/3/2559 11:41:31 
69 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207089-6 นางสาวณัฐชานันท์   โค้ววารินทร์30/3/2559 12:22:10 
70 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207090-4 นางสาวขวัญฤทัย   พรประสิทธิกุล30/3/2559 12:38:22 
71 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207093-8 นายวรวัจน์   ปรีชามานะศาสตร์31/3/2559 10:08:31 
72 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207094-6 นางสาวชลดา   เนียมวงษ์30/3/2559 15:22:02 
73 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207095-3 นางสาวรุ่งอรุณ   ก้อนใจ20/1/2560 18:06:41 
74 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207096-1 นางสาวมณเฑียร   ขวัญข้าว31/3/2559 10:53:40 
75 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207097-9 นางสาวรัตนาพร   จันทรโอภาส1/4/2559 10:47:25 
76 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207098-7 นางสิรภัทร   วันเอียด31/3/2559 9:24:03 
77 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207099-5 นายไพรัช   วัฒนกูล30/3/2559 15:16:33 
78 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207100-1 นางสาววรัชยา   ชวลิต31/3/2559 11:22:12 
79 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207102-7 นายบุญชัย   หอมสุคนธ์30/3/2559 14:24:47 
80 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207103-5 นางสาวณัฏฐนันท์   ทาคำห่อ31/3/2559 9:16:49 
81 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207106-8 นางสาวนงลักษณ์   นกอยู่30/3/2559 14:35:48 
82 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207107-6 นางสาวฐาปนี   นวลสุวรรณ์30/3/2559 14:31:43 
83 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207108-4 นางสาวจิราภรณ์   ศรีสวัสดิ์30/3/2559 14:54:35 
84 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207110-0 นายจารุวัตร   อินอ่อน31/3/2559 9:39:48 
85 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207111-8 นางสาวปิยะภัทร์   ศุขวัฒน์31/3/2559 11:00:16 
86 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207112-6 นางสาวพรทวี   มุ่งหมาย31/3/2559 9:32:09 
87 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207113-4 นายภัทรพล   สิทธิกูล30/3/2559 14:43:57 
88 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207114-2 นางสาวธันย์ชนก   สรรพาณิชย์31/3/2559 15:26:26 
89 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207115-9 นางสาวอิสรีย์   แวลลี่31/3/2559 9:44:20 
90 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207116-7 นางสาวนันทิดา   กังสดาน31/3/2559 9:54:59 
91 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207117-5 นางสาวฐิตารีย์   แก้วประสิทธิ์31/3/2559 13:55:05 
92 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207119-1 นางสมควร   รัตนพันธ์31/3/2559 13:05:39 
93 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207120-9 นางสาวปัทมา   จันทรักษา31/3/2559 13:16:53 
94 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207121-7 นางสาวศิริเพ็ญ   สาระพิน18/2/2559 10:26:49 
95 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207122-5 นางสาวอัมพร   บุญญาธิการ1/4/2559 10:51:25 
96 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207123-3 นางสาวศศิมา   รุ่งสะอาด18/2/2559 9:17:08 
97 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207124-1 นางสาวชุติกาญจน์   ทองลืม17/2/2559 16:30:16 
98 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207125-8 นางสาวหัทยา   สุขศรี17/1/2560 11:56:32 
99 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207126-6 นางสาวนุชนาถ   นุชเจริญ17/2/2559 16:33:17 
100 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207127-4 นางสาวเนตรนภาพร   บุญเรือง30/3/2559 13:26:44 
101 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207128-2 นางสาวนงนุช   เปรมจิตร์1/4/2559 10:11:52 
102 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207129-0 นางสาวขวัญชีวา   แสนแก้ว31/3/2559 16:29:50 
103 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207130-8 นางสาวอาภากร   ศิลป์ประเสริฐ1/4/2559 10:06:11 
104 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207131-6 นางสาวชุติมา   อรุณศิริ1/4/2559 10:21:25 
105 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207132-4 นางสาวเพ็ชร์รัตน์   แช่มสา31/3/2559 15:32:41 
106 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207133-2 นายปรีดา   ธรรมสโรช18/2/2559 11:33:57 
107 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207134-0 นางสาวทิพย์สุดา   ชาแดง1/4/2559 10:17:14 
108 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207135-7 นางสาวโสภา   ศรีทารัตน์1/4/2559 8:53:41 
109 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207136-5 นางสาวปาริชาติ   ชัยลิ้นฟ้า1/4/2559 10:24:42 
110 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207137-3 นางสาวสุพัตรา   จันที31/3/2559 16:41:33 
111 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207138-1 นายเอกพล   หาดทวายการ1/4/2559 9:16:02 
112 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207139-9 นายวิทยา   ยิ้มย้อย1/4/2559 9:25:20 
113 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207141-5 นางสาวอรทัย   เวียงสิมา31/3/2559 16:24:21 
114 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207142-3 ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐธิดา   คงเมือง1/4/2559 11:03:38 
115 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207143-1 นางสาวอริสรา   เชี่ยวสิทธิไชย31/3/2559 15:38:36 
116 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207144-9 นางสาวศิริลักษณ์   อุ่นอุพันธุ์1/4/2559 10:01:09 
117 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207145-6 นางสาวอรทัย   แดงเวียง1/4/2559 10:56:41 
118 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207146-4 นายชัย   สืบอินทร์31/3/2559 16:08:01 
119 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207147-2 นางสาวรัตนา   สุขสมร1/4/2559 8:59:12 
120 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207148-0 นายภานุมาศ   สุจริต1/4/2559 9:31:18 
121 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207149-8 นายสิงหา   ไทยเจริญ1/4/2559 9:45:23 
122 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207150-6 นางสาวจิรัชญา   สายจีน31/3/2559 16:36:42 
123 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207151-4 นางสาวบุญธิดา   วิเศษชาติ31/3/2559 15:59:12 
124 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207156-3 นางสาวภิญญาภรณ์   สมานมาก18/2/2559 11:47:13 
125 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207157-1 นางสาวธีอุษา   จินดามณี18/2/2559 11:58:28 
126 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207158-9 นายเกษมศรี   ศรีภา31/3/2559 14:01:19 
127 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207159-7 นางสาวพรสุดา   มั่งมูล31/3/2559 9:48:36 
128 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 115410203001-6 นางสาวปวีณา   นุชประเสริฐ17/1/2560 12:38:14 
129 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 115410203002-4 นางสาวอังศุมา   จำปาทิ20/1/2560 12:45:39 
130 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 115410203003-2 นายอัศวิน   อินตา 
131 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 115410203004-0 นายวัฒนพล   วรุณวุฒิ 
132 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 115410203008-1 นางสาวนลินี   จิระโร 
133 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 115410203011-5 นางสาวอุมาพร   ชาญหมื่นไวย 
134 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 115410203013-1 นางสาวพรรณธิดา   มิตตัสสะ 
135 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 115410203014-9 นางสาวจริยา   เรืองผึ้ง5/2/2560 10:03:04 
136 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 115410203015-6 นางสาวชนิดาภา   ทองท้วม 
137 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 115410203016-4 นางสาวเกศสุรางค์   วัฒนตระการ 
138 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 115410203017-2 นางสาวดวงสมร   เพชรชำนาญ4/2/2560 20:13:26 
139 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 115410203018-0 นายสุฆาวี   กาละพัฒน์17/1/2560 13:09:53 
140 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 115410203019-8 นางสาวศิริวรรณ   อินทร์ศิริ4/2/2560 21:04:05 
141 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 115410203020-6 นางสาวอาจารี   หมัดนุช 
142 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 115410203021-4 นางสาวเยาวรัตน์   คล้ายสังข์ 
143 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 115410203022-2 นายอานันท์   บุตรแก้ว 
144 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 115410203023-0 นายชนะภัย   เผือกทอง 
145 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 115410203025-5 นางสาวฉัตรกมล   ฝ้ายเจริญ 
146 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 115410203026-3 นางสาวอัญญะสิริ   อินทฤทธิ์2/2/2560 21:53:07 
147 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 115410203029-7 นางสาวจิราพร   ทวีชัยการ 
148 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 115410203031-3 นายภัทรชัย   มีกลิ่น17/1/2560 13:15:17 
149 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 115410203032-1 นางสาวกนกศรี   ดีละม้าย26/1/2560 8:42:40 
150 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 115410203034-7 นายทวีโชค   เรือนรื่น 
151 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 115410203035-4 นายธนกร   แซ่อึ้ง 
152 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 115410203037-0 นางสาวปุณยนุช   บุญเลิศ 
153 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 115410203041-2 นายกีรจิตร   ศรีคราม 
154 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 115410203044-6 นางสาวเนตรนภิส   ยะโสธร 
155 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 115410203045-3 นายนรวัฒน์   รักลาภยศ22/1/2560 13:35:12 
156 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 115410203046-1 นางสาวสุพรรณี   สีน้ำเงิน2/2/2560 22:11:56 
157 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 115410203047-9 นางสาวกฤติยา   สอนทองคำ 
158 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 115410203048-7 นายจีรพันธ์   ชาวขอนแก่น 
159 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 115410203050-3 นางสาวอรณี   คงศรี 
160 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 115410203053-7 นางสาวอรนุช   ขุนใหญ่2/2/2560 22:01:36 
161 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115320201042-3 นายพลวัฒน์   อั้งเกรียด 
162 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115420201044-7 นายณัฐพงศ์   บุตรสิงห์16/1/2560 11:08:16 
163 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115420201046-2 นายสถาพร   จรูญศรี 
164 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201005-6 นางสาวธารารัตน์   ดีชื่น 
165 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201006-4 นางสาวปรียะดา   เจนดง20/1/2560 21:19:15 
166 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201009-8 นางสาวจันจิรา   อุ่มชัย 
167 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201012-2 นางสาวชฑาวรรณ   แสงสุข 
168 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201013-0 นายอรรถพันธ์   บุญแต่ง 
169 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201014-8 นางสาวพรทิพย์   เกตุแก้ว 
170 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201016-3 นายภากร   อ่อนธรรม 
171 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201017-1 นางสาวจารุชา   วัฒนะชานนท์ 
172 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201019-7 นางสาวขจีมาส   ปลื้มกมล 
173 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201022-1 นางสาวจรัสศรี   เตจันทร์ 
174 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201025-4 นายณัฐกาญจน์   ปิ่นนาค 
175 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201028-8 นายณัฐพงศ์   บุญนำมา 
176 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201030-4 นางสาววัฒถาภรณ์   ทองเกตุ 
177 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201032-0 นางสาวสุนิสา   ชุมพงศ์ 
178 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201033-8 นางสาวโสรญา   แสงเทศ 
179 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201034-6 นางสาวพัชราภรณ์   วิลัยศร 
180 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201035-3 นายอำพล   ภักดีวุฒิ 
181 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201037-9 นายภาณุมาส   มาดีประเสริฐ 
182 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201038-7 นายนพชัย   พลล้ำ 
183 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201042-9 นางสาวณัฐธยา   อินสูง 
184 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201043-7 นายณัฐวุฒิ   คุ้มประคอง 
185 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201048-6 นายจักรเรศร์   ขวัญทรง 
186 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201049-4 นางสาวปาริฉัตร   เลขสุข 
187 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201050-2 นางสาวพัชรี   มณีวงศ์ 
188 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201051-0 นางสาวพรรณลดา   ตาดทรัพย์ 
189 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201052-8 นางสาวปฐมาภรณ์   ทองแช่ม 
190 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201053-6 นายเกริกฤทธิ์   คชด้วง26/1/2560 11:59:37 
191 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201055-1 นายเกรียงศักดิ์   วงศ์วรรณา 
192 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201056-9 นายภัสวุฒิ   ไตรวิเชียร26/1/2560 12:41:46 
193 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201059-3 นายสุจิตต์   บัวขาว 
194 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201060-1 นางสาวอารยา   เสริมพงษ์ 
195 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201063-5 นายพาทิศ   สอนจรูญ 
196 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201064-3 นายประเสริฐชัย   ไหลนำเจริญ 
197 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201066-8 นางสาวนริศรา   จิอู๋ 
198 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201067-6 นางสาวพิจิตรา   สิทธิลาภ 
199 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201069-2 นายณัฐกิตติ์   บุญตระการ 
200 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201070-0 นางสาวเฟื่องฟ้า   จารย์ลี17/1/2560 9:39:12 
201 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201072-6 นางสาวรัชฎาภรณ์   เอมอิ่ม 
202 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201074-2 นางสาวมาเรียม   ม่วงกลิ้ง 
203 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201075-9 นางสาวสุพรรณี   เสียงประเสริฐ 
204 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201076-7 นางสาวชลธิชา   จำเริญโชค 
205 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201078-3 นายอมรเทพ   ธรรมปรีชา 
206 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201080-9 นายไปรพล   เทพวงษ์ 
207 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201082-5 นางสาวเมธาวี   หรั่งแร่ 
208 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201083-3 นางสาวศิริรัตน์   เทพสุริยานนท์ 
209 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201084-1 นางสาวณัฐจพร   มลฑลจุลเกศ 
210 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201088-2 นางสาวจุไรรัตน์   โคตรสมบัติ 
211 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201089-0 นางสาวน้ำฝน   ภูมิวิเศษ 
212 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201090-8 นางสาวพัฒน์รพี   กมลานนท์ 
213 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201091-6 นางสาวจุฑารัตน์   บุญย่านซื่อ 
214 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201092-4 นางสาวเสาวลักษณ์   ฤกษ์วิเชียร17/1/2560 10:40:41 
215 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115510201093-2 นางสาวจุฑามาศ   เรืองศิริ 
216 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115520201001-4 นางสาวกมลวรรณ   สะอุทัย 
217 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115520201002-2 นางสาวอัญชลี   ภู่เทศ 
218 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115520201003-0 นางสาวสุภาภรณ์   วงษ์เหล็ก 
219 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115520201005-5 นายณัฐพงศ์   ขวัญแก้ว 
220 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115520201006-3 นายภาษิต   แฉ่งคร้าม 
221 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115520201011-3 นางสาวสุนันท์   ณรงค์มี 
222 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115520201013-9 นางสาวผกาวดี   หัสไทย 
223 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115520201014-7 นายศักดิ์สิริ   พลรักษา 
224 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115520201018-8 นายอนุรักษ์   มะณูธรรม 
225 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115520201021-2 นางสาวพรรษกร   ทองเจือ 
226 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115520201022-0 นายเจตนพันธุ์   รุจิจิตต์ 
227 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115520201023-8 นายวัชรินทร์   ทิพย์รักษ์ 
228 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115520201026-1 นายอธิวัฒน์   ทองสวัสดิ์ 
229 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115520201028-7 นางสาวสุภาพร   โพละเดา 
230 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115520201029-5 นายปุณยวัจค์   ยิ่งเจริญ 
231 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115520201040-2 นายศุภกร   อินทสุชาติ20/1/2560 12:58:12 
232 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115520201043-6 นายศุภชัย   แก้วพรายตา 
233 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115520201044-4 นายอภิวัฒน์   ลายเงิน 
234 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115520201045-1 นายนพกฤษ   พานทอง 
235 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115520201049-3 นายวัฒนชัย   ผูกพันธุ์ 
236 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115520201050-1 นางสาวปวันรัตน์   สถาพรวจนา 
237 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115520201051-9 นางสาวสุภัค   ภิญโญเอธัส 
238 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115520201052-7 นางสาววราภรณ์   ธูปเถื่อน 
239 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115520201053-5 นางสาวปวีณา   รอดพวง 
240 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115520201055-0 นายณัฐวุฒิ   คิดหมาย 
241 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115520201056-8 นายณฐนนท์   ทองอ่อน 
242 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115520201058-4 นายณัฐพล   ภักดีรอด 
243 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115520201059-2 นายวัชร   พันเพียรทำ 
244 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115520201060-0 นายธนวินท์   จันทร์น้อย 
245 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115520201061-8 นายธนพล   มงคลสวัสดิ์ 
246 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115520201063-4 นายสุขสันต์   แตงอ่อน 
247 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115510206003-6 นางสาวธิชา   รักษ์ศาสนา 
248 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115510206007-7 นางสาวจิตสุภา   ทรงสง่า 
249 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115510206008-5 นางสาวกฤษณี   บุญมี 
250 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115510206010-1 นางสาวณิรัตน์ชดากร   ภิรมย์นก 
251 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115510206011-9 นางสาวบุษยมาส   ปุรินทราภิบาล 
252 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115510206013-5 นางสาวจิราภรณ์   หงษ์ทอง 
253 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115510206014-3 นางสาวฐิตารีย์   ล่องลอยเลิศ 
254 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115510206015-0 นางสาวจามจุรี   อุ่มชัย 
255 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115510206017-6 นายณรงค์ฤทธิ์   เขียวสอาด17/1/2560 12:14:10 
256 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115510206019-2 นายกิตติภูมิ   อึ้งเจริญทรัพย์ 
257 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115510206022-6 นางสาวฉัตราภรณ์   คร้ามศิริ 
258 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115510206023-4 นางสาวชนิกานต์   เลิศพรสุทธิรัตน์17/1/2560 10:17:25 
259 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115510206024-2 นางสาวอังคณา   สังข์เจริญ17/1/2560 14:03:41 
260 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115510206026-7 นายมนตรี   ปรีกราน 
261 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115510206028-3 นายต่อตระกูล   มานวิศิษฎ์ 
262 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115510206029-1 นายภูวนาท   ทองจอก 
263 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115510206030-9 นางสาวปาริชาต   จินากูล 
264 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115510206031-7 นางสาวจารุวรรณ   สกุลนัย 
265 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115510206033-3 นายเจตริน   จันทร์สมบูรณ์ 
266 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115510206034-1 นายไพโรจน์   สภาพักตร์17/1/2560 11:33:54 
267 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115510206035-8 นายวิศรุต   อุไรวงศ์ 
268 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115510206036-6 นางสาววิชุตา   ทองทิพย์17/1/2560 11:13:19 
269 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115510206038-2 นางสาวเมธาวี   ยืนนาน17/1/2560 10:24:02 
270 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115510206039-0 นางสาวธัญลักษณ์   เรืองสุวรรณ์ 
271 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115510206040-8 นางสาวอัมพวรรณ   ภูศรี1/2/2560 9:44:17 
272 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115510206041-6 นางสาวไพลิน   ศรีอูดทาพาน 
273 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115510206042-4 นางสาวกมลวรรณ   บรรชา17/1/2560 11:12:12 
274 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115510206045-7 นางสาวศิรดา   ศรีทอง 
275 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115510206047-3 นายชัชชัย   ส่งเชื้อ 
276 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115520206002-7 นางสาวมาลี   บัวเจริญธาราเวช 
277 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115520206003-5 นางสาวณิชารีย์   มังคลาด 
278 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115520206006-8 นายจตุรงค์   พรมรัตน์17/1/2560 11:20:21 
279 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115520206007-6 นายธนพงษ์   สุขพินิจ 
280 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115520206008-4 นายมนตรี   ผิวเกลี้ยง 
281 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115520206009-2 นายพิษณุ   นาคกุญชร 
282 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115520206011-8 นายณัฐชา   ปิติสิวะพัฒน์ 
283 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115520206012-6 นางสาวมณีรัตน์   แจ้งตระกูล 
284 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115520206013-4 นางสาวนิศากร   โล่ห์ทอง 
285 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115520206014-2 นายณพสิษฐ์   วรรณสุทธิ์ 
286 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115520206017-5 นายทรงพล   เฮงพัฒนาพงศ์17/1/2560 16:04:45 
287 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115520206018-3 นายวรุฒ   จันทร์สอน 
288 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115520206019-1 นายธนากร   คีรีทศ 
289 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115520206020-9 นายจีรพันธุ์   เปลี่ยนกะสันต์17/1/2560 15:35:25 
290 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115520206021-7 นายแสนภูมิ   แสนสุข 
291 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115520206022-5 นายธนัญชกร   จุลกัลป์ 
292 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115520206026-6 นายวัชระ   นารีเลิศ 
293 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115520206029-0 นางสาวศศิประภา   มีสีดา 
294 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115520206032-4 นายพีรพล   ผ่านคำ 
295 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115520206035-7 นางสาวนภาดา   เฉยสุดใจ15/2/2560 16:37:59 
296 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115520206036-5 นางสาวกนกวรรณ   แต่งงาม 
297 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115520206037-3 นายอภินันท์   บัวผัน 
298 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115520206038-1 นางสาวอรพรรณ   บัวผลิ17/1/2560 10:46:43 
299 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115520206040-7 นายชวดล   คู่เทียม 
300 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115520206041-5 นายสุรวี   บำรุงกิจ 
301 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 115520206042-3 นายพิชเณศ   ประถมปัทมะ 
302 ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 115210216003-1 นางสาวกันยารัตน์   เนตรแสงศรี 
303 ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 115210216010-6 นายวุฒิชัย   หมู่มาก 
304 ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 115210216021-3 นายอรรถพร   คำรังสี 
305 ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 115210216032-0 นายศุภกฤษณ์   ตานี 
306 ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 115210216036-1 นายสุวัฒน์   เข้มแข็ง 
307 ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 115210216052-8 นายเชาวน์   จิตต์สามารถ 
308 ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 115310216007-0 นายธิเบศร์   ศุภภูตานนท์ 
309 ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 115310216020-3 นายณัฐดนัย   พุกกะณะวนิชย์ 
310 ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 115410216003-7 นายอภิสิทธิ์   ถาวร 
311 ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 115410216004-5 นายสิทธิกร   หมึกแดง 
312 ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 115410216006-0 นางสาวธิดาพร   สง่างาม 
313 ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 115410216011-0 นายเสกธิศักดิ์   สิทธิศร 
314 ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 115410216012-8 นางสาวจินดาทิพย์   สุปนิจฉัย 
315 ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 115410216014-4 นายวัชระ   บุญกระจ่าง 
316 ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 115410216015-1 นายคุณากร   ประทุมวัน 
317 ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 115410216019-3 นายจุตินันต์   พันธ์ยม21/1/2560 13:55:18 
318 ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 115410216020-1 นายดนุพล   เทียมเสมอ 
319 ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 115410216022-7 นายฤทธิไกร   แก้วพิชัย 
320 ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 115410216026-8 นายกิจมณธา   แสงแก้ว 
321 ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 115410216027-6 นายวสันต์   ตรุโนภาส 
322 ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 115410216029-2 นางสาวสุชาดา   เลาลาด 
323 ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 115410216030-0 นายธนวัฒน์   ดรไพชุม 
324 ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 115410216031-8 นายจิรวัฒน์   ศรีสว่าง 
325 ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 115410216033-4 นายเกษตร   จันทมาศ 
326 ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 115410216034-2 นางสาวภัททิรา   นพศรี25/1/2560 16:09:35 
327 ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 115410216036-7 นายรัฐพงศ์   ตุรงค์เรือง 
328 ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 115410216039-1 นางสาวณัฐกานต์   จั่นแก้ว 
329 ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 115410216040-9 นางสาววิภาพรรณ   จำนงค์ 
330 ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 115410216041-7 นางสาวชลธิชา   แย้มทรัพย์ 
331 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 115210213035-6 นายวรพงษ์   แก้วอ่อนศรี 
332 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 115310213001-6 นายศิริพงศ์   ถนอมสิน 
333 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 115310213020-6 นายวรุตม์   หงษ์อ่อน 
334 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 115310213028-9 นายศิกวัส   อรุณเนตร25/4/2559 23:15:30 
335 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 115410213014-7 นายวายุ   หันสมร17/1/2560 10:18:15 
336 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 115410213015-4 นายอาทิตย์   ตาพยุง 
337 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 115410213016-2 นางสาวโสภิดา   ทนทาน 
338 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 115410213020-4 นายสรรพงษ์   เสมวงษ์ 
339 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 115410213022-0 นายนพดล   หลักเฟือง 
340 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 115410213023-8 นางสาวสุภัคสิริ   เสือใหญ่ 
341 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 115410213030-3 นายสิทธิชัย   กมลชัยพิสิฐ 
342 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 115410213032-9 นายยุทธนา   แก้วทิ้ง 
343 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 115410213035-2 นายชนกันติ์   ชโลกลาง 
344 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 115410213036-0 นายศักดิ์ชัย   จรลำโกน 
345 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 115410213038-6 นางสาวศุภาพิชญ์   ปรัชญาประชากร 
346 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 115410213039-4 นางสาววรัญญา   ทุมทอง17/1/2560 10:47:30 
347 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 115410213040-2 นายกฤษณะ   ไพบูลย์ 
348 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 115410213041-0 นายวุฒิชาติ   ชาติศรี 
349 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115210212016-7 นายศุภกิตติ์   ธำรงนพรัตน์19/1/2560 14:03:57 
350 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115210212029-0 นายศิวัช   วรีพุฒซ้อน13/1/2559 12:20:36 
351 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115210212035-7 นายกฤษฎา   สุขแสงสุวรรณ13/1/2559 12:18:04 
352 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115210212043-1 นายณัฏฐวรรธน์   น้อมสูงเนิน16/2/2560 22:30:55 
353 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115210212046-4 นายวีระศักดิ์   โคกบุญชู 
354 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115210212055-5 นางสาวนภาพร   ภิรมย์พร10/2/2560 21:10:44 
355 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115310212001-7 นายฤทธิเดช   พุทธิสุทโธ16/2/2560 20:25:33 
356 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115310212002-5 นายภูมิพัฒน์   ยวงการ 
357 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115310212003-3 นายทักษิณ   บุษษะ9/2/2560 16:22:15 
358 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115310212008-2 นายเจษฎากร   รัตนกุญชร17/1/2560 11:34:13 
359 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115310212010-8 นายวีรยุทธ   ศรีชัยภูมิ14/1/2559 0:30:16 
360 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115310212015-7 นายวีระศักดิ์   พูลศิลป์14/1/2559 0:32:38 
361 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115310212016-5 นายธวัชชัย   คงเล็ก 
362 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115310212019-9 นายแสนชัย   สูงสันเขต 
363 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115410212016-3 นายวรุฒ   แจ่มมณี 
364 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115410212017-1 นายกิตติศักดิ์   ศิริสงค์ 
365 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115410212028-8 นางสาวพรทิพย์   ดีประวี11/2/2560 14:02:14 
366 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115410212031-2 นายประภากรณ์   นิสดล 
367 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115410212039-5 นางสาวโสรญา   ดำแก้ว18/1/2560 8:43:11 
368 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115410212042-9 นายวรพล   พันดา 
369 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115410212044-5 นางสาวบุษยมาศ   ปานพูล 
370 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115410212046-0 นายเอกชัย   สร้างคำ9/2/2560 16:43:46 
371 ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 115410211002-4 นายเอกชัย   คงยนต์ 
372 ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 115410211003-2 นายจิรศักดิ์   เกิดพยัคฆ์ 
373 ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 115410211005-7 นายนครินทร์   เสร็จกิจ 
374 ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 115410211006-5 นางสาวสมฤทัย   พูลผกา 
375 ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 115410211007-3 นางสาวปวริศา   กีรติยุทธ 
376 ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 115410211011-5 นางสาวณัจจรียา   โพธิเวชกุล 
377 ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 115410211012-3 นางสาวรุ่งทิพย์   สุขสาลี 
378 ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 115410211015-6 นายกรณ์   สมประสงค์ 
379 ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 115410211017-2 นายณัฏฐพงศ์   เกิดไกร 
380 ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 115410211021-4 นายพิเชษฐ์   จันทรูป 
381 ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 115410211022-2 นางสาวขัตติยวดี   โวหารลึก 
382 ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 115410211023-0 นางสาวกรญดา   รักษาศิลป์ 
383 ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 115410211024-8 นายกฤษณะ   สุขสมสังข์ 
384 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115310217001-2 นายปัญญา   แก้วขาว21/1/2559 9:45:48 
385 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115310217002-0 นายรัชนัยต์   หอยสังข์ 
386 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115310217006-1 นายกิตติศักดิ์   แสงเลิศ23/1/2560 16:46:37 
387 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115310217007-9 นายวัชระ   สุขพาศรี 
388 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115310217008-7 นายสุริยะ   พยัฆโช16/1/2560 15:18:39 
389 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115310217011-1 นายรุ่งอรุณ   ใจดี23/1/2560 16:32:50 
390 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115310217013-7 นายศิริพงษ์   พานทอง 
391 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115310217014-5 นายพีรนันท์   ผลจันทร์21/1/2559 10:14:20 
392 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115310217021-0 นายพิพัฒน์   แซ่ถ่ำ25/1/2560 10:29:10 
393 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115310217022-8 นางสาวณัฐชลิน   แย้มประยูร21/1/2559 16:13:33 
394 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115310217024-4 นายปัญญา   นาดี23/1/2560 15:38:03 
395 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115310217025-1 นางสาวธาริณี   เอี่ยมโพธิ์20/1/2560 0:18:06 
396 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115310217026-9 นายณัฐพงษ์   ยรรยงค์23/1/2560 17:49:59 
397 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115310217027-7 นายณัฐพล   คณะเขต22/1/2559 9:13:13 
398 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115410217001-0 นายคทาธร   จันทรส 
399 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115410217002-8 นายอภิวัฒน์   ศรีสุข 
400 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115410217005-1 นายจีระศักดิ์   มุสิแดง 
401 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115410217007-7 นายสุธน   กิมิพันธ์4/1/2560 18:28:00 
402 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115410217011-9 นางสาวญาณี   วิบูลย์ศักดิ์ 
403 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115410217013-5 นายพัชร   โตมั่งคั่ง 
404 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115410217014-3 นายธวัชชัย   ยี่เต็ง4/1/2560 9:14:14 
405 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115410217015-0 นางสาวจันทิมา   มั่งนิมิตร์ 
406 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115410217017-6 นายสิทธิศักดิ์   ปัทมแก่นทราย 
407 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115410217018-4 นางสาวจิราวรรณ   โคประโคน 
408 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115410217019-2 นางสาวเจนจิรา   พรมวงศ์ 
409 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115410217020-0 นางสาวสุพิชชา   บุญอำพล 
410 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115410217022-6 นางสาวชนิดา   โชติพงศ์ 
411 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115410217023-4 นางสาวศรีสุดา   วงษ์หมื่น 
412 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115410217025-9 นายอนิรุจน์   อภัยรัตน์ 
413 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115410217028-3 นางสาวชื่นกมล   แคว้นไทยสงค์ 
414 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115410217029-1 นางสาวณิชาภัทร   สิงห์หนา 
415 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115410217031-7 นางสาวสัณทณีย์   สุดสีดา 
416 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115410217032-5 นายรัชวินทร์   ทัศนสุวรรณ 
417 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115410217034-1 นางสาวสหพร   การเร็ว 
418 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115410217035-8 นายมรกต   กองอินทร์ 
419 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115410217036-6 นายเพิ่มพูล   ทองยอด 
420 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115410217037-4 นายภูวกฤต   วิจิตธนโชติ 
421 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115410217039-0 นางสาวแก้วกาญจน์   เพิ่มสมบัติ 
422 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115410217043-2 นายอนุวัตร   จำปีทอง 
423 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115410217044-0 นางสาวอรวรรณ   อินทคง 
424 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115410217045-7 นายภวัต   กาญจนวิศิษฏ์ผล27/1/2560 17:16:51 
425 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115410217046-5 นายธนาธิป   เจริญสุข 
426 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 115210214029-8 นางสาวโสภิดา   ขาวประเสริฐ23/1/2560 8:38:10 
427 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 115310214026-2 นายกรกฤษ   เชื้อชัยนาท 
428 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 115410214002-1 นายสุภชัย   แซ่ลี 
429 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 115410214003-9 นายณัฐวุฒิ   ใจอ้าย 
430 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 115410214004-7 นายอานนท์   สะและห์ 
431 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 115410214008-8 นายวีระวุฒิ   ปั้นเฉย 
432 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 115410214011-2 นายอาคม   ไกรรักษ์17/1/2560 17:11:40 
433 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 115410214012-0 นางสาวจิดาภา   ดวงแก้ว 
434 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 115410214014-6 นายธนากร   สาลีผลิน 
435 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 115410214015-3 นายเมธา   ช่างทอง 
436 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 115410214016-1 นางสาวอมรรัตน์   กงแก้ว 
437 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 115410214021-1 นางสาวณัฐกานต์   แซ่อุ่น 
438 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 115410214022-9 นางสาวสัจจะพร   เลิศภูเขียว 
439 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 115410214023-7 นายขันติ   สุมังสะ 
440 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 115410214025-2 นางสาวพิมพ์ชนก   คุณพรหม 
441 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 115410214031-0 นางสาวประภักดีพร   สืบแสง 
442 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 115410214032-8 นายทำเนียบ   กัญญามา 
443 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 115410214033-6 นางสาวจิราพร   นันทรักษ์ 
444 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 115410214035-1 นางสาวสุวรรณา   แก้วมณี 
445 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 115410214036-9 นางสาวจีราพร   พันผง 
446 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 115410214037-7 นายสถาพร   รอดสะใภ้ 
447 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมการผลิต 115401118019-1 นายอนุชา   แดงฉาน 
448 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมการผลิต 115500218009-0 นายธีรพร   โพธิ์ทอง 
449 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมการผลิต 115510204001-2 นางสาวปวีกา   ศักดิ์เจริญชัยกุล20/2/2560 12:46:05 
450 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมการผลิต 115510204002-0 นายอดิเทพ   ลอยล่อง 
451 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมการผลิต 115510204010-3 นายภานุเดช   โต๊ะมิ16/2/2560 13:05:52 
452 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมการผลิต 115510204013-7 นายพงศกร   เงินประเสริฐ 
453 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมการผลิต 115510204014-5 นายสมัคร   ผาแสง 
454 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมการผลิต 115510204015-2 นายนนทนันท์   พันธุ์ดี 
455 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมการผลิต 115510204024-4 นายวรัญญู   สารพันธ์19/2/2560 12:20:33 
456 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมการผลิต 115510204028-5 นายธนกฤต   จิรศักดิ์ 
457 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมการผลิต 115510204035-0 นายวิชาญ   ทรงแพทย์20/2/2560 13:38:21 
458 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมการผลิต 115510204038-4 นายมนต์ชัย   ตรีคุณา 
459 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมการผลิต 115510204041-8 นายรณยุทธ์   ทองเหลา 
460 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมการผลิต 125201118001-1 นางสาวกรรณิการ์   คล้ายหลิม 
461 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมการผลิต 125201118008-6 นายเทวัญ   มานะธัญญา 
462 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมการผลิต 125201118022-7 นายสนธยา   เล็งไธสงค์ 
 
 
 
พัฒนาระบบโดย : แผนกฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3084   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat