> Username
> Password
 
01 ???????? 02 ??????????????? 03 ??????? 04 ?????  
       
ชื่อ - นามสกุล   **
ตำแหน่ง  
เบอร์โทรศัพท์   **
e-mail Address  
หน่วยงาน   **
ความเป็นเจ้าของ  

   

สถานที่
(เช่น อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 301)
  **
ชื่อเครื่อง/ยี่ห้อ/รุ่น  
เลขครุภัณฑ์  
ประเภทบริการ   **
รายละเอียดอาการเบื้องต้น   **
 
 
 
พัฒนาระบบโดย : แผนกฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3084   e-mail : piyanoot_j@mail.rmutt.ac.th