หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
 
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 ประจำปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่่ 11/30/2020 6:23:36 PM
ลำดับ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1151106041411 นางสาวกมลชนก   ตั้งไพบูลย์พงศา9/12/2557 14:20:27 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1151106041502 นางสาวแก้วศิริ   คชเสนีย์11/12/2557 13:11:08 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1151106041510 นางสาวสุกานดา   ศรีโสภา10/12/2557 19:44:32 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1152106041104 นางสาวปิยวรรณ   สายทองคำ5/12/2557 20:19:37 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1152106041120 นางสาวปรารถนา   แปลกจิตร7/12/2557 8:34:30 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1152106041195 นางสาวศิริพร   อารีย์8/12/2557 17:49:47 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1152106041211 นางสาวศิริพร   กลิ่นขจร12/12/2557 15:12:24 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1152106041310 นางสาวเสาวลักษณ์   เพชรดีมีสกุล1/12/2557 19:15:29 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1152106041328 นางสาววณิชญา   กังวาฬวงษ์6/12/2557 15:17:33 
10 ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1152106041393 นางสาวปทิตตา   วงค์ทองสุข8/12/2557 17:54:50 
11 ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1152106041443 นางสาววิชุดา   วัดพุ่มพวง10/12/2557 20:29:55 
12 ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1152106041450 นางสาวอัญญมณี   วัฒนพฤกษ์12/12/2557 6:52:01 
13 ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1152106041500 นางสาวจิตต์รัก   ชมภูศรี1/12/2557 17:24:29 
14 ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1152106041567 นางสาวชื่นกมล   เพิ่มพูล10/12/2557 13:01:00 
15 ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1152106041609 นางสาวมาริษา   สมวงษ์5/12/2557 21:35:35 
16 ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1152106041666 นางสาวณัฐธยาน์   ภูทะวัง8/12/2557 18:28:06 
17 ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1152106041724 นางสาวกรกานดา   ชัยชูโชติ10/12/2557 20:20:32 
18 ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1152106041740 นางสาววนิดา   วงษ์มะเซาะ5/12/2557 21:59:21 
19 ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1152106041757 นางสาวชุตินันท์   โชติชนะรุ่งเรือง8/12/2557 18:11:24 
20 ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1152106041765 นางสาวยุวรรณ   งามวัน11/12/2557 9:05:44 
21 ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1152106041799 นายอธิการ   แฝงสระ9/12/2557 14:36:04 
22 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1151106090251 นายทัศนัย   ฉิมสกุล12/12/2557 2:03:20 
23 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1152106090507 นายศักเพชร   ลีนาลาด14/12/2557 8:33:12 
24 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1153106090059 นางสาวจิตติชล   พินิจไพบูลย์16/12/2557 12:59:39 
25 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1153106090075 นายอริญชย์   จันทร์พรหมมา15/12/2557 16:48:05 
26 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1153106090083 นายสมศักดิ์   แสงพันธ์11/12/2557 15:59:06 
27 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1153106090109 นางสาววรรณภา   อาบสุวรรณ11/12/2557 11:08:57 
28 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1153106090216 นายหฤษฎ์   กิมกูล10/12/2557 10:59:21 
29 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1153106090232 นางสาวหนึ่งหทัย   บำรุงพันธุ์10/12/2557 22:04:44 
30 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1153106090240 นางสาวกษมา   ถิ่นกาญจน์22/01/2558 9:44:20 
31 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1153106090257 นางสาวสุภาภรณ์   ทองพระพักตร์13/12/2557 17:13:44 
32 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1153106090265 นางสาวยลลดา   สีโท10/12/2557 21:07:16 
33 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1153106090273 นางสาวพิมพ์พิศา   เขนยจันทร์10/12/2557 21:23:06 
34 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1153106090281 นางสาววิลาวัณย์   อินลอย10/12/2557 13:01:16 
35 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1153106090299 นายชลิต   เฉียงกลาง10/12/2557 13:10:18 
36 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1153106090307 นางสาวฉันทณัฐ   รมยะสมิต17/12/2557 7:33:15 
37 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1153106090315 นางสาวเพ็ญพร   จันทร์ปิรักษ์11/12/2557 22:05:51 
38 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1153106090323 นางสาวญาณิศา   โพยมรัตน์10/12/2557 22:41:13 
39 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1153106090331 นางสาวจุรีรัตน์   บุรีรัตน์11/12/2557 14:10:59 
40 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1153106090356 นางสาวภรณ์ทิพย์   เสมอใจ11/12/2557 12:03:31 
41 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1153106090364 นายอภิสิทธิ์   ตั้งสุข13/12/2557 17:55:03 
42 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1153106090372 นางสาวรวิวรรณ   สังขพันธุ์11/12/2557 0:31:30 
43 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1153106090398 นางสาวศิริรัตน์   โชติรมณ์11/12/2557 10:51:27 
44 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1153106090406 นางสาวเครือวัลย์   ใจหาญ11/12/2557 21:34:44 
45 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1153106090414 นายณัฐ   พุ่มแจ้12/12/2557 8:48:20 
46 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1153106090422 นางสาวสุทธินี   หลอดทอง11/12/2557 12:00:50 
47 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1153106090497 นายฐิติกร   ผลทอง12/12/2557 23:03:13 
48 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1153106090539 นางสาวบงกช   กระจ่าง18/12/2557 9:39:51 
49 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1153106090547 นางสาวพลอยไพลิน   นุชรอด13/12/2557 21:26:36 
50 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1153106090554 นางสาวช่อทิพย์   พิระขัมม์11/12/2557 21:47:51 
51 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1153106090562 นายยุรนันท์   กองชนะ10/12/2557 11:35:59 
52 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1152106060286 นางสาวฐิติวรดา   พูลสวัสดิ์11/12/2557 14:35:15 
53 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1152106060310 นางสาวศศิกมล   หลวงแก้ว8/12/2557 21:02:48 
54 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1153106060011 นางสาวพรนภา   บุญยะพัน7/12/2557 19:42:03 
55 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1153106060029 นางสาวไพรินทร์   เที่ยงผดุง27/11/2557 22:44:34 
56 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1153106060037 นายวรวิช   กีรติคุณ26/11/2557 15:17:33 
57 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1153106060052 นางสาวสุนิสา   ทวีคูณ8/12/2557 7:28:31 
58 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1153106060094 นางสาวหงส์วรรณ   งามภักดี11/12/2557 17:23:45 
59 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1153106060128 นางสาวกัญญ์ชลา   บูรณารมย์7/12/2557 18:17:44 
60 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1153106060144 นางสาววารินทร์   ไชยสินโณ7/12/2557 1:52:28 
61 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1153106060177 นางสาวนันทฉัตร   อบเชย11/12/2557 17:20:31 
62 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1153106060201 นางสาวอุทุมพร   สงรักษ์7/12/2557 21:41:57 
63 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1153106060235 นางสาววีณาภร   กิตติบุญกานต์10/12/2557 13:16:40 
64 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1153106060250 นางสาวศิริลักษณ์   ทรงวาศน์9/12/2557 19:51:37 
65 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1153106060268 นางสาวสุวิมล   ธรรมธุระ2/12/2557 18:50:38 
66 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1153106060359 นางสาวอธิษา   ทับประทุม10/12/2557 17:57:06 
67 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1153106060367 นางสาวธนวรรณ   สมจิต16/12/2557 22:45:37 
68 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1153106060375 นางสาวณัฐสุดา   เปล้ากระโทก7/12/2557 21:36:52 
69 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1153106060391 นางสาวศศิธร   สวาสดี1/12/2557 16:52:52 
70 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1153106060409 นางสาวสุกัญญา   ศิริวัฒ1/12/2557 17:15:27 
71 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1153106060425 นางสาวพรจันทร์   ตุ้มพ่วง11/12/2557 17:17:32 
72 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1153106060433 นายกัมพล   บุญนาค16/12/2557 22:27:23 
73 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1153106060441 นางสาวเมธิณี   สาลีกุล27/11/2557 13:04:47 
74 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1153106060466 นางสาวจุฑามาศ   ขุนไชยการ1/12/2557 21:45:30 
75 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1153106060474 นางสาวจุฑามาศ   ฟูคำ8/12/2557 7:28:57 
76 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1153106060490 นางสาวสิริยาภรณ์   คงบุรี11/12/2557 9:57:59 
77 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1153106060508 นางสาวศิริรัตน์   พันธ์พญา10/12/2557 21:45:59 
78 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1153106060540 นางสาวปาริชาติ   ดาวเรือง10/12/2557 10:38:34 
79 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1153106060581 นางสาวพัสตราภรณ์   กองตัน13/12/2557 9:10:59 
80 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1153106060599 นางสาวจิราพร   แก้วยอดเขา6/12/2557 21:10:44 
81 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1153106060607 นางสาวชลาลัย   อานี17/12/2557 12:56:10 
82 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1153106060631 นางสาวจินตนา   ทาเทพ8/12/2557 7:26:57 
83 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1153106060649 นางสาวนิภาพร   ไชยสีมา4/12/2557 13:51:45 
84 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1153106060656 นางสาวรพีพรรณ   ทองนาค11/12/2557 12:46:17 
85 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1153106060672 นางสาวดารกา   ภักดี7/12/2557 18:23:11 
86 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1153106060698 นางสาวฆณีรส   ประเสริฐทรัพย์11/12/2557 18:45:55 
87 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1153106060706 นายศิริศักดิ์   ใจคล่องแคล่ว24/10/2557 18:31:19 
88 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1155306060105 นางสาวพัชรีพร   ย่างพยัคฆ์มงคล11/12/2557 12:00:15 
89 ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1155306060410 นางสาวราตรี   แซ่ท้าว11/12/2557 22:19:21 
90 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น 1152106070327 นางสาวธนิตา   เหมทานนท์11/12/2557 16:07:13 
91 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070010 นางสาวจินาภา   พิสิฐรัตนวงศ์9/12/2557 12:33:14 
92 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070028 นายสราวุธ   พรมแสน7/12/2557 23:27:12 
93 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070051 นายสุภฤกษ์   อ่ำทอง4/12/2557 20:43:18 
94 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070069 นางสาวนิภาพร   นิธิธนาภักดี10/12/2557 20:06:41 
95 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070077 นางสาวผกามาศ   มุ่งต่อกิจ2/12/2557 16:13:50 
96 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070127 นายชาญณรงค์   กายจริต9/12/2557 13:15:27 
97 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070150 นายดลนันท์   นพกวด7/12/2557 23:21:08 
98 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070200 นายศราวุธ   ทองประเสริฐ7/12/2557 23:38:07 
99 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070259 นายสิทธิกร   ธรรมสละ11/12/2557 7:43:33 
100 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070283 นางสาวมิ่งขวัญ   ศรีรักษา17/10/2557 15:56:24 
101 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070325 นายศักดา   จงพัชราคม8/12/2557 23:19:26 
102 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070333 นางสาวกุลวดี   กาละกุล7/12/2557 23:25:55 
103 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070358 นางสาวกมลฉัตร   รามพืชน์7/12/2557 23:41:09 
104 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070366 นางสาวสุชาณี   สุวรรณเพชร20/10/2557 16:02:01 
105 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070382 นายปารเมศ   เปเหล่าดา7/12/2557 23:50:28 
106 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070408 นางสาวพธูรัตน์   ทำละเอียด7/12/2557 23:22:50 
107 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070424 นางสาวขวัญฤทัย   สุขประเสริฐ7/12/2557 20:26:47 
108 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070440 นางสาวนันทนัช   นพสมบูรณ์11/12/2557 11:10:57 
109 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070465 นางสาวณัฐกานต์   ปิ่นเกษร20/10/2557 11:33:08 
110 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070473 นายสุรชัย   อุตสาหะเพียรกิจ17/10/2557 20:45:22 
111 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070515 นางสาวมณีรัตน์   นพศรี18/09/2561 8:38:11 
112 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070556 นายอัศไนย   แพหิรัญ10/12/2557 20:10:41 
113 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070580 นางสาวภัทรพร   ทินกร11/11/2557 14:57:23 
114 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070598 นางสาวพิชามญชุ์   ลายคราม12/12/2557 13:08:16 
115 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070606 นางสาวอรวิมล   ของโพธิ์11/12/2557 12:36:56 
116 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070614 นางสาวขวัญเนตร   ทศไกร10/12/2557 16:23:27 
117 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070630 นางสาวน้ำมล   เกิดแก้ว18/10/2557 18:07:20 
118 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070655 นางสาวพิมพร   เวชราภรณ์25/10/2557 9:43:28 
119 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070663 นางสาวศิรินันท์   เสาร์แปงคำ7/12/2557 23:47:36 
120 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070671 นางสาวศิริยา   นิลฉวี20/10/2557 12:20:25 
121 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070689 นายประมวล   เกษแก้ว13/11/2557 11:13:34 
122 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070713 นางสาวสุชาดี   ชนะพิมพ์20/10/2557 12:41:28 
123 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070721 นางสาววลัยพรรณ   สุรวัฒนวิเศษ22/10/2557 20:15:58 
124 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070747 นางสาวสาวิตรี   บุญประเสริฐ12/12/2557 9:47:55 
125 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070762 นายอรรถพล   วิเชียรวรรณ์8/12/2557 23:26:13 
126 ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1153106070770 นายทศพล   เหมือนอ้น7/12/2557 23:25:12 
127 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1152106020504 นางสาวลลิตา   สังคมศิลป์26/11/2557 15:40:32 
128 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1152106020785 นางสาวณีรนุช   บุญเจริญ13/12/2557 19:15:35 
129 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1152106020850 นายณภัทร   กวีวังโส11/12/2557 23:18:51 
130 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1152106020959 นายธนสรร   อรุโณทัยจิตร11/12/2557 21:15:33 
131 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1152106020967 นายภูมิชาย   คชแก้ว11/12/2557 17:54:33 
132 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1152106020991 นายธนากร   ตรีสาร11/12/2557 13:34:19 
133 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020015 นางสาวณัฐนันท์   ศีละวงษ์เสรี30/11/2557 0:01:13 
134 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020049 นางสาวศมน   เนียมโพล้ง7/12/2557 21:34:47 
135 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020056 นางสาวจันทิมาพร   นกสกุล7/12/2557 23:17:16 
136 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020064 นางสาวรัตนาวดี   พาหุนัน1/12/2557 20:12:19 
137 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020072 นางสาวชิดชนก   เกียรติก้องกวิน11/12/2557 16:57:04 
138 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020080 นางสาวชนันรัตน์   นาตุรัตน์7/12/2557 20:47:02 
139 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020106 นางสาวอาริสา   พรมสมบัติ7/12/2557 20:25:03 
140 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020197 นางสาวชณัศญา   รุ่งเจริญ1/12/2557 1:31:48 
141 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020205 นางสาวปรุงฉัตร   จุทัยรัตน์30/11/2557 16:18:52 
142 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020213 นางสาวฆนวารีกานต์   เจริญดี11/12/2557 19:53:00 
143 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020247 นางสาวพัทรศยา   ถาวรศักดิ์ธีระกุล10/12/2557 15:57:22 
144 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020262 นางสาวอารีรัตน์   มีณรงค์11/12/2557 6:50:41 
145 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020288 นางสาวจันจิรา   นาคฉัตรีย์7/12/2557 10:40:42 
146 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020296 นายวัชรินทร์   แสงเพชรดำ10/12/2557 22:43:25 
147 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020320 นายภัทเฑกรัตตา   โทนุสิน4/12/2557 18:33:05 
148 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020338 นางสาวพนิดา   คูหาวัลย์26/11/2557 23:51:17 
149 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020346 นายอนุวัตร   ทับสุข7/12/2557 20:51:06 
150 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020353 นางสาววราภรณ์   กลิ่นหอม11/12/2557 16:41:09 
151 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020379 นางสาวชนิกานต์   สอนอุบล6/12/2557 21:02:55 
152 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020395 นางสาวพรนิมนต์   จันทร์ปลั่ง28/11/2557 9:49:25 
153 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020429 นางสาวจีระประไพ   เจริญธรรม7/12/2557 12:52:57 
154 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020445 นางสาวขนิษฐา   เลขะวิจิตเลิศ29/11/2557 23:32:29 
155 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020486 นายวีรยุทธ   วงษ์เทศ5/12/2557 19:45:02 
156 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020494 นางสาวณัฐภิญญา   ฐานเจริญวิทย์30/11/2557 0:16:42 
157 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020502 นายเจษฎา   บุญชนะเมธี11/12/2557 20:05:08 
158 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020510 นายณัฐพล   อาจองค์5/12/2557 14:08:54 
159 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020536 นางสาวจีรพร   ยอดต่อ28/11/2557 14:58:37 
160 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020544 นางสาวนันทนา   อู่ผลเจริญ2/12/2557 18:53:08 
161 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020551 นายว.อรรณพ   จันทร์โท7/12/2557 17:33:37 
162 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020577 นางสาวรุ่งรินดา   มีมาก28/11/2557 10:08:36 
163 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020601 นายตะวัน   ทองรัตน์27/11/2557 18:20:19 
164 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020619 นายธนาคม   จงจินากุล27/11/2557 18:06:58 
165 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020643 นางสาวสุภาพิชญ์   แสงสว่าง6/12/2557 21:16:57 
166 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020668 นายอาทิตย์พงษ์   ศรีภาพงษ์11/12/2557 22:21:07 
167 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020692 นางสาวอนัญญา   สุภวรรณวงศ์7/12/2557 23:23:39 
168 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020700 นางสาวพชรพร   แจ้งแสง7/12/2557 17:20:45 
169 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020726 นายภาณุวัฒน์   หนูสาด11/12/2557 7:43:33 
170 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020734 นางสาวฐานมาศ   พะชะนะ30/11/2557 9:56:26 
171 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020742 นางสาวรุ่งนภา   มาสุข27/11/2557 18:44:54 
172 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020759 นางสาวมณีรัตน์   ตรีสิน7/12/2557 0:11:34 
173 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020767 นางสาวนาระตี   สุขทาพจน์7/12/2557 19:32:22 
174 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020775 นางสาวกณิกนันต์   สารัตน์28/11/2557 14:14:12 
175 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020825 นายชนกนันท์   นครวงษ์7/12/2557 0:14:35 
176 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020833 นางสาวนัฐธิยา   กั้วพูน2/12/2557 15:15:59 
177 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020858 นางสาวนิภาวรรณ   ตานี27/11/2557 22:10:46 
178 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020890 นางสาวปัญญนันท์   บัวตูม1/12/2557 15:06:23 
179 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020908 นางสาวกัลยา   กลางประพันธ์10/12/2557 20:59:03 
180 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020916 นางสาวณัธฐ์ธอร   มาดี27/11/2557 17:43:38 
181 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020924 นางสาวจุรีมาศ   พิทักษ์เจริญเขต10/12/2557 10:14:28 
182 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020940 นางสาวธิติอาภา   เป็นต้น7/12/2557 19:48:25 
183 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020957 นางสาวพัชรี   สิทธิโภชน์11/12/2557 17:30:01 
184 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020965 นายอภิวัฒน์   จรัล10/12/2557 21:08:34 
185 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106020999 นางสาวศรีสุดา   สุดตา7/12/2557 20:13:22 
186 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106021005 นางสาววนิดา   ไพบูลย์พัฒนพงษ์5/12/2557 18:58:14 
187 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106021021 นางสาวศศิกานต์   อุดมบารมีอนันต์10/12/2557 17:46:24 
188 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106021039 นายภานุวัฒน์   ม่วงกล่ำ8/12/2557 0:49:24 
189 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106021047 นางสาวเบญจา   จันทโชติ2/12/2557 9:01:09 
190 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106021062 นางสาวจินตนา   มูลทา7/12/2557 23:20:09 
191 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106021088 นางสาววิลาวัลย์   แซ่อึ้ง11/12/2557 9:06:45 
192 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106021096 นางสาวมัณฑนา   อนันตศิริ28/11/2557 9:05:42 
193 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1153106021120 นางสาวศมลวรรณ   รัตนปริคณน์27/11/2557 21:43:09 
194 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1154106021367 นายฑณาคุณ   ธนะขว้าง11/12/2557 11:43:05 
195 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1155306020455 นางสาวเกศรินทร์   เช้าแป้น2/12/2557 8:41:31 
196 ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1155306020521 นายพรเทพ   กลิ่นแดง11/12/2557 23:11:29 
197 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080019 นางสาวลลิตา   นิยมแก้ว11/12/2557 10:28:40 
198 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080027 นายจตุพร   บุตรครุธ11/12/2557 11:13:00 
199 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080043 นางสาวกรชนก   ทรัพย์ผดุงชนม์11/12/2557 23:30:38 
200 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080050 นางสาวจิรประภา   พิชัย12/12/2557 5:00:11 
201 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080076 นางสาวอัชนาม   เอี่ยมประดิษฐ์10/12/2557 20:27:41 
202 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080092 นายภานุพงศ์   ปัญญายุทธศักดิ์11/12/2557 20:30:40 
203 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080134 นางสาวสุจิตตรา   พิชญ์พิเชฐ24/11/2557 18:46:17 
204 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080159 นางสาววรานิษฐ์   วีรวงศ์ไกรกุล11/12/2557 18:57:27 
205 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080175 นางสาวกรรณิการ์   คิดการ9/12/2557 10:26:52 
206 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080225 นางสาวสุชาวดี   สังข์ขาว11/12/2557 16:07:53 
207 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080233 นางสาวสุพรรณษา   เฉลิมพงษ์11/12/2557 11:23:50 
208 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080324 นายโรจน์ศักดิ์   อภิสิทธิ์มนตรี11/12/2557 15:58:06 
209 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080332 นายชัยฤกษ์   เกิดผล11/12/2557 23:52:13 
210 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080357 นางสาวอิสรา   รุ่งกาญจนากร12/12/2557 5:53:16 
211 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080373 นางสาวปนัชญา   หนักแน่น10/12/2557 22:44:37 
212 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080399 นายชูศักดิ์   หลีเดชดำรงค์11/12/2557 19:06:27 
213 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080407 นางสาวกนกวรรณ   เซ็นทองหลาง10/12/2557 15:40:53 
214 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080415 นางสาวอังคณา   เปรมปรีดิ์11/12/2557 20:11:22 
215 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080423 นางสาววรรณวิศา   การะยะ11/12/2557 9:46:43 
216 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080431 นายวรพล   อินทร์ธูป10/12/2557 19:49:19 
217 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080456 นางสาวสาวิตรี   อินมิทิน10/12/2557 20:01:18 
218 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080464 นายภัทรพล   อังกูลพัฒนาสุข10/12/2557 16:40:56 
219 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080472 นางสาวณัชชารีย์   เชาวน์ธนะรัตน์11/12/2557 10:38:45 
220 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080480 นายสุรัชต์   นฤมิตร์11/12/2557 11:48:47 
221 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080498 นางสาวศศิโสม   โอภาส11/12/2557 11:38:36 
222 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080506 นางสาวชนาธิป   ยิ้มเขียว27/11/2557 15:47:26 
223 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080514 นางสาวณิชาภัทร   ยะรังษี11/12/2557 16:39:48 
224 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080522 นางสาวอารยา   บุญปถัมภ์11/12/2557 16:34:17 
225 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080530 นายปรัชญา   รากบัว10/12/2557 19:29:34 
226 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080548 นางสาวธันยพร   นิลสุข11/12/2557 19:56:24 
227 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080555 นางสาวพรสุดา   แสนปลื้ม11/12/2557 7:26:12 
228 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080589 นายปริพัฒน์   เพชรอาวุธ12/12/2557 4:50:47 
229 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080597 นางสาววิมพ์วิภา   จงเหมือนหยก10/12/2557 21:54:10 
230 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080621 นางสาวกฤตินี   กันทรดุษฎี10/12/2557 21:23:09 
231 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080639 นางสาวจิตตรัตน์   แตงจันทร์11/12/2557 10:05:58 
232 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080647 นายรวินท์   ทองด่านเหนือ11/12/2557 18:36:08 
233 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080654 นางสาวพรรณปพร   เดชมา9/12/2557 20:25:20 
234 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080662 นายพัฒนศักดิ์   พัฒนทานต์22/11/2557 13:33:05 
235 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080670 นายธีรภัทร์   บุตรครุธ11/12/2557 23:39:50 
236 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080696 นางสาวพนิดา   นาราเศรษฐกุล11/12/2557 12:43:09 
237 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080712 นายวีระพล   วรรณวงค์11/12/2557 16:49:00 
238 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080720 นางสาวพลอยปภัสร์   สีมะโรง11/12/2557 9:16:18 
239 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080738 นางสาวปุณยาพร   อัษณางค์กรชัย11/12/2557 13:00:44 
240 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080753 นางสาววราภรณ์   กรีพานิช11/12/2557 12:31:15 
241 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080761 นางสาวนภัสนันท์   จิรสุจริตจิตต์12/12/2557 8:24:57 
242 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080779 นางสาวปียาภรณ์   กลิ่นนวลกมล11/12/2557 20:22:46 
243 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080787 นายวิทยา   คะตะวงษ์11/12/2557 21:34:41 
244 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080795 นายปรเมศวร์   บุบไชยา11/12/2557 21:20:15 
245 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080803 นางสาวอภิญญา   เลิศหัตถกิจ11/12/2557 13:31:29 
246 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080811 นางสาวภัคจิรา   ชัยเจริญวุฒิ11/12/2557 16:29:38 
247 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080829 นายธันวาวิชช์   จันทร์หอม11/12/2557 16:42:22 
248 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080837 นางสาวอมลวรรณ   ศรีทอง11/12/2557 20:38:35 
249 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080845 นายจักรทิพย์   ศรีสุวรรณธัช11/12/2557 20:28:30 
250 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080860 นายอัครชัย   เฉลิมปกิตตินันท์11/12/2557 17:43:27 
251 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080886 นายอรรถศักดิ์   ใจบุญ11/12/2557 18:00:40 
252 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080902 นางสาวอรวรรณ   เปียประเสริฐ11/12/2557 20:36:01 
253 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106080985 นางสาวพุทธาพร   แต้วัฒนา1/12/2557 15:02:59 
254 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106081017 นายณภพ   สุดประเสริฐ12/12/2557 8:25:02 
255 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106081025 นายอรรถชัย   ดำรงไทย11/12/2557 18:22:37 
256 ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1153106081033 นายเรืองยศ   สุวรรณวิจารณ์11/12/2557 7:34:49 
257 ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1155706060150 นายญาธิปกร   ธีระภัทรพลชัย12/12/2557 17:03:39 
 
 
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat