หน้าแรกรายงาน 1รายงาน 2รายงาน 3รายงาน 4รายงานประกันคุณภาพติดต่อเรา       เข้าสู่ระบบ  
 
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 ประจำปีการศึกษา 2558 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข้อมูล ณ วันที่่ 14/2/2559 6:30:26
ลำดับ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207001-1 ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์   แจ๊ดทอง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207002-9 นายชวนัท   อัมพะเศวต 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207003-7 นายธนากร   จักรหา 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207004-5 นางสาวจริยา   พานทอง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207005-2 นายธีร์ธวัช   โลหะประเสริฐ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207006-0 นางสาวรังสิมาธรณ์   เพชรอุดมศักดิ์ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207007-8 นางศิริวรรณ์   รัตนกร 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207008-6 นางสาวสุธีรา   ก้งทอง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207009-4 นายสมบัติ   บุตรแสนคม 
10 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207010-2 นางสาวเกศรา   เชียงพรม 
11 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207011-0 นางสาวศิริ   สกุลงาม 
12 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207012-8 นางสาววริษฐา   จันทะแสง 
13 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207013-6 นางสาวณัฐกุล   พองผลา 
14 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207014-4 นางสาวนลัทพร   ทองดี 
15 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207016-9 นางสาวอริสา   สักการะ 
16 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207017-7 นางสาวอุษา   สินตระกูลชัย 
17 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207019-3 นางสาวณัฏฐกันย์   อารมคง 
18 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207020-1 นางสาวฌศิกานต์   เกาะทอง 
19 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207021-9 นางสาวโชติกา   วงษ์กระจ่าง 
20 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207022-7 นางสาวนิราภรณ์   โตอำพันธ์ 
21 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207023-5 นายวัลนพ   หลักแวงมล 
22 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207024-3 นายสงกรานต์   เอี่ยมรอด 
23 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207025-0 นางสาววลัยลักษณ์   โคสุวรรณ 
24 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207026-8 นางสาวธรรมสรณ์   รุกขชาติ 
25 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207027-6 นายธีรพงษ์   สุขสมทรง 
26 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207028-4 นางสาวรัตมณี   ดาศรี 
27 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207029-2 นางสาวชลธิชา   ช้างคำ 
28 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207030-0 นางสาวกรรณิการ์   นันบุญมา 
29 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207031-8 นางสุภัตตรา   ปึกขาว 
30 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207032-6 นายวุฒิชัย   คำมุงคุณ 
31 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207035-9 นายพีระพงษ์   เลี้ยงอยู่ 
32 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207036-7 นายดุษฎี   แพนลา 
33 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207037-5 นายดลชัย   วงษ์พึ่งตน 
34 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207038-3 นางน้ำผึ้ง   ธรรมวัตร 
35 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207039-1 นางสาววนิดา   ทองเอม 
36 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207040-9 นายทวีพัทธ์   อาฒยะพันธุ์ 
37 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207041-7 นายศราวุธ   แพ่งประสิทธิ์ 
38 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207042-5 นางสาวสุพัตรา   ทับทิมไทร 
39 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207043-3 นางสาวซัลมี   อีซอ 
40 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207044-1 นางสาวเพชรลดา   ฉัตรเฉลิมกิจ 
41 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207045-8 นางสาวพิชามญชุ์   กะรัตน์ 
42 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207046-6 นางสาวชญานี   บูลพิภพอนันต์ 
43 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207051-6 นางสาวสุธิดา   สถาพรพานิช 
44 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207052-4 นางสาวลภาวัน   บัวเทศ 
45 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207055-7 นางสาวอัญชลี   นามวิเศษ 
46 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207056-5 นางสาวเชาวลัย   โยธารักษ์ 
47 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207057-3 นางอัญชลี   พันธ์โบ 
48 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207060-7 นางสาวธัญญกร   จันทะโมคา 
49 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207061-5 นางสาวดวงฤดี   บุตรงาม 
50 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207062-3 นางสาวเมวิกา   อุดมพืช 
