ให้บริการรับแจ้งให้บริการระดับบุคคล (Client)
Helpdesk Services
-
ซ่อมหรือติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
Operating system and software installation service
-
-
แก้ไขระบบปฏิบัติการ
Network and Wifi service
-
-
แก้ไขระบบเครือข่ายระดับบุคคล
Softwate licensing service
-
-
บริการโปรแกรมลิขสิทธิ์
IT Consultation
-
ให้คำปรึกษาระดับบุคคลด้านต่างๆ
-
ฯลฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม More Detail
 
ให้บริการรับแจ้งปัญหาระดับหน่วยงาน/องค์กร (Organization)
Enterprise IT Service Desk
-
ระบบฐานข้อมูลโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เช่น ERP ระบบบุคลากร และ ระบบงบประมาณ
Database Manage System (ERP, HR, BPM)
-
ระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายของหน่วยงาน ฯลฯ
Networking System
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม More Detail