หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
 
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 ประจำปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ข้อมูล ณ วันที่่ 11/30/2020 5:46:00 PM
ลำดับ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ
ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080038 นายดนัย   เพียคำลือ28/11/2557 14:58:02 
ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080129 นางสาวเกศริน   เขียววิจิตร7/12/2557 11:24:00 
ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080178 นายปรัตถกรณ์   นันทกิจ8/12/2557 13:19:42 
ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080186 นายภาณุมาตร์   อินทร์เมือง26/11/2557 16:08:06 
ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080194 นางสาวกิตติยา   พิมพา8/12/2557 22:04:48 
ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080244 นางสาวณัฏฐิกา   อนุจิตรอนันต์25/11/2557 17:36:54 
ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080277 นางสาวกานต์รวี   สุนทร26/11/2557 8:25:31 
ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080335 นางสาวภัทรพร   บุญจัด8/12/2557 7:23:45 
ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080368 นายเอกพัฒน์   เทพชู8/12/2557 6:43:51 
10 ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080384 นายศุภชัย   ไกรเทพ25/11/2557 18:30:22 
11 ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080392 นางสาวไวยรินทร์   สันป่าแก้ว8/12/2557 12:46:43 
12 ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080418 นายอานันท์   ศรีรัตนโชติ8/12/2557 21:57:29 
13 ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080426 นางสาวกิ่งรวี   โสดยิ้ม23/02/2558 11:31:29 
14 ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080459 นางสาวปภาวรินท์   อิสสระโชติ9/12/2557 7:30:16 
15 ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080467 นางสาวธัญสุดา   น้ำแก้ว8/12/2557 22:00:14 
16 ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080475 นายนพพล   ทองวัฒนานนท์26/11/2557 9:09:39 
17 ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080491 นายเจษฎา   จันทร์เงิน8/12/2557 12:47:35 
18 ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080509 นางสาวเกษราภรณ์   บุญญกนก25/11/2557 23:23:25 
19 ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080517 นางสาวนพวรรณ   วิบูลย์ศิริชัย9/12/2557 7:26:32 
20 ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080525 นางสาวศศิธร   เลิศเกียรติบัญชา8/12/2557 22:04:50 
21 ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080533 นายธิรินทร์   ห่อหุ้ม25/11/2557 17:59:18 
22 ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080541 นางสาวชนากานท์   ตาตุ้ย9/12/2557 7:38:46 
23 ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080558 นางสาวสุชาดา   เตียศรีพัฒนสุข8/12/2557 13:23:47 
24 ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080566 นางสาวณิชาพร   อาจทรัพย์8/12/2557 14:09:29 
25 ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080590 นางสาวเบญจภรณ์   บุญทอง8/12/2557 13:29:38 
26 ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080616 นางสาวอัจจิมา   เรืองประดิษฐ์7/12/2557 10:44:39 
27 ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080673 นางสาวภคมน   จารุนิธิดล9/12/2557 7:28:08 
28 ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080681 นางสาวภิญญดา   เพ่งศรี27/11/2557 13:53:32 
29 ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080699 นายธัชรินทร์   ธนโชติสิทธิกุล8/12/2557 6:44:39 
30 ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080715 นางสาวสุพัตราพร   คุ้มทรัพย์8/12/2557 13:16:05 
31 ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080723 นางสาวภูริชญา   อินทร์เนตร4/12/2557 15:29:04 
32 ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080731 นางสาวณิชนันทน์   ชูแก้ว26/11/2557 20:22:58 
33 ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080749 นางสาวนภสร   รัตนประเสริฐ8/12/2557 13:20:07 
34 ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080756 นางสาวจุฬาลักษณ์   อิสรางกูล8/12/2557 13:18:54 
35 ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080780 นายนาวิน   จิวไว้วรณ์2/12/2557 21:39:10 
36 ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080798 นางสาวนิศารัตน์   รอดจันทร์28/11/2557 8:47:59 
37 ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080806 นางสาวกมลวรรณ   สุขคง26/11/2557 11:05:50 
38 ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080814 นางสาวรุ่งนภา   คำมาตย์25/11/2557 18:26:39 
39 ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080830 นางสาวธีรารัตน์   ภุมรินทร์9/12/2557 7:35:33 
40 ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1153111080848 นายทัฒนะ   มงคลวิเชียร8/12/2557 13:07:52 
41 ปริญญาตรี สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 1152111090690 นางสาวพิกุล   สุริยุทธ1/10/2557 14:01:25 
42 ปริญญาตรี สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 1152111090914 นางสาวปิยะมาศ   ศรีโภคา8/12/2557 15:19:02 
43 ปริญญาตรี สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 1152111091268 นางสาวปาริฉัตร   พูลเฉลิม8/12/2557 16:24:05 
44 ปริญญาตรี สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 1153111090045 นางสาวเจกิตาน์   มนตรี8/12/2557 15:29:51 
45 ปริญญาตรี สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 1153111090144 นางสาวมัชฌิมา   ทางนะที8/12/2557 13:19:10 
46 ปริญญาตรี สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 1153111090169 นางสาวพัชรีพร   นาคทอง8/12/2557 13:22:19 
47 ปริญญาตรี สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 1153111090219 นางสาวหมายขวัญ   รักษ์มณี1/12/2557 19:59:38 
48 ปริญญาตรี สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 1153111090243 นางสาวอัษฎาภรณ์   นกเขียว8/12/2557 15:16:47 
49 ปริญญาตรี สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 1153111090318 นางสาวอรุณโรจน์   ยะมุนา8/12/2557 13:33:47 
50 ปริญญาตรี สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 1153111090342 นางสาววรพรรณ   ผ่องผุดผาด26/11/2557 20:34:05 
51 ปริญญาตรี สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 1153111090425 นางสาวธนุตา   กาลานุกาล8/12/2557 13:35:44 
52 ปริญญาตรี สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 1153111090433 นางสาวปรียากร   เพชรรัตน์8/12/2557 15:23:02 
53 ปริญญาตรี สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 1153111090466 นางสาวเมษยา   มาเอะดะ8/12/2557 13:18:41 
54 ปริญญาตรี สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 1153111090482 นางสาวนิศารัตน์   นรินทร์8/12/2557 15:32:04 
55 ปริญญาตรี สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 1153111090490 นางสาวกัลยา   มัทธุรี8/12/2557 14:51:08 
56 ปริญญาตรี สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 1153111090508 นางสาววิรุตา   สุกใส8/12/2557 15:20:24 
57 ปริญญาตรี สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 1153111090516 นางสาวพนิตพร   อริยกุลนิมิต8/12/2557 18:17:16 
58 ปริญญาตรี สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 1153111090565 นางสาวศิริขวัญ   คุณทรหาร8/12/2557 14:48:43 
59 ปริญญาตรี สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 1153111090573 นางสาวธัญพร   เพชรวิเชียร8/12/2557 13:39:27 
60 ปริญญาตรี สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 1153111090607 นางสาวปัญจลักษณ์   มะเริงสิทธิ์8/12/2557 13:37:28 
61 ปริญญาตรี สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 1153111090615 นางสาวสุพัตรา   สุขมาก8/12/2557 13:26:11 
62 ปริญญาตรี สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 1153111090664 นางสาวจิระประภา   จันทร์ไพศรี2/12/2557 10:15:27 
63 ปริญญาตรี สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 1153111090706 นางสาวจารุพรรณ   ไหมสมบุญ26/11/2557 9:51:09 
64 ปริญญาตรี สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 1153111090714 นางสาววรรณิศา   แถวนาดี8/12/2557 13:07:43 
65 ปริญญาตรี สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 1153111090763 นางสาวทิพวรรณ   ลองหารแก้ว8/12/2557 13:28:11 
66 ปริญญาตรี สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 1153111090771 นางสาวรุ่งนภา   รุ่งวัฒนสุข8/12/2557 18:18:49 
67 ปริญญาตรี สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 1153111090797 นางสาวศิรินาถ   คร้ามวอน8/12/2557 15:12:02 
68 ปริญญาตรี สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 1153111090805 นางสาวอรพรรณ   รวงผึ้ง8/12/2557 14:48:12 
69 ปริญญาตรี สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 1153111090839 นางสาวทิพวัลย์   จันทร์ชุ่ม8/12/2557 14:45:43 
70 ปริญญาตรี สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 1153111090847 นางสาวมาริษา   เพียสุพรรณ์8/12/2557 13:17:37 
71 ปริญญาตรี สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 1153111090904 นางสาวศรัญญา   ผลเจริญ1/12/2557 20:02:37 
72 ปริญญาตรี สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 1153111090920 นางสาวนิลันญา   หะยีนิเตะ8/12/2557 15:21:57 
 
 
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat