รายชื่อผู้ลงทะเบียน รุ่นที่
 
No. หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี  กำแพงเพชร นางสาวสุจิตรา   อิ่มภักดีนักวิชาการการเงินและบัญชี 
เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี  กำแพงเพชร นางสาวอุษามาส   พึ่งกันผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
เทศบาลตำบลคลองใหญ่  จันทบุรี นางสาววันเพ็ญ   เงินถ้วนผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
เทศบาลตำบลท่าพล  เพชรบูรณ์ นางสาวรจนา   โคตปัญญาเจ้าหน้าที่ธุรการ 
เทศบาลตำบลท่าลี่  เลย ว่าที่ร้อยเอกอภินันท์   เศรษฐบุปผานายช่างโยธา 6 
เทศบาลตำบลท่าลี่  เลย นางศิริรัตน์   ลีกระจ่างเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 
เทศบาลตำบลนาโพธิ์  บุรีรัมย์ นางชุภัค   เพชรสารคามพนักงานจดมาตรวัดน้ำ 
เทศบาลตำบลนาโพธิ์  บุรีรัมย์ นางฐิตาภรณ์   สวนมูลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
เทศบาลตำบลนาโพธิ์  บุรีรัมย์ นางศิรินทิพย์   วงษ์ชำนาญนักบริหารงานคลัง 
10 เทศบาลตำบลบางขุด  ชัยนาท นางสาวศยามล   กุลอ้นเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
11 เทศบาลตำบลบ้านด่าน  บุรีรัมย์ นางสาวภคมณ   เจวรัมย์เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
12 เทศบาลตำบลบ้านด่าน  บุรีรัมย์ นายทวีศักดิ์   เกิดพระเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
13 เทศบาลตำบลป่าโมก  อ่างทอง นายสิงหา   ชื่นนิยมนายช่างโยธา 3 
14 เทศบาลตำบลป่าโมก  อ่างทอง นางสาวอลิษา   ป้อมลอยผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กองคลัง 
15 เทศบาลตำบลเปือยน้อย  ขอนแก่น นางสาวเรณู   แก้วคูณหัวหน้าผ่ายบริหารการคลัง 
16 เทศบาลตำบลพยุห์  ศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรีหญิงไพรจิตร์   ศรีบุญเรืองเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
17 เทศบาลตำบลพัฒนานิคม  ลพบุรี นางสาวศศิเกตุ   ขวัญอยู่พนักงานจ้าง 
18 เทศบาลตำบลพัฒนานิคม  ลพบุรี นายธีรนิติ์   พิมตะวงษ์เจ้าหน้าที่การประปา 
19 เทศบาลตำบลฟากท่า  อุตรดิตถ์ นายเอนก   กาพินนายช่างโยธา 5 
20 เทศบาลตำบลฟากท่า  อุตรดิตถ์ นางพนิดา   รัตนอาจผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
21 เทศบาลตำบลยางชุมน้อย  ศรีสะเกษ นางสาวอารีย์   สีหะวงษ์เจ้าหน้าที่ธุรการ 
22 เทศบาลตำบลยางชุมน้อย  ศรีสะเกษ นายสายสฤษดิ์   สีหะวงษ์ช่างประปา 
23 เทศบาลตำบลรำมะสัก  อ่างทอง นางสาวกระถิน   จอจันทร์ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
24 เทศบาลตำบลรำมะสัก  อ่างทอง นางสาวดวงพร   พยุหกฤษผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
25 เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่  ราชบุรี นายบรรดาศักดิ์   บุญยศิริเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 4 
26 เทศบาลตำบลศาลาแดง  อ่างทอง นางสาวกมลวรรณ   วัฒนะนักบริหารงานคลัง 
27 เทศบาลตำบลศาลาแดง  อ่างทอง นายปราการ   ไชยวงษ์เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
28 เทศบาลตำบลเสาไห้  สระบุรี นางพันทิวา   เป้าทองเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
29 เทศบาลตำบลเสาไห้  สระบุรี นางต้องตา   หมื่นศรีเจ้าพนักงานธุรการ 
30 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  นครราชสีมา นางสาวจงกล   พุฒพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการ 
31 เทศบาลตำบลหนองหิน  กาฬสินธุ์ นางพูลสวาสติ์   กิตชัยเจ้าพนักงานธุรการ 2 
32 เทศบาลตำบลหนองหิน  กาฬสินธุ์ นางสกุลรัตน์   ประทุมพลเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
33 อบต.ขามทะเลสอ  นครราชสีมา นางสาวบัวชม   ริมใหม่เจ้าพนักงานธุรการ 
34 อบต.ครบุรี  นครราชสีมา นายขวัญชัย   มนอยู่พะเนาว์นายช่างโยธา 4 
35 อบต.คู้สลอด  อยุธยา นางสาวศลิษา   สินจุ้ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
36 อบต.คู้สลอด  อยุธยา นางสาวนงค์นุช   ทองอิ่มผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
37 อบต.โคกเหล็ก  บุรีรัมย์ นางสาวกิ่งกาญจน์   ผะดาศรีเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
38 อบต.ชมพู  พิษณุโลก นางสาวจุฬารัตน์   ชิดปรางเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
39 อบต.ทับปริก  กระบี่ นางศุภวรรณ   เกิดสุขเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
40 อบต.ทับปริก  กระบี่ นางศรีสุวรรณ   สุขเจริญเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
41 อบต.เนินแจง  อุทัยธานี นายเอนก   แสงสว่างเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
42 อบต.บ้านกลึง  อยุธยา นางสาวทัศนีย์   สุขสมเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
43 อบต.บ้านกลึง  อยุธยา นางสาวนุศรา   กรมไธสงผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
44 อบต.บ้านประสงค์  นครราชสีมา นางสาวสุพัตรา   คุ้มปรุ 
45 อบต.บ้านประสงค์  นครราชสีมา นางวาสนา   แซ่เตียว 
46 อบต.บ้านหัน  นครราชสีมา นางบังอร   เพียรงูเหลือมเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
47 อบต.บ้านหัน  นครราชสีมา นางสาวลลิลทิพย์   เล้าอารยะรักษ์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
48 อบต.หนองดินแดง  นครปฐม นางบังอร   ไตรสุริยานนท์หัวหน้าส่วนการคลัง 
49 อบต.หนองดินแดง  นครปฐม นางสาวดวงใจ   ผิวอ่อนผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้