เข้าสู่ระบบ ตรวจสอบข้อมูล
 
 
Personal Information
เลขประจำตัวประชาชน
Number of Identification
  *
ชื่อ-นามสกุล
Full Name
  *
โทรศัพท์มือถือ
Mobile
  * ไม่ต้องพิมพ์ (-) หรือเว้นวรรค
สถานะ
Status
 
 บุคคลภายนอก     
ภาควิชา / แผนก
Department
 
คณะ / หน่วยงาน
Faculties / Company
  *
 
 
  * อื่นๆ โปรดระบุ (Other)
ที่่อยู่ปัจจุบัน
Mailing Address
 

ตึก ชั้น ห้อง

 
Car Information
หมายเลขทะเบียน
License Plate
 
-
 *
ยี่ห้อรถ
Car Brands
  *                      สีรถ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
Ownership
 
ผู้ครอบครอง
Tenant
 
ประเภทรถ
Car Type
  *
 
 
        
 
หมายเหตุ
        ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ และให้ความร่วมมือกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ โดยข้าพเจ้าจะดูแลและป้องกันทรัพย์สินของข้าพเจ้าเป็นเบื้องต้นก่อน และจะไม่นำ Sticker ที่ได้รับไปให้บุคคลอื่น
        ขั้นตอนการรับ Sticker
           1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
           2. คลิกปุ่ม Send Data เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
           3. นำหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่กองกลางเพื่อขอรับ Sticker ได้แก่่ สำเนาทะเบียนรถ และ บัตรข้าราชการ/บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรนักศึกษา
        ในกรณีที่ต้องการต่ออายุ Sticker ในปีถัดไป ให้แจ้งยืนยันการขอใช้และสามารถมารับ Sticker ได้ที่กองกลาง
 

 
 
 
ติดต่อสอบถาม
กองกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Tel: 0-2549-3042, 0-2549-3035