51 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207063-1 นายปัญญา   บัวบาน 
52 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207066-4 นางอุลัย   ศิริศรี 
53 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207067-2 นางสาวปวิณตา   ปาแดง 
54 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207068-0 นางสาวทิพย์วิมล   บานเย็น 
55 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207069-8 นางปิยรัตน์   โยธาวงค์ 
56 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207070-6 นางสาวกมลวรรณ   จันทร์แก้ว 
57 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207071-4 นางสาวอทิตยา   เดชสุภา 
58 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207072-2 นางวชิราภรณ์   ปัคมา 
59 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207075-5 นางเยาวภา   สังข์อยู่สุข 
60 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207076-3 นางสาวณัฏฐา   วงศ์สกุลเกียรติ 
61 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207077-1 นายเกษม   พิมพ์เงิน 
62 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207080-5 นางสาวปิยพร   แปรกิ่ง 
63 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207081-3 นางสาวปรารถนา   ดาราย 
64 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207082-1 นางสาวธิดา   จริตรัมย์ 
65 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207083-9 นางสาวภัทรา   รอดไผ่ 
66 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207084-7 นางสาวนิตยา   ขันเดช 
67 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207085-4 นางสาวจิดาภา   โสภณธรรมภาณ 
68 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207086-2 นางสาววิลาวัลย์   พันธ์มณี 
69 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207089-6 นางสาวณัฐชานันท์   โค้ววารินทร์ 
70 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207090-4 นางสาวขวัญฤทัย   พรประสิทธิกุล 
71 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207093-8 นายวรวัจน์   ปรีชามานะศาสตร์ 
72 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207094-6 นางสาวชลดา   เนียมวงษ์ 
73 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207095-3 นางสาวรุ่งอรุณ   ก้อนใจ 
74 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207096-1 นางสาวมณเฑียร   ขวัญข้าว 
75 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207097-9 นางสาวรัตนาพร   จันทรโอภาส 
76 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207098-7 นางสิรภัทร   วันเอียด 
77 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207099-5 นายไพรัช   วัฒนกูล 
78 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207100-1 นางสาววรัชยา   ชวลิต 
79 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207102-7 นายบุญชัย   หอมสุคนธ์ 
80 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207103-5 นางสาวณัฏฐนันท์   ทาคำห่อ 
81 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207106-8 นางสาวนงลักษณ์   นกอยู่ 
82 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207107-6 นางสาวฐาปนี   นวลสุวรรณ์ 
83 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207108-4 นางสาวจิราภรณ์   ศรีสวัสดิ์ 
84 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207110-0 นายจารุวัตร   อินอ่อน 
85 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207111-8 นางสาวปิยะภัทร์   ศุขวัฒน์ 
86 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207112-6 นางสาวพรทวี   มุ่งหมาย 
87 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207113-4 นายภัทรพล   สิทธิกูล 
88 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207114-2 นางสาวธันย์ชนก   สรรพาณิชย์ 
89 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207115-9 นางสาวอิสรีย์   แวลลี่ 
90 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207116-7 นางสาวนันทิดา   กังสดาน 
91 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207117-5 นางสาวฐิตารีย์   แก้วประสิทธิ์ 
92 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207119-1 นางสมควร   รัตนพันธ์ 
93 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207120-9 นางสาวปัทมา   จันทรักษา 
94 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207121-7 นางสาวศิริเพ็ญ   สาระพิน 
95 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207122-5 นางสาวอัมพร   บุญญาธิการ 
96 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207123-3 นางสาวศศิมา   รุ่งสะอาด 
97 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207124-1 นางสาวชุติกาญจน์   ทองลืม 
98 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207125-8 นางสาวหัทยา   สุขศรี 
99 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207126-6 นางสาวนุชนาถ   นุชเจริญ 
100 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207127-4 นางสาวเนตรนภาพร   บุญเรือง 
101 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207128-2 นางสาวนงนุช   เปรมจิตร์ 
102 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207129-0 นางสาวขวัญชีวา   แสนแก้ว 
103 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207130-8 นางสาวอาภากร   ศิลป์ประเสริฐ 
104 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207131-6 นางสาวชุติมา   อรุณศิริ 
105 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207132-4 นางสาวเพ็ชร์รัตน์   แช่มสา 
106 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207133-2 นายปรีดา   ธรรมสโรช 
107 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207134-0 นางสาวทิพย์สุดา   ชาแดง 
108 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207135-7 นางสาวโสภา   ศรีทารัตน์ 
109 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207136-5 นางสาวปาริชาติ   ชัยลิ้นฟ้า 
110 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207137-3 นางสาวสุพัตรา   จันที 
111 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207138-1 นายเอกพล   หาดทวายการ 
112 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207139-9 นายวิทยา   ยิ้มย้อย 
113 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207141-5 นางสาวอรทัย   เวียงสิมา 
114 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207142-3 ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐธิดา   คงเมือง 
115 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207143-1 นางสาวอริสรา   เชี่ยวสิทธิไชย 
116 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207144-9 นางสาวศิริลักษณ์   อุ่นอุพันธุ์ 
117 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207145-6 นางสาวอรทัย   แดงเวียง 
118 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207146-4 นายชัย   สืบอินทร์ 
119 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207147-2 นางสาวรัตนา   สุขสมร 
120 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207148-0 นายภานุมาศ   สุจริต 
121 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207149-8 นายสิงหา   ไทยเจริญ 
122 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207150-6 นางสาวจิรัชญา   สายจีน 
123 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207151-4 นางสาวบุญธิดา   วิเศษชาติ 
124 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207156-3 นางสาวภิญญาภรณ์   สมานมาก 
125 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207157-1 นางสาวธีอุษา   จินดามณี 
126 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207158-9 นายเกษมศรี   ศรีภา 
127 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 115750207159-7 นางสาวพรสุดา   มั่งมูล 
128 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115320201042-3 นายพลวัฒน์   อั้งเกรียด 
129 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115420201044-7 นายณัฐพงศ์   บุตรสิงห์ 
130 ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 115420201046-2 นายสถาพร   จรูญศรี 
131 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 115310213020-6 นายวรุตม์   หงษ์อ่อน 
132 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 115310213028-9 นายศิกวัส   อรุณเนตร 
133 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115210212016-7 นายศุภกิตติ์   ธำรงนพรัตน์13/1/2559 21:39:58 
134 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115210212029-0 นายศิวัช   วรีพุฒซ้อน13/1/2559 12:20:36 
135 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115210212035-7 นายกฤษฎา   สุขแสงสุวรรณ13/1/2559 12:18:04 
136 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115310212003-3 นายทักษิณ   บุษษะ13/1/2559 10:40:01 
137 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115310212008-2 นายเจษฎากร   รัตนกุญชร13/1/2559 15:24:11 
138 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115310212010-8 นายวีรยุทธ   ศรีชัยภูมิ14/1/2559 0:30:16 
139 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 115310212015-7 นายวีระศักดิ์   พูลศิลป์14/1/2559 0:32:38 
140 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115310217001-2 นายปัญญา   แก้วขาว21/1/2559 9:45:48 
141 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115310217011-1 นายรุ่งอรุณ   ใจดี20/1/2559 13:00:57 
142 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115310217014-5 นายพีรนันท์   ผลจันทร์21/1/2559 10:14:20 
143 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115310217021-0 นายพิพัฒน์   แซ่ถ่ำ21/1/2559 15:20:50 
144 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115310217022-8 นางสาวณัฐชลิน   แย้มประยูร21/1/2559 16:13:33 
145 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115310217024-4 นายปัญญา   นาดี20/1/2559 22:36:02 
146 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115310217025-1 นางสาวธาริณี   เอี่ยมโพธิ์22/1/2559 8:53:06 
147 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115310217026-9 นายณัฐพงษ์   ยรรยงค์22/1/2559 8:00:32 
148 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 115310217027-7 นายณัฐพล   คณะเขต22/1/2559 9:13:13 
149 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 115210214029-8 นางสาวโสภิดา   ขาวประเสริฐ 
 
 
 
พัฒนาระบบโดย : แผนกฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3084   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